RoháčekMatúš10

Matúš

Evanjelium podľa Matúša

Pán poveruje kázaním a splnomocňuje svojich dvanástich učeníkov.1 A pri­volajúc si svojich dvanás­tich učeníkov dal im p­rávo a moc nad nečis­tými duch­mi, aby ich vy­háňali a uzdravovali každý neduh a každú chorobu. 2 A mená tých dvanás­tich apoštolov sú tieto: pr­vý Šimon, zvaný Peter, a An­drej, jeho brat, a Jakob Zebede­ov a Ján, jeho brat. 3 Filip, Bar­tolomej, Tomáš, col­ný Matúš, Jakob Al­fe­ov, Lebe­us, ktorému bolo dané prímeno Tad­de­us, 4 Šimon Kananit­ský a Judáš Iškari­ot­ský, ktorý ho i zradil. 5 Tých­to dvanás­tich po­slal Ježiš a pri­kázal im: Na ces­tu po­hanov ne­odídite a do mes­ta Samaritánov ne­voj­dite; 6 ale radšej iďte k zt­rateným ov­ciam domu Iz­raelov­ho. 7 Iďte a kážte hovoriac, že sa pri­blížilo nebes­ké kráľov­stvo. 8 Ne­moc­ných uzdravuj­te, malomoc­ných očisťuj­te, mŕt­vych kries­te, démonov vy­háňaj­te; dar­mo ste do­stali, dar­mo daj­te. 9 Neber­te so sebou zlata ani strieb­ra ani obec­ného kovu do svojich opas­kov 10 ani kap­sy na ces­tu ani po dvoje sukieň ani san­dálov ani palice, lebo robot­ník je hoden svoj­ho po­kr­mu. 11 A do ktoréhokoľvek mes­ta alebo mes­tečka voj­dete, do­pýtaj­te sa, kto by v ňom bol toho hodný; a tam zo­staňte, do­kiaľ ne­vyj­dete. 12 A vchádzajúc do domu po­zdrav­te ho. 13 A keď bude dom hod­ný, nech prij­de naň váš po­koj; a keď nebude hod­ný, nech sa váš po­koj na­vráti k vám. 14 A ktokoľvek by vás ne­prijal ani ne­počul vašich slov, idúc z toho domu alebo z toho mes­ta vy­tras­te prach svojich nôh. 15 Ameň vám hovorím, že znesiteľnejšie bude zemi Sodomänov a Gomoranov v deň súdu než tomu mes­tu. Ovce medzi vlkmi.16 Hľa, ja vás po­sielam ako ovce medzi vl­kov. Tedy buďte opatr­ní jako hadi a pros­tí jako holubi. 17 Vy­stríhaj­te sa ľudí, lebo vás budú vy­dávať ­staväjúc vás pred vy­soké cir­kev­né rady a vo svojich synagógach vás budú bičovať, 18 áno i pred vladárov i pred kráľov budete vodení pre mňa, na svedoc­tvo im aj po­hanom. 19 A keď vás vy­dajú, ne­staraj­te sa o to, jako alebo čo by ste mali hovoriť. Lebo vám bude dané v tú hodinu, čo budete mať hovoriť. 20 Lebo nie ste to vy, ktorí hovoríte, ale vašeho Otca Duch, ktorý hovorí vo vás. 21 Lebo brat brata vy­dá na sm­rť a otec dieťa, a po­vs­tanú deti na rodičov a usmr­tia ich. 22 A budete nenávidení od všet­kých pre moje meno, ale ten, kto zo­tr­vá do kon­ca, bude spasený. 23 A keď vás budú prena­sledovať v tom­to mes­te, utečte do iného; lebo ameň vám hovorím, že nedokončíte miest Iz­raelových, do­kiaľ ne­prij­de Syn človeka. 24 Učeník nie je nad s­voj­ho učiteľa ani sluha nad svoj­ho pána; 25 do­sť je učeníkovi, aby bol ako jeho učiteľ, a sluha, aby bol ako jeho pán. Ak domáceho pána na­zvali Bel­zebúbom, čím väčšmi jeho domácich! 26 Teda neboj­te sa ich! Lebo nič nie je skryté, čo by ne­malo byť od­kryté, ani tajné, čo by sa ne­malo zvedieť. 27 Čo vám hovorím vo tme, po­vedz­te na svet­le, a to, čo počujete v ucho, hlásaj­te na domoch. 28 A neboj­te sa tých, ktorí vraždia telo a ktorí ne­môžu za­vraždiť dušu; ale sa radšej boj­te toho, ktorý môže i dušu i telo za­tratiť v pek­le. 29 Či sa ne­predávajú dva vrab­ce za groš? Ale ani jeden z nich ne­pad­ne na zem bez vášho Ot­ca. 30 Ale vám sú ešte aj len všet­ky vlasy na hlave spočítané! 31 Tedy neboj­te sa, vy ste drahší nad mnoho vrab­cov. 32 Každého tedy, kto mňa vy­zná pred ľuďmi, vy­znám i ja pred svojím Ot­com, ktorý je v nebesiach. 33 A kto by mňa za­prel pred ľuďmi, toho i ja za­priem pred svojím Ot­com, ktorý je v nebesiach. 34 Nedom­nievaj­te sa, že som prišiel dať po­koj na zem; ne­prišiel som dať po­koj, ale meč. 35 Lebo som prišiel roz­deliť človeka proti jeho ot­covi a dcéru proti jej materi a ne­ves­tu proti jej svok­re, 36 a ne­priateľmi človeka budú jeho domáci. 37 Ten, kto má radšej otca alebo mater ako mňa, nie je ma hod­ný; a kto má radšej syna, alebo dcéru ako mňa, nie je ma hod­ný; 38 a kto neberie svoj­ho kríža a nej­de za mnou, nie je ma hod­ný. 39 Kto naj­de svoju dušu, zt­ratí ju, a kto pre mňa zt­ratí svoju dušu, naj­de ju. 40 Kto vás prijíma, mňa prijíma, a kto mňa prijíma, prijíma toho, ktorý ma po­slal. 41 Kto prijíma proroka v mene proroka, do­stane od­platu proroka, a kto prijíma spraved­livého v mene spraved­livého, do­stane od­platu spraved­livého. 42 A ktokoľvek by na­pojil jed­ného z tých­to malých čo len po­három čer­stvej vody, v mene učeníka, ameň vám hovorím, že neztratí svojej od­platy.

RoháčekMatúš10