RoháčekMatúš27

Matúš

Evanjelium podľa Matúša

Pána vydajú Pilátovi, a Judáš spácha samovraždu.1 A keď bolo ráno, uradili sa všet­ci naj­vyšší kňazi a starší ľudu proti Ježišovi, aby ho vy­dali na sm­rť, 2 a po­viažuc ho od­vied­li a vy­dali ho Pont­skému Pilátovi, vladárovi. 3 Vtedy vidiac Judáš, jeho zrad­ca, že je od­súdený, ľutoval to a vrátil naj­vyšším kňazom a starším tých trid­sať striebor­ných 4 a po­vedal: Zhrešil som zradiac ne­vin­nú krv. Ale oni po­vedali: Čo nám do toho? Ty vidz! 5 A po­vrh­núc striebor­né v chráme išiel preč a odíduc obesil sa. 6 A naj­vyšší kňazi vzali tie striebor­né a po­vedali: Ne­pat­rí sa nám hodiť ich do kor­bána, do pokladnice, pre­tože je to cena kr­vi. 7 A poradiac sa kúpili za ne to hr­nčiarovo pole na po­chovávanie cudzin­cov. 8 Pre­to je na­zvané to pole poľom krvi až do dnešného dňa. 9 Vtedy sa na­pl­nilo to, čo bolo po­vedané skr­ze proroka Jeremiáša, ktorý po­vedal: A vzali tých trid­sať striebor­ných, kúp­nu cenu oceneného, ktorého oceniac kúpili od synov Iz­raelových, 10 a dali ich za pole hr­nčiarovo, tak ako mi nariadil Pán. Pán pred Pilátom. Zvedený ľud prosí za Barabáša.11 A Ježiš stál pred vladárom, a vladár sa ho opýtal a riekol: Či si ty ten kráľ Židov? A Ježiš mu po­vedal: Ty dob­re hovoríš. 12 A kým žalovali na neho naj­vyšší kňazi a starší, nič ne­od­povedal. 13 Vtedy mu riekol Pilát: Či nečuješ, aké mnohé veci svedčia proti tebe? 14 Ale mu ne­od­povedal ani na jediné slovo, takže sa vladár veľmi divil. 15 A na veľkonočný sviatok mal vladár obyčaj pre­pus­tiť zá­stupu jed­ného väzňa, ktorého chceli. 16 A vtedy mali ne­obyčaj­ného väzňa, zvaného Barabáša. 17 Tedy keď sa sišli ľudia, po­vedal im Pilát: Ktorého chcete, aby som vám pre­pus­til, Barabáša a či Ježiša, zvaného Kris­ta? 18 Lebo vedel, že ho zo závis­ti vy­dali. 19 A keď sedel na súd­nej stolici, po­slala k nemu jeho žena s od­kazom: Ne­maj ničoho s tým spraved­livým, lebo som dnes vo sne mnoho tr­pela pre neho. 20 Ale naj­vyšší kňazi a starší navied­li zá­stupy, aby si prosili Barabáša, a Ježiša aby za­hubili. 21 A vladár od­povedal a riekol im: Ktorého z tých dvoch chcete, aby som vám pre­pus­til? A oni riek­li: Barabáša. 22 A Pilát im po­vedal: Čo tedy mám urobiť s Ježišom, zvaným Kris­tom? Všet­ci mu po­vedali: Ukrižovať ho! 23 A vladár im povedal: A čože zlého učinil? Ale oni ešte väčšmi kričali a hovorili: Ukrižovať ho! 24 A keď videl Pilát, že nič ne­osoží, ale že po­vs­táva ešte väčší rozb­roj, vzal vodu, umyl si ruky pred zá­stupom a po­vedal: Som čis­tý od krvi tohoto spraved­livého; vy už teraz vidzte. 25 A všetok ľud od­povedal a riekol: Jeho krv na nás a na naše deti! 26 Vtedy im pre­pus­til Barabáša a Ježiša zbičoval a vy­dal, aby bol ukrižovaný. Vojaci korunujú Pána a odvedú ukrižovať.27 Vtedy pojali vojaci vladárovi Ježiša do prätória a shromaždili na neho celú čatu. 28 A vy­zlečúc ho, od­iali ho šar­látovým plášťom 29 a upletúc korunu z tŕnia položili mu ju na hlavu a k jeho pravej ruke dali trstinu a kľakajúc pred ním po­smievali sa mu a hovorili: Nech žije kráľ Židov! 30 A na­pľujúc na neho vzali tú trs­tinu a bili ho po hlave. 31 A keď sa mu na­pos­mievali, vy­zliek­li ho z plášťa a ob­liek­li ho do jeho rúcha a od­vied­li ho ukrižovať. 