RoháčekMatúš5,9

Matúš 5:9

Evanjelium podľa Matúša

Blaho­slavení, ktorí pôsobia po­koj, lebo oni sa budú volať syn­mi Božími.


Verš v kontexte

8 Blaho­slavení čis­tí srd­com, lebo oni budú vidieť Boha. 9 Blaho­slavení, ktorí pôsobia po­koj, lebo oni sa budú volať syn­mi Božími. 10 Blaho­slavení prena­sledovaní pre spraved­livosť, lebo ich je nebes­ké kráľov­stvo.

späť na Matúš, 5

Príbuzné preklady Roháček

9 Blaho­slavení, ktorí pôsobia po­koj, lebo oni sa budú volať syn­mi Božími.

Evanjelický

9 Blaho­slavení, ktorí tvoria po­koj, lebo syn­mi Božími oni budú sa volať.

Ekumenický

9 Blaho­slavení tvor­covia po­koja, lebo oni sa budú volať Božími syn­mi.

Bible21

9 Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť bu­dou na­zváni Boží­mi dět­mi.