RoháčekMatúš5,2

Matúš 5:2

Evanjelium podľa Matúša

a ot­voriac svoje ús­ta učil ich na­sledov­ne:


Verš v kontexte

1 A vidiac tie zá­stupy vy­šiel na vrch, a keď sa po­sadil, pri­stúpili k nemu jeho učeníci, 2 a ot­voriac svoje ús­ta učil ich na­sledov­ne: 3 Blaho­slavení chudob­ní duchom, lebo ich je nebes­ké kráľov­stvo.

späť na Matúš, 5

Príbuzné preklady Roháček

2 a ot­voriac svoje ús­ta učil ich na­sledov­ne:

Evanjelický

2 Ot­voril ús­ta a učil ich:

Ekumenický

2 Pre­hovoril a začal ich učiť:

Bible21

2 za­čal je učit: