RoháčekMatúš28

Matúš

Evanjelium podľa Matúša

Anjel svedčí ženám o Pánovom vzkriesení. Pán sa im zjaví.1 Po­tom po­zde na koniec soboty, keď už svitalo na pr­vý deň týždňa, prišla Mária Mag­daléna i tá druhá Mária po­zrieť hrob. 2 A hľa, po­vs­talo veliké zeme­trasenie, lebo an­jel Pánov sos­túpiac z neba pri­stúpil a od­valil kameň odo dverí a po­sadil sa na ňom. 3 A bol na po­hľad ako blesk, a jeho rúcho bolo biele jako sneh. 4 A od strachu pred ním sa náram­ne zhrozili strážni a boli jako mŕt­vi. 5 A an­jel od­povedal a riekol ženám: Vy sa neboj­te! Lebo viem, že Ježiša, toho ukrižovaného, hľadáte. 6 Niet ho tu, lebo vstal, tak ako po­vedal. Poďte, po­zrite mies­to, kde ležal Pán. 7 A iďte rých­le a po­vedz­te jeho učeníkom, že vstal z mŕt­vych, a hľa, pred­chádza vás do Galilee, tam ho uvidíte. Hľa, po­vedal som vám to! 8 A vy­j­dúc rých­le od hrobu, s bázňou a veľkou radosťou bežaly zves­tovať jeho učeníkom. 9 A jako tak išly zves­tovať jeho učeníkom, tu hľa, Ježiš sa stretol s nimi a po­vedal: Zdrav­stvuj­te! A ony pri­stúpily, chopily sa jeho nôh a klaňaly sa mu. 10 Vtedy im po­vedal Ježiš: Neboj­te sa! Iďte, zves­tuj­te mojim bratom, aby od­išli do Galilee a tam ma uvidia. Najvyšší kňazi podplatia stráž.11 A keď ony išly, tu hľa, nie­ktorí z tej stráže prišli do mes­ta a zves­tovali naj­vyšším kňazom všet­ko, čo sa stalo. 12 A oni sa sišli so staršími a poradiac sa dali vojakom hod­ne peňazí 13 a riek­li: Po­vedz­te, že jeho učeníci prišli vnoci a ukrad­li ho, keď sme my spali. 14 A keby sa to do­počulo u vladára, my ho pre­hovoríme a vás urobíme bez­starost­ných. 15 A oni vzali peniaze a urobili, jako boli po­učení. A tá reč je rozh­lásená u Židov až do dnešného dňa. Pánov povel robiť svet jeho učeníkmi.16 A tí jedonás­ti učeníci išli do Galilee, na vrch, kam im bol nariadil Ježiš. 17 A keď ho videli, klaňali sa mu, ale nie­ktorí po­chybovali. 18 A Ježiš pri­stúpiac hovoril s nimi a po­vedal: Daná mi je každá moc na nebi aj na zemi. 19 A tak iďte, čiňte učeník­mi všet­ky národy krs­tiac ich vo meno Otca i Syna i Svätého Ducha 20 učiac ich za­chovávať všet­ko, čokoľvek som vám pri­kázal. A hľa, ja som s vami po všet­ky dni až do skonania sveta. Ameň.

RoháčekMatúš28