RoháčekMatúš3

Matúš

Evanjelium podľa Matúša

Vystúpenie Jána Krstiteľa.1 V tých dňoch prišiel Ján Krs­titeľ a kázal na Jud­skej púšti 2 a hovoril: Čiňte po­kánie! Lebo sa pri­blížilo nebes­ké kráľov­stvo. 3 Lebo toto je ten predpovedaný skr­ze proroka Izai­áša, ktorý po­vedal: Hlas volajúceho na púšti: Pri­hotov­te ces­tu Pánovu, čiňte priame jeho chod­níky! 4 A ten is­tý Ján mal svoj odev z veľb­lúdej srs­ti a kožený opasok okolo svojich bedier, a jeho po­kr­mom boly kobyl­ky a poľný med. 5 Vtedy vy­chádzal k nemu Jeruzalem i celé Jud­sko a celé okolie jor­dán­ske, 6 a krs­tení boli od neho v rieke Jor­dáne vy­znávajúc svoje hriechy. 7 A keď videl i mnoho farizejov a sadúce­ov, že idú k jeho krs­tu, po­vedal im: Vreteničie plemä, ktože vám ukázal, aby ste utiek­li budúcemu hnevu? 8 Ne­ste tedy ovocie, hod­né po­kánia, 9 a nedom­nievaj­te sa, že môžete v sebe hovoriť: Veď otca máme Ab­raháma! Lebo vám hovorím, že Bôh môže z tých­to kameňov vzbudiť Ab­rahámovi deti. 10 A už aj je sekera priložená na koreň stromov; každý tedy strom, ktorý nenesie dob­rého ovocia, sa vy­tína a hádže na oheň. 11 Ja vás krs­tím vodou na po­kánie; ale ten ktorý pri­chádza po mne, je moc­nejší ako ja, ktorého obuv nosiť nie som hoden - ten vás bude krs­tiť Svätým Duchom a ohňom, 12 ktorý má svoju vejačku vo svojej ruke a prečis­tí svoje hum­no a shromaždí svoju pšenicu do sypár­ne, ale plevy bude páliť ne­uhasiteľným ohňom. Ježiš pokrstený od Jána.13 Vtedy prišiel Ježiš od Galilee k Jor­dánu, k Jánovi, aby bol po­krs­tený od neho. 14 Ale Ján mu veľmi bránil a hovoril: Mne je treba, aby som bol po­krs­tený od teba, a ty ideš ku mne? 15 Ale Ježiš od­povedal a riekol mu: Nechaj teraz, lebo tak nám sluší, aby sme na­pl­nili všet­ku spraved­livosť. Vtedy ho nechal. 16 A keď bol Ježiš po­krs­tený, hneď vy­stúpil z vody, a hľa, ot­vorily sa mu nebesia, a videl Ducha Božieho, ktorý so­stupoval akoby holubica a pri­chádzal na neho. 17 A hľa, bolo počuť hlas z nebies, ktorý hovoril: Toto je ten môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo.

RoháčekMatúš3