32 A keď vy­chádzali, našli nejakého človeka, cyrenen­ského, menom Šimona; toho prinútili, aby niesol jeho kríž. Ukrižovanie.33 A keď prišli na mies­to, zvané Gol­gota, čo znamená mies­to Lebu, 34 dali mu piť oc­tu, smiešaného so žlčou, a keď ochut­nal, nech­cel piť. 35 A keď ho ukrižovali, roz­delili si jeho rúcho hodiac los, aby sa na­pl­nilo to, čo po­vedal prorok: Roz­delili si moje rúcho a o môj odev hodili los. 36 A sediac strážili ho tam. 37 A nad jeho hlavu vy­ložili jeho vinu na­písanú: Toto je Ježiš, ten kráľ Židov. 38 Vtedy boli ukrižovaní s ním dvaja lot­ri, jeden z pravej a druhý z ľavej strany. 39 A tí, ktorí chodili po­mimo, rúhali sa mu po­kyvujúc svojimi hlavami 40 a hovorili: Hľa, ty, ktorý boríš chrám a za tri dni staviaš, po­môž samému sebe! Ak si Syn Boží, sos­túp s kríža! 41 Podob­ne i naj­vyšší kňazi sa po­smievali so zákon­ník­mi a so staršími a hovorili: 42 Iným po­máhal a sám sebe ne­môže po­môcť. Je kráľom Iz­raelovým, nech teraz sos­túpi s kríža, a uveríme mu. 43 Dúfal v Boha, nech ho teraz vy­slobodí, ak ho chce. Veď po­vedal: Som Boží Syn! 44 A to is­té i lot­ri, ktorí boli s ním spolu ukrižovaní, utŕhali mu. 45 A od šies­tej hodiny po­vs­tala tma na celej zemi až do deviatej hodiny. 46 A okolo deviatej hodiny zvolal Ježiš velikým hlasom a po­vedal: Éli, Éli, lama za­bach­tani? ! To je: Môj Bože, môj Bože, prečo si ma opus­til?! 47 A nie­ktorí z tých, ktorí tam stáli, keď to počuli, hovorili: Eliáša volá ten­to. 48 A hneď bežal jeden z nich, vzal špon­giu, na­pl­nil oc­tom, naložil na tr­sť a na­pájal ho. 49 Ale os­tat­ní hovorili: Nechaj tak; vidzme, či prij­de Eliáš, aby mu spomohol. 50 Ale Ježiš zase vy­kríkol velikým hlasom a vy­pus­til ducha. Divy pri ukrižovaní.51 A hľa, chrámová opona sa roz­trh­la na dvoje, od vr­chu až dolu, a zem sa trias­la, skaly sa pukaly, 52 a hroby sa ot­váraly a mnohé telá zo­snulých svätých vstaly 53 a vy­j­dúc z hrobov po jeho zmŕtvychvstaní vošli do svätého mes­ta a ukázali sa mnohým. 54 V­tedy stotník a tí, ktorí s ním strážili Ježiša, vidiac zeme­trasenie a to, čo sa dialo, báli sa veľmi a hovorili: Toto bol na­ozaj Syn Boží. 55 A bolo tam mnoho žien, dívajúcich sa zďaleka, ktoré boly išly za Ježišom od Galilee po­sluhujúc mu, 56 medzi ktorými bola Mária Mag­daléna a Mária mat­ka Jakobova a Jozésova, a mat­ka synov Zebede­ových. Pánov pohrab. K hrobu postavia stráž.57 A keď bol večer, prišiel bohatý človek z Arimátie, menom Jozef, ktorý aj sám bol učeníkom Ježišovým. 58 Ten pred­stúpil pred Piláta a prosil si telo Ježišovo. Vtedy roz­kázal Pilát, aby dali telo. 59 A Jozef vzal telo, za­vinul ho do čis­tého plát­na 60 a složil ho vo svojom novom hrobe, ktorý bol vy­tesal v skale. A pri­valiac veliký kameň ku dveriam hrobu od­išiel. 61 A bola tam Mária Mag­daléna i tá druhá Mária, a sedely na­proti hrobu. 62 A druhého dňa, ktorý na­sleduje po d­ni pripravovania, sišli sa naj­vyšší kňazi a farize­ovia k Pilátovi 63 a hovorili: Pane, roz­pamätali sme sa, že ten zvod­ca po­vedal, keď ešte žil: Po troch dňoch vstanem. 64 Roz­káž tedy bez­pečne strážiť hrob až do tretieho dňa, aby snáď ne­prišli jeho učeníci vnoci a ne­uk­rad­li ho a ne­povedali ľudu: Vstal z mŕt­vych. A bude po­sled­ný blud horší ako pr­vý. 65 A Pilát im po­vedal: Máte stráž; iďte, strážte, jako viete. 66 A oni od­išli a za­pečatiac kameň ob­sadili dob­re hrob strážnymi.

RoháčekMatúš27