RoháčekMatúš14

Matúš

Evanjelium podľa Matúša

Zavraždenie Jána Krstiteľa.1 V tom čase počul Heródes, jed­no z tamojších štyroch kniežat, chýr o Ježišovi 2 a po­vedal svojim služob­níkom: To je Ján Krs­titeľ, on vstal z mŕt­vych, a pre­to pôsobia v ňom tie divo­tvor­né moci. 3 Lebo Heródes chopil Jána a po­viazal ho a vsadil do žalára pre Heródiadu, ženu Filipa, svoj­ho brata. 4 Lebo Ján mu hovoril: Ne­pat­rí sa ti ju mať. 5 A chcel ho za­biť, ale sa bál ľudu, lebo ho mali za proroka. 6 Ale potom, keď slávili narodeniny Heródesove, tan­covala dcéra Heródiady v pro­stred­ku a zaľúbila sa Heródesovi. 7 A pre­to jej sľúbil s prísahou, že jej dá, čokoľvek by si žiadala. 8 A ona, súc navedená od svojej matere, po­vedala: Daj mi tu na mise hlavu Jána Krs­titeľa. 9 A kráľ sa za­rmútil, ale pre prísahu a pre spolu­s­tolujúcich roz­kázal dať. 10 A pošlúc kata sťal Jána v žalári. 11 A donesená bola jeho hlava na mise a daná dievčaťu, a zanies­la svojej materi. 12 Po­tom tam prišli jeho učeníci, vzali jeho telo a po­chovali ho; a prišli a zves­tovali to Ježišovi. 13 A keď to počul Ježiš, od­išiel od­tiaľ na lodi na pus­té mies­to, osobit­ne. A počujúc o tom zástupy išly pešo za ním z tých miest. Nasýtenie päť tisícich.14 A keď vy­šiel od­tiaľ Ježiš, videl veliký zá­stup a zľutoval sa nad nimi a uzdravoval ich chorých. 15 A keď bol večer, pri­stúpili k nemu jeho učeníci a po­vedali: Mies­to je tu pusté, a čas už prešiel; pre­pus­ti zá­stupy, aby odíduc do mes­tečiek na­kúpili si po­travy. 16 Ale Ježiš im po­vedal: Nie je im treba odísť, daj­te im vy jesť. 17 A oni mu po­vedali: Ne­máme tu iba päť chlebov a dve ryby. 18 A on im povedal: Dones­te mi ich sem! 19 A roz­kázal zá­stupom, aby si po­sadali na tráve, a vzal tých päť chlebov a tie dve ryby a vzhliad­nuc do neba požeh­nal a lámuc dával chleby učeníkom a učeníci dávali zástupom. 20 A jed­li všet­ci a na­sýtili sa, a sob­rali, čo zo­stalo zvýšených kús­kov, dvanásť pl­ných košov. 21 A tých, ktorí jed­li, bolo asi päť tisíc mužov, krome žien a detí. 22 A Ježiš hneď prinútil svojich učeníkov, aby vstúpili do lode a pred­išli ho na druhú stranu, do­kiaľ by v­raj nerozpustil zá­stupov. Pán chodí po mori a potom uzdravuje v Genezarete.23 A roz­pus­tiac zá­stupy vy­šiel na vrch osobit­ne mod­liť sa. A keď bol večer, bol tam sám. 24 A loď už bola na­pro­stred mori, zmietaná vl­nami, pre­tože bol od­por­ný vietor. 25 Po­tom za štvr­tej stráže vnoci prišiel k nim Ježiš chodiac po mori. 26 A učeníci vidiac ho chodiť po mori zľak­li sa a vraveli, že je to nejaká obluda, a skrík­li od strachu. 27 Ale Ježiš hneď pre­hovoril k nim a po­vedal: Dúfaj­te, ja som, neboj­te sa! 28 A Peter mu od­povedal a riekol: Pane, ak si to ty, roz­káž mi, aby som prišiel za tebou po vodách. 29 A on po­vedal: Poď! A Peter sos­túpiac s lode chodil po vodách a prišiel k Ježišovi. 30 Ale hľadiac na sil­ný vietor začal sa báť a počnúc sa noriť skríkol a po­vedal: Pane, za­chráň ma! 31 A Ježiš hneď vy­strel ruku, za­chytil ho a po­vedal mu: Človeče malej viery, prečo si po­chyboval? 32 A keď vy­šli hore do lode, utíchol vietor. 33 A tí, ktorí boli na lodi, pri­stúpili, klaňali sa mu a hovorili: Si na­ozaj Syn Boží! 34 A pre­plaviac sa prišli do zeme Genezareta. 35 A keď ho po­znali mužovia toho mies­ta, roz­pos­lali pos­lov po celom tom okolí, a podonášali mu všet­kých, ktorí sa zle mali, 36 a prosili ho, žeby im dovolil, aby sa as­poň dot­kli lemu jeho rúcha, a ktorí sa ho dotkli, ozdraveli.

RoháčekMatúš14