RoháčekMatúš24

Matúš

Evanjelium podľa Matúša

Pán predpovedá skazu Jeruzalema, ráz budúceho veku a svoj príchod v sláve.1 Potom vyšiel Ježiš z chrámu a išiel. A pri­stúpili jeho učeníci, aby mu ukázali stav­by chrámu. 2 Ale Ježiš od­povedal a riekol im: Či ne­vidíte všet­kého tohoto? Ameň vám hovorím, že tu nebude ponechaný kameň na kameni, ktorý by nebol zborený. 3 A keď sedel na Olivovom vr­chu, pri­stúpili k nemu učeníci osobit­ne a riek­li: Po­vedz nám, kedy to bude, a čo bude znamením tvoj­ho príchodu a skonania sveta? 4 A Ježiš od­povedal a riekol im: Hľaďte, aby vás nie­kto ne­zviedol! 5 Lebo mnohí prij­dú pod mojím menom a budú hovoriť: Ja som Kris­tus, a zvedú mnohých. 6 A budete slýchať o voj­nách a chýry o voj­nách. Hľaďte, aby ste sa ne­strachovali, lebo to všetko sa musí stať, ale ešte nie je koniec. 7 Lebo po­vs­tane národ proti národu a kráľov­stvo proti kráľov­stvu, a bude bývať hlad a mor, a zeme­trasenia budú miestami. 8 A to všet­ko je počiatkom p­reporod­ných bolestí sveta. 9 Vtedy vás vy­dajú v súženie a budú vás za­bíjať, a budete nenávidení od všet­kých národov pre moje meno. 10 A vtedy sa po­horšia mnohí a budú jed­ni druhých zrádzať a jed­ni druhých nenávidieť 11 a po­vs­tanú aj mnohí falošní proroci a zvedú mnohých. 12 A pre­to, že bude rozm­nožená ne­právosť, oc­hlad­ne lás­ka mnohých; 13 ale kto zo­tr­vá do kon­ca, ten bude spasený. 14 A toto evan­jelium kráľov­stva bude hlásané po celom svete na svedoc­tvo všet­kým národom, a vtedy prij­de koniec. 15 Keď tedy uvidíte ohav­nosť spus­tošenia, o ktorej hovoril prorok Daniel, že stojí na svätom mies­te (Kto čítaš, roz­umej! ), 16 vtedy tí, ktorí budú v Jud­sku, nech utekajú na vr­chy; 17 kto bude na po­streší, nech ne­so­stupuje, aby vzal niečo zo svoj­ho domu, 18 a kto na poli, nech sa ne­vracia zpät, aby vzal svoje rúcho. 19 Lež beda tehot­ným a tým, ktoré budú kojiť v tých dňoch. 20 Ale mod­lite sa, aby sa váš útek ne­prihodil v zime ani v sobotu. 21 Lebo vtedy bude veliké súženie, akého nebolo od počiat­ku sveta až doteraz, ani už ni­kdy viac nebude. 22 A keby neboly zk­rátené tie dni, nebolo by za­chránené ni­ktoré telo; ale pre vy­volených budú zk­rátené tie dni. 23 Vtedy keby vám nie­kto po­vedal: Hľa, tu je Kristus! alebo: Tu! ne­ver­te! 24 Lebo po­vs­tanú falošní kris­tovia a falošní proroci a dajú veliké znamenia a budú robiť zázraky, takže by zvied­li v blud, keby bolo možné, aj vy­volených. 25 Hľa, pred­povedal som vám to! 26 Tedy keď vám po­vedia: Hľa, je na púšti! ne­vychádzaj­te! Hľa, vo v­nútor­ných chyžiach! ne­ver­te! 27 Lebo jako vy­chádza blesk od východu a ukazuje sa až na západ, tak bude aj príchod Syna človeka. 28 Lebo kdekoľvek bude mŕt­vola, tam sa shromaždia aj orli. 29 A hneď po súžení tých dní za­tmie sa sl­n­ce, a mesiac nedá svojej žiare, a hviez­dy budú padať s neba, a nebes­ké moci sa budú po­hybovať. 30 A vtedy sa ukáže znamenie Syna človeka na nebi, a vtedy budú plakať všet­ky po­kolenia zeme a uvidia Syna človeka, pri­chádzajúceho na nebes­kých ob­lakoch s mocou a slávou velikou. 31 A pošle svojich an­jelov s trúbou veľkého zvuku, a shromaždia jeho vy­volených od štyroch vet­rov, od jed­ných končín nebies až po ich d­ruhé končiny. 32 A od fíka sa na­učte podoben­stvu: keď už zmäk­ne jeho letorast a vy­ženie lís­tie, viete, že je blízko leto. 33 Tak aj vy, keď uvidíte všet­ko toto, vedz­te, že je blíz­ko, predo dver­mi. 34 Ameň vám hovorím, že nepominie toto po­kolenie, až sa to všet­ko stane. 35 Nebo a zem po­minú, ale moje slová ni­kdy ne­pominú. 36 Ale o tom dni a o tej hodine ne­vie ni­kto, ani nebes­kí an­jeli ani Syn, iba sám môj Otec. 37 A jako bolo za dní No­eho, tak bude aj za príchodu Syna človeka: 38 lebo jako v tých dňoch pred po­topou jed­li a pili, ženili sa a vy­dávaly až do toho dňa, ktorého vošiel Noe do korábu, 39 a ne­zvedeli, až prišla po­topa a všet­kých za­chvátila: tak bude aj za príchodu Syna človeka. 40 Vtedy budú dvaja na poli; jeden bude vzatý a druhý zanechaný. 41 Dve budú mlieť vo mlyne; jed­na bude vzatá a druhá zanechaná. 42 Teda bdej­te, lebo ne­viete, v ktorú hodinu a v ktorý deň prij­de váš Pán. 43 Ale to vedz­te, že keby hos­podár vedel, v ktorú stráž prij­de zlodej, bdel by a nedal by pod­kopať svoj dom. 44 Pre­to aj vy buďte hotoví, lebo v tú hodinu, v ktorú sa nenaz­dáte, prij­de Syn človeka. 45 Ktože je tedy tým ver­ným sluhom a opatr­ným, ktorého ustanovil jeho Pán nad svojou čeľaďou, aby im dával po­krm na čas? 46 Blaho­slavený ten sluha, ktorého, keď prij­de jeho pán, naj­de tak robiť. 47 Ameň vám hovorím, že ho ustanoví nad celým svojím majet­kom. 48 Ale keby po­vedal ten zlý sluha vo svojom srd­ci: Môj pán ešte dlho ne­prij­de, 49 a začal by spolu­sluhov biť a jesť a piť s opil­cami - 50 prij­de pán toho sluhu v deň, v ktorý sa nenaz­dá, a v hodinu, ktorej ne­zná, 51 a roz­pol­tí ho a jeho diel položí s po­kryt­cami; tam bude plač a šk­rípanie zubami.

RoháčekMatúš24