RoháčekMatúš4

Matúš

Evanjelium podľa Matúša

Trojaké pokúšanie.1 Vtedy bol Ježiš za­vedený hore na púšť od Ducha, aby bol po­kúšaný od diab­la. 2 A keď sa bol pos­til štyrid­sať dní a štyrid­sať nocí, na­pokon zlačnel. 3 A pri­stúpiac k nemu po­kušiteľ riekol mu: Ak si Syn Boží, po­vedz, aby sa tieto kamene staly chlebami. 4 A on od­povedajúc riekol: Je na­písané: Človek nebude žiť na samom chlebe, ale na každom slove, ktoré vy­chádza skr­ze ús­ta Božie. 5 Vtedy ho pojal diabol do svätého mes­ta a po­stavil ho na vrch na krýd­lo chrámu 6 a po­vedal mu: Ak si Syn Boží, hoď sa dolu, lebo veď je na­písané, že svojim an­jelom pri­káže o tebe, a vez­mú ťa na ruky, aby si ne­uderil svojej nohy o kameň. 7 A Ježiš mu riekol: Zase je na­písané: Nebudeš po­kúšať Pána, svoj­ho Boha! 8 Opät ho pojal diabol na vrch, veľmi vy­soký, a ukázal mu všet­ky kráľov­stvá sveta a ich slávu 9 a po­vedal mu: Toto všet­ko ti dám, ak pad­neš a po­kloníš sa mi. 10 Vtedy mu po­vedal Ježiš: Odídi, satane, lebo je na­písané: Pánovi, svoj­mu Bohu, sa budeš klaňať a jemu samému budeš svätos­lúžiť! 11 Vtedy ho opus­til diabol, a hľa, an­jeli pri­stúpili a po­sluhovali mu. Pán sa osadí v Kafarnaume.12 A keď počul Ježiš, že je Ján vy­daný, od­išiel do Galilee 13 a opus­tiac Nazaret prišiel a býval v Kafar­nau­me, ktoré leží pri mori, v krajoch Za­bulona a Nef­talima, 14 aby sa na­pl­nilo to, čo bolo po­vedané skr­ze proroka Izai­áša, ktorý po­vedal: 15 Zem Za­bulona a zem Nef­talima, na ces­te k moru, za Jor­dánom, Galilea po­hanov, 16 ľud, ktorý sedel vo tme, uzrel veliké svet­lo, a sediacim v krajine a v tôni smr­ti vzišlo svet­lo. Pán začína kázať a povoláva učeníkov.17 Od­vtedy začal Ježiš hlásať a hovoriť: Čiňte po­kánie! Lebo sa pri­blížilo nebes­ké kráľov­stvo. 18 A chodiac pop­ri Galilej­skom mori videl dvoch bratov, Šimona, zvaného Pet­ra, a An­dreja, jeho brata, ktorí púšťali sieť do mora, lebo boli rybári. 19 A po­vedal im: Poďte za mnou, a učiním vás rybár­mi ľudí. 20 A oni hneď opus­tili siete a išli za ním. 21 A keď pošiel od­tiaľ niečo ďalej, videl iných dvoch bratov, Jakoba, syna Zebedeovho, a Jána, jeho brata, na loďke so Zebede­om, ich ot­com, na­právajúcich svoje siete, a po­volal ich. 22 A oni hneď opus­tili loďku i svoj­ho otca a išli za ním. Pán chodí a učí v Galilei.23 A Ježiš chodil do­okola po celej Galilei učiac v tamojších synagógach a kážuc evan­jelium kráľov­stva a uzdravujúc každý neduh a každú chorobu medzi ľudom. 24 A roz­niesol sa o ňom chýr po celej Sýrii, a vodili a nosili k nemu všet­kých ne­moc­ných, trápených rôz­nymi neduhy a mukami, po­sad­lých démonami a námesačníkov a porazených, a uzdravoval ich. 25 A išly za ním mnohé zá­stupy z Galilee, z Desaťmes­tia, z Jeruzalema, z Jud­ska i zo Zajor­dánia.

RoháčekMatúš4