RoháčekMatúš8

Matúš

Evanjelium podľa Matúša

Malomocný.1 A keď sišiel s vr­chu, išlo za ním mnoho zá­stupov. 2 A hľa, malomoc­ný pri­stúpiac klaňal sa mu a vravel: Pane, keby si chcel, môžeš ma očis­tiť. 3 A Ježiš vy­strel ruku, dot­knul sa ho a po­vedal: Chcem, buď čis­tý! A hneď bolo očis­tené jeho malomocen­stvo. 4 A Ježiš mu riekol: Hľaď, aby si ni­komu ne­povedal o tom, ale idi, ukáž sa kňazovi a obetuj dar, aký nariadil Mojžiš, im na svedoc­tvo. Stotník a jeho nemocný sluha.5 A keď vošiel Ježiš do Kafar­nau­ma, pri­stúpil k nemu stot­ník, k­torý ho prosil 6 a hovoril: Pane, môj služob­ník leží doma porazený a hroz­ne sa trápi. 7 A Ježiš mu riekol: Ja prij­dem a uzdravím ho. 8 A stot­ník od­povedal a riekol: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale po­vedz len slovo, a môj služob­ník bude uzdravený. 9 Lebo veď i ja som človek, pod mocou iných majúc pod sebou vojakov, a keď poviem tomuto: Iď! tak ide, a inému: Prij­di! a prij­de, a svoj­mu sluhovi: Učiň toto! a učiní. 10 Keď to počul Ježiš za­divil sa a po­vedal tým, ktorí išli za ním: Ameň vám hovorím, že ani v Iz­raelovi som nenašiel tak velikej viery. 11 Ale vám hovorím, že mnohí prij­dú od východu aj od západu a budú stolovať s Ab­rahámom, Izákom a Jakobom v nebes­kom kráľov­stve, 12 ale synovia kráľov­stva budú vy­vr­hnutí do zo­vnútor­nej tmy; tam bude plač a šk­rípanie zubami. 13 A potom riekol Ježiš stot­níkovi: Iď, a jako si uveril, tak nech sa ti stane! A jeho služob­ník bol uzdravený v tú hodinu. Petrova svokra.14 A keď prišiel Ježiš do domu Pet­rov­ho videl jeho svok­ru, že leží a má horúčku, 15 a dot­knul sa jej ruky, a h­neď ju opus­tila horúčka, a vstala a po­sluhovala im. 16 A keď bol večer, pri­vied­li mu mnohých po­sad­lých démonami, a on slovom vy­hnal nečis­tých duchov a všet­kých, ktorí sa zle mali, uzdravil, 17 aby sa na­pl­nilo, čo bolo po­vedané skr­ze proroka Izai­áša, ktorý po­vedal: On vzal naše ne­moci a naše neduhy niesol. Pán žiada nezištné a rozhodné nasledovanie.18 A Ježiš vidiac mnohé zá­stupy okolo seba roz­kázal pre­plaviť sa na druhú stranu. 19 A pri­stúpil nejaký zákon­ník a po­vedal mu: Učiteľu, poj­dem za tebou, kam­koľvek poj­deš. 20 A Ježiš mu po­vedal: Líšky majú s­voje skrýše a nebes­kí vtáci s­voje hniezda, ale Syn človeka ne­má, kde by hlavu sklonil. 21 A iný z jeho učeníkov mu po­vedal: Pane, do­voľ mi najprv odísť a po­chovať svoj­ho ot­ca. 22 Ale Ježiš mu po­vedal: Poď za mnou a nechaj, nech mŕt­vi po­chovajú svojich mŕt­vych. Pán utíši more.23 A keď vstúpil do lode, išli za ním jeho učeníci. 24 A hľa, veliká búr­ka po­vs­tala na mori, takže vlny pri­krývaly loď, a on spal. 25 A pri­stúpiac jeho učeníci zo­budili ho a hovorili: Pane, za­chráň nás, hynieme! 26 A on im po­vedal: Čo sa bojíte, ľudia malej viery? Vtedy vstal, po­hrozil vet­rom a moru, a na­stalo veliké ticho. 27 A ľudia sa divili a vraveli: Jaký je toto človek, že ho i vet­ry i more po­slúchajú? Dvaja posadlí v Gergezei.28 A keď prišiel na druhú stranu, do zeme Ger­gežanov, stret­li sa s ním dvaja po­sad­lí démonami; išli z hrobov, strašní náram­ne, takže ni­kto ne­mohol prej­sť tou ces­tou pop­ri nich. 29 A hľa, kričali a hovorili: Čo máme s tebou, Ježišu, Synu Boží? Prišiel si sem pred časom nás trápiť? 30 A bolo opodiaľ od nich veliké stádo svíň pasúce sa. 31 A démoni ho prosili a hovorili: Jest­li nás vy­háňaš, do­voľ nám odísť do toho stáda svíň! 32 A po­vedal im: Iďte! A oni vy­j­dúc od­išli do svíň. A hľa, celé to stádo svíň sa srútilo dolu úbočím do mora, a zo­mrely potopiac sa vo vodách. 33 A pasáci utiek­li a odíduc do mes­ta poroz­právali všet­ko, aj o tých po­sad­lých. 34 A tu hľa, vy­šlo celé to mes­to oproti Ježišovi, a keď ho videli, prosili ho, žeby od­išiel z ich kraja.

RoháčekMatúš8