RoháčekMatúš5,48

Matúš 5:48

Evanjelium podľa Matúša

Vy tedy buďte do­konalí, jako váš Otec, ktorý je v nebesiach, je do­konalý.


Verš v kontexte

46 Lebo keby ste milovali iba tých, ktorí vás milujú, akú od­platu máte? Či azda nečinia toho is­tého i pub­likáni? 47 A keby ste po­zdravovali iba svojich bratov, čo zvlášt­neho činíte? Či azda nečinia toho is­tého i po­hania? 48 Vy tedy buďte do­konalí, jako váš Otec, ktorý je v nebesiach, je do­konalý.

späť na Matúš, 5

Príbuzné preklady Roháček

48 Vy tedy buďte do­konalí, jako váš Otec, ktorý je v nebesiach, je do­konalý.

Evanjelický

48 Vy teda buďte do­konalí, ako je do­konalý váš Otec nebes­ký.

Ekumenický

48 Vy teda buďte do­konalí, ako je do­konalý váš nebes­ký Otec.

Bible21

48 Buď­te tedy doko­nalí, jako je doko­nalý váš ne­bes­ký Otec.“