RoháčekMatúš1

Matúš

Evanjelium podľa Matúša

Kristov rodokmeň.1 Kniha rodu Ježiša Kris­ta, syna Dávidov­ho, syna Ab­rahámov­ho. 2 Ab­rahám splodil Izáka; Izák splodil Jakoba; Jakob splodil Júdu a jeho bratov; 3 Júda splodil Fáresa a Záru, z Támari; Fáres splodil Ez­roma; Ez­rom splodil Arama; 4 Aram splodil Am­minadába; Am­minadáb splodil Názona; Názon splodil Sal­mona; 5 Sal­mon splodil Bóza, z Rachabi; Bóz splodil Obéda, z Ruti; Obéd splodil Jes­seho; 6 Jes­se splodil Dávida, kráľa; kráľ Dávid splodil Šalamúna z tej, ktorá bola Uriášova; 7 Šalamún splodil Roboáma; Roboám splodil Abiáša; Abiáš splodil Azu; 8 Aza splodil Jozafata; Jozafat splodil Joráma; Jorám splodil Oziáša; 9 Oziáš splodil Jo­atáma, Jo­atám splodil Achasa; Achas splodil Ezechiáša; 10 Ezechiáš splodil Manas­sesa; Manas­ses splodil Amona; Amon splodil Joziáša; 11 Joziáš splodil Jekoniáša a jeho bratov o čase pre­síd­lenia do Babylona. 12 A po pre­síd­lení do Babylona splodil Jekoniáš Salatiela; Salatiel splodil Zorobábela; 13 Zorobábel splodil Abiúda; Abiúd splodil Elijakima; Elijakim splodil Azora; 14 Azor splodil Sádocha; Sádoch splodil Achima; Achim splodil Eliúda; 15 Eliúd splodil Eleazára; Eleazár splodil Mat­tana; Mat­tan splodil Jakoba; 16 Jakob splodil Jozefa, muža Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, zvaný KRIS­TUS. 17 A tak všet­kých rodov od Ab­raháma až po Dávida bolo rodov š­tr­násť a od Dávida až po pre­síd­lenie do Babylona rodov š­tr­násť a od pre­síd­lenia do Babylona až po Kris­ta rodov š­tr­násť. Kristovo narodenie.18 A narodenie Ježiša Kris­ta bolo tak­to. Keď bola jeho mat­ka, Mária, za­snúbená Jozefovi, prv ako sa sišli, bola naj­dená tehot­ná zo Svätého Ducha. 19 Ale Jozef, jej muž, súc spraved­livý a nech­cúc jej urobiť po­tupu chcel ju taj­ne pre­pus­tiť. 20 A keď o tom pre­mýšľal, hľa, ukázal sa mu an­jel Pánov vo sne a po­vedal: Jozefe, synu Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manžel­ku, lebo to, čo je v nej splodené, je zo Svätého Ducha; 21 a porodí syna a na­zveš jeho meno JEŽIŠ, lebo on za­chráni svoj ľud od ich hriechov. 22 A to všet­ko sa stalo na­to, aby sa na­pl­nilo to, čo bolo po­vedané od Pána skr­ze proroka, ktorý po­vedal: 23 Hľa, pan­na počne a porodí syna, a nazovú jeho meno Im­manuel, čo je preložené: S nami Bôh. 24 A Jozef pre­budiac sa zo spán­ku učinil, ako mu nariadil an­jel Pánov, a prijal svoju manžel­ku. 25 Ale jej ne­poz­nal, do­kiaľ ne­porodila svoj­ho pr­vorodeného syna a na­zval jeho meno Ježiš.

RoháčekMatúš1