RoháčekMatúš7

Matúš

Evanjelium podľa Matúša

Posudzovačnosť. Ivierko v oku. Svätého nedávať psom.1 Ne­súďte, aby ste neboli súdení; 2 lebo jakým súdom súdite, takým budete súdení; a jakou mierou meriate, takou vám bude tiež od­merané. 3 A prečo vidíš ivier­ko v oku svoj­ho brata a brv­na vo vlast­nom oku ne­pozoruješ? 4 Alebo jako po­vieš svoj­mu bratovi: Daj, nech vy­j­mem ivier­ko z tvoj­ho oka, keď hľa, brv­no je v tvojom ­vlast­nom oku? 5 Po­krytče, najprv vy­j­mi brv­no zo svoj­ho oka a po­tom pre­zrieš, aby si vy­ňal ivier­ko z oka svoj­ho brata. 6 Nedávaj­te svätého psom, ani nehádžte svojich periel pred svine, aby ich snáď nezašliapaly nohami a ob­rátiac sa neroz­tr­haly vás. Kto prosí berie. Zákon i proroci.7 Pros­te, a bude vám dané; hľadaj­te a naj­dete; klep­te, a ot­vorí sa vám; 8 lebo každý, kto prosí, berie; kto hľadá, na­chádza, a tomu, kto klepe, sa ot­vorí. 9 Alebo kto je z vás človek, ktorý, keby ho jeho syn prosil o chlieb, by mu dal kameň? 10 Alebo aj keby ho prosil o rybu, či mu azda podá hada?! 11 Ak teda vy, súc zlí, viete dávať svojim deťom dob­ré dary, o čo skôr dá váš Otec, ktorý je v nebesiach, dob­ré veci tým, ktorí ho prosia! 12 Všet­ko tedy, čokoľvek by ste chceli, aby vám ľudia činili, to aj vy im čiňte. Lebo to je zákon aj proroci. Dve cesty.13 Voj­dite tes­nou bránou; lebo je prie­stran­ná brána a široká ces­ta, ktorá vedie do za­hynutia, a mnoho je tých, ktorí ňou vchádzajú; 14 lebo je tes­ná brána a úz­ka ces­ta, ktorá vedie do života, a málo je tých, ktorí ju na­chádzajú. Falošní proroci. Strom poznať po ovocí.15 Vy­stríhaj­te sa falošných prorokov, ktorí k vám pri­chádzajú v ovčom rúchu, ale vnút­ri sú dravými vl­k­mi. 16 Po ich ovocí ich po­znáte. Či azda z tŕnia oberajú hroz­ná alebo z bodľače fíky? 17 Tak tedy každý dob­rý strom rodí dob­ré ovocie, a zlý strom rodí zlé ovocie. 18 Dob­rý strom ne­môže rodiť zlé ovocie ani zlý strom rodiť dob­ré ovocie. 19 Každý strom, ktorý nerodí dob­rého ovocia, sa vy­tína a hádže na oheň. 20 A tak ich tedy po ich ovocí po­znáte. Pane, Pane.21 Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! voj­de do nebes­kého kráľov­stva, ale ten, kto činí vôľu môj­ho Ot­ca, ktorý je v nebesiach. 22 Mnohí mi po­vedia tam­toho dňa: Pane, Pane, či sme ne­prorokovali v tvojom mene a v tvojom mene démonov vy­háňali a v tvojom mene mnoho divov nečinili? 23 A vtedy im vy­znám: Ni­kdy som vás ne­znal. Odídite odo mňa, páchatelia ne­právos­ti! Dom na skale a dom na piesku.24 Každého tedy, kto čuje tieto moje slová a činí ich, pri­podob­ním roz­um­nému človekovi, ktorý po­stavil svoj dom na skale. 25 A spus­til sa lejak, a prišly rieky, a za­vialy vet­ry a oborily sa na ten dom, a ne­pad­nul, pre­tože bol založený na skale. 26 A každý, kto čuje tieto moje slová a nečiní ich, bude pri­podob­nený človeku bláz­novi, ktorý vy­stavil svoj dom na pies­ku. 27 A spus­til sa lejak a prišly rieky, a za­vialy vet­ry a za­vadily o ten dom, a pad­nul a jeho pád bol veliký. 28 A stalo sa, keď do­končil Ježiš tieto reči, že žas­ly zá­stupy nad jeho učením, 29 lebo ich učil ako taký, ktorý má p­rávo a moc, a nie ako ich zákon­níci.

RoháčekMatúš7