RoháčekMatúš5,44

Matúš 5:44

Evanjelium podľa Matúša

Ale ja vám hovorím: Miluj­te svojich ne­priateľov; dob­rorečte tým, ktorí vás pre­klínajú; čiňte dob­re tým, ktorí vás nenávidia, a mod­lite sa za tých, ktorí vás po­tupujú a prena­sledujú,


Verš v kontexte

43 Počuli ste, že bolo po­vedané: Milovať budeš svoj­ho blížneho a nenávidieť budeš svoj­ho ne­priateľa. 44 Ale ja vám hovorím: Miluj­te svojich ne­priateľov; dob­rorečte tým, ktorí vás pre­klínajú; čiňte dob­re tým, ktorí vás nenávidia, a mod­lite sa za tých, ktorí vás po­tupujú a prena­sledujú, 45 aby ste boli syn­mi svoj­ho Ot­ca, ktorý je v nebesiach, lebo svoj­mu sl­n­cu velí vy­chádzať na zlých aj na dobrých a dáva dážď na spraved­livých aj na nespravedlivých.

späť na Matúš, 5

Príbuzné preklady Roháček

44 Ale ja vám hovorím: Miluj­te svojich ne­priateľov; dob­rorečte tým, ktorí vás pre­klínajú; čiňte dob­re tým, ktorí vás nenávidia, a mod­lite sa za tých, ktorí vás po­tupujú a prena­sledujú,

Evanjelický

44 Ale ja vám hovorím: Miluj­te svojich ne­priateľov, [dob­rorečte tým, ktorí vás pre­klínajú, čiňte dob­re tým, ktorí vás nenávidia], a mod­lite sa za tých, ktorí vás prena­sledujú [a vám sa protivia];

Ekumenický

44 Ja vám však hovorím: Miluj­te svojich ne­priateľov a mod­lite sa za tých, ktorí vás prena­sledujú,

Bible21

44 Já vám však říkám: Mi­lu­j­te své ne­přá­te­le a mod­lete se za ty, kdo vás pronásle­dují.