RoháčekMatúš16

Matúš

Evanjelium podľa Matúša

Farizeovia vyhľadávajú znamenie.1 A pri­stúpili k nemu farizeovia a sadúce­ovia a po­kúšajúc žiadali ho, žeby im ukázal znamenie z neba. 2 A on od­povedal a riekol im: Keď je večer hovorievate: Bude pekné počasie, lebo sa čer­venie nebo, 3 a za rána: Dnes bude nečas, lebo sa čer­vená za­chmúrené nebo. Po­kryt­ci, tvár­nosť neba znáte po­súdiť a znamenia časov ne­môžete? 4 Po­kolenie, zlé a cudzoložné, vy­hľadáva znamenie, ale mu nebude dané znamenie, iba znamenie proroka Jonáša. A nechajúc ich tam odišiel. Kvas farizeov a sadúceov.5 A jeho učeníci prij­dúc na druhú stranu mora zabudli vziať chleba. 6 A Ježiš im po­vedal: Hľaďte a chráňte sa kvasu farize­ov a sadúce­ov! 7 A oni roz­mýšľali medzi sebou a hovorili: Chleba sme ne­vzali. 8 A keď to poznal Ježiš, po­vedal im: Čo to roz­mýšľate medzi sebou, vy ľudia malej viery, že v­raj nemáte chleba? 9 Či ešte nerozumiete ani sa ne­pamätáte na tých päť chlebov tých päť tisíc mužov a koľko košov ste sob­rali? 10 Ani na tých sedem chlebov tých štyroch tisícov a koľko pleten­cov ste sob­rali? 11 Jako tedy nerozumiete, že som vám nehovoril o chlebe, ale aby ste sa chránili kvasu farize­ov a sadúce­ov? 12 Vtedy porozumeli, že ne­povedal, aby sa chránili kvasu chleba, ale učenia farize­ov a sadúce­ov. Petrovo vyznanie. Kľúče nebeského kráľovstva.13 A keď prišiel Ježiš do okolia Cezáree Filipovej, opýtal sa svojich učeníkov a riekol: Čo hovoria ľudia o mne, že kto som ja, Syn človeka? 14 A oni po­vedali: Jed­ni hovoria, že si ty Ján Krs­titeľ, iní, že Eliáš, a zase iní, že Jeremiáš, alebo nie­ktorý z prorokov. 15 Po­vedal im: A vy čo hovoríte, že kto som ja? 16 A Šimon Peter od­povedal a riekol: Ty si Kris­tus, Syn živého Boha! 17 A Ježiš od­povedal a riekol mu: Blaho­slavený si Šimone, synu Jonášov, lebo telo a krv ti toho nezjavily, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach. 18 A ja ti tiež hovorím, že si ty Peter, Skala, a na tej skale zbudujem svoju cir­kev, a ne­premôžu jej ani brány ríše smr­ti; 19 a dám ti kľúče nebes­kého kráľov­stva, a čokoľvek by si sviazal na zemi, bude sviazané aj na nebi; a čokoľvek by si roz­viazal na zemi, bude roz­viazané aj na nebi. 20 Vtedy pri­kázal svojim učeníkom, aby to ni­komu ne­povedali, že on je Kris­tus. Pán karhá Petra a velí niesť kríž.21 Od­vtedy začal Ježiš ukazovať svojim učeníkom, že musí odísť do Jeruzalema a mnoho vytrpieť od starších a od naj­vyšších kňazov a od zákon­níkov a byť za­bitý a na tretí deň vstať z mŕtvych. 22 Vtedy si ho pojal Peter a začal mu do­hovárať hovoriac: Milo­sr­d­ne sebe, Pane; to sa ti ni­kdy ne­stane! 23 Ale on sa ob­rátil a po­vedal Pet­rovi: Idi za mnou, satane; po­horšením si mi, lebo ne­mys­líš na Božie veci, ale na ľud­ské. 24 Vtedy po­vedal Ježiš svojim učeníkom: Ak chce nie­kto prij­sť za mnou, nech za­prie sám seba a vez­me svoj kríž a ide za mnou! 25 Lebo ten, kto by chcel za­chrániť svoju dušu, zt­ratí ju, a kto by pre mňa zt­ratil svoju dušu, naj­de ju. 26 Lebo čože to osoží človekovi, keby zís­kal hoci aj celý svet a svoju dušu utratil? Alebo jaké výmen­né dá človek za svoju dušu? 27 Lebo Syn človeka prij­de v sláve svojeho Ot­ca, so svojimi an­jel­mi a vtedy od­platí každému podľa jeho skut­kov. 28 Ameň vám hovorím, že sú nie­ktorí z tých, ktorí tu stoja, ktorí ne­okúsia smr­ti, do­kiaľ ne­uvidia Syna človeka pri­chádzať v jeho kráľov­stve.

RoháčekMatúš16