RoháčekMatúš11

Matúš

Evanjelium podľa Matúša

Jánovi poslovia u Pána a Pánovo svedoctvo o Jánovi.1 A stalo sa, keď do­končil Ježiš dávať svojim učeníkom roz­kazy, že od­išiel od­tiaľ, aby učil a kázal v ich mes­tách. 2 A Ján, keď počul v žalári o skut­koch Kris­tových, po­slal dvoch svojich učeníkov 3 a riekol mu: Či si ty ten, ktorý má prij­sť, a či máme čakať iného? 4 A Ježiš od­povedal a riekol im: Iďte a zves­tuj­te Jánovi, čo čujete a vidíte: 5 slepí vidia, chromí chodia, malomoc­ní sa čis­tia, hluchí čujú, mŕt­vi vstávajú z mŕtvych, a chudob­ným sa zves­tuje evan­jelium, 6 a blaho­slavený je ten, kto by sa ne­pohoršil na mne. 7 A keď oni odišli, začal Ježiš hovoriť zá­stupom o Jánovi: Čo ste vy­šli na púšť vidieť? Trs­tinu, ktorá sa kláti vet­rom? 8 Alebo čo ste vy­šli vidieť? Človeka od­iateho mäk­kým rúchom? Veď hľa, tí, ktorí nosia mäk­ké rúcho, sú v kráľov­ských domoch. 9 Alebo načo ste vy­šli? Vidieť proroka? Ba, hovorím vám, že i viac ako proroka. 10 Lebo toto je ten, o ktorom je na­písané: Hľa, ja po­sielam svoj­ho an­jela pred tvojou tvárou, ktorý pri­praví tvoju ces­tu pred tebou. 11 Ameň vám hovorím, že nepovstal medzi splodenými zo žien väčší nad Jána Krs­titeľa; ale ten, k­to je menší v nebes­kom kráľov­stve, je väčší ako on. 12 A odo dní Jána Krs­titeľa až doteraz tr­pí nebes­ké kráľov­stvo násilie, a tí, ktorí činia násilie, uchvacujú ho. 13 Lebo všet­ci proroci aj zákon prorokovali až po Jána. 14 A chcete-li prijať, on je Eliáš, ktorý mal prij­sť. 15 Kto má uši, aby počul, nech počuje! Kto sa nechce dať usvedčiť o hriechu, toho neusvedčíš.16 No, komu mám pri­podob­niť toto po­kolenie? Podob­né je deťom, ktoré sedia na námes­tiach a pri­volávajú svojim kamarádom a hovoria: 17 Pís­kali sme vám, a ne­tan­covali ste; žalost­ne, jako nad mŕt­vym sme nariekali, a ne­plakali ste. 18 Lebo prišiel Ján nejediac ani ne­pijúc, a hovoria: Má démona; 19 prišiel Syn človeka jediac a pijúc, a hovoria: Hľa, človek žráč a pijan vína, priateľ pub­likánov a hriešnikov. A je ospravedl­nená múd­rosť od svojich detí. Pán karhá nekajúce mestá.20 Vtedy začal kar­hať mes­tá, v ktorých sa udialo naj­viac jeho divov, že ne­učinily po­kánia: 21 Beda ti, Korazim! Beda ti, Bet­sai­do! Lebo keby sa v Týre a v Sidone boly udialy divy, ktoré sa udialy vo vás, dáv­no by vo vrecovine a v popole boly činily po­kánie. 22 No, hovorím vám, že Týru a Sidonu bude znesiteľnejšie v deň súdu ako vám. 23 A ty, Kafar­naum, ktoré si vy­výšené až do neba, budeš svr­hnuté až do pek­la; lebo keby sa v Sodome boly dialy divy, ktoré sa dialy v tebe, bola by zo­stala až do dnešného dňa. 24 Avšak hovorím vám, že zemi Sodomänov bude znesiteľnejšie v deň súdu ako tebe. Pán chváli Otca. Volá obtiažených.25 Toho času od­povedal Ježiš a riekol: Ďakujem Ti, Otče, Pane neba i zeme, že si skryl tieto veci pred múd­rymi a roz­um­nými a zjavil si ich ne­mluvňatám, 26 áno, Otče, lebo tak sa ti to ľúbilo. 27 Všet­ko mi je vy­dané od môj­ho Ot­ca, a ni­kto ne­zná Syna, iba Otec, ani Otca ne­zná ni­kto, iba Syn, a ten, komu by Syn chcel zjaviť. 28 Poďte ku mne všet­ci, ktorí pracujete a ste ob­tiažení, a ja vám dám od­počinutie. 29 Vez­mite moje jar­mo na seba a učte sa odo mňa, lebo som tichý a po­kor­ný srd­com, a naj­dete od­počinutie svojim dušiam; 30 lebo moje jar­mo je užitočné a moje bremeno ľah­ké.

RoháčekMatúš11