RoháčekMatúš23

Matúš

Evanjelium podľa Matúša

Pán o farizeoch a zákonníkoch.1 Vtedy hovoril Ježiš zá­stupom a svojim učeníkom 2 a riekol: Na stolici Mojžišovej po­sadili sa zákon­níci a farize­ovia; 3 tedy všet­ko, čo by vám po­vedali, aby ste za­chovávali, za­chovávaj­te a čiňte, ale podľa ich skut­kov nečiňte, lebo hovoria, ale nečinia. 4 A viažu ťažké bremená a ne­znesiteľné a uvaľujú ich na plecia ľudí, ale oni sami nech­cú ich po­hnúť svojím prs­tom. 5 A všet­ky svoje skut­ky činia na­to, aby ich ľudia videli. Lebo rozširujú svoje filak­téria a robia veľké podol­ky svojich plášťov; 6 majú radi pr­vé mies­ta na ležanie pri večeriach a pr­vé stolice v synagógach 7 a po­zdravovania na tr­hoch, a aby ich ľudia volali: Rab­bi! Rab­bi! 8 Ale vy sa ne­volaj­te rab­bim, lebo jeden je váš Učiteľ, Kris­tus, a vy všet­ci ste bratia. 9 A svojím ot­com nenazývaj­te nikoho na zemi, lebo jeden je váš Otec, ten, ktorý je v nebesiach. 10 Ani sa nenazývaj­te duchov­nými vodcami, lebo jeden je váš vod­ca, Kris­tus. 11 A ten, k­to by bol väčší z vás, bude vaším služob­níkom. 12 A ktokoľvek sa po­výši, bude ponížený, a ktokoľvek sa poníži, bude po­výšený. 13 Ale beda vám, zákon­níci a farize­ovia, po­kryt­ci, pre­tože za­vierate nebes­ké kráľov­stvo pred ľuďmi, lebo vy do neho nevchádzate ani tých, ktorí vchádzajú, nenecháte voj­sť. 14 Beda vám zákon­níci a farize­ovia, po­kryt­ci, pre­tože zožierate domy vdôv, a to pod zámien­kou dl­hého mod­lenia; pre­to ponesiete ťažší súd. 15 Beda vám zákon­níci a farize­ovia, po­kryt­ci, pre­tože ob­chádzate more i suchú zem, aby ste učinili jed­ného novover­ca, a keď sa ním nie­kto stane, činíte z neho syna pek­la, dva razy horšieho ako ste sami. Farizejská prísaha.16 Beda vám, slepí vod­covia, ktorí hovoríte: Kto by pri­sahal na chrám, to nie je nič; ale kto by pri­sahal na zlato chrámu, ten je po­vin­ný držať. 17 Bláz­ni a slep­ci, veď čože je väčšie, zlato a či chrám, ktorý po­sväcuje zlato? 18 A kto by v­raj prisahal na ol­tár, to nie je nič; ale kto by pri­sahal na dar, ktorý je na ňom, ten je po­vin­ný držať. 19 Bláz­ni a slep­ci, veď čože je väčšie, dar a či ol­tár, ktorý po­sväcuje dar? 20 A tak tedy ten, kto pri­sahá na ol­tár, pri­sahá naň i na všet­ko. čo je na ňom; 21 a ten, kto pri­sahá na chrám, pri­sahá naň i na toho, ktorý býva v ňom; 22 a ten, kto pri­sahá na nebo, pri­sahá na trón Boží, i na toho, ktorý sedí na ňom. 23 Beda vám, zákon­níci a farize­ovia, po­kryt­ci, pre­tože dávate desiat­ky z máty, z kôp­ru a kmínu a opus­tili ste to, čo je ťažšieho v zákone, súd, milo­sr­den­stvo a ver­nosť; toho bolo treba činiť a tam­to ne­opus­tiť. 24 Slepí vod­covia, ktorí cedíte komára a veľb­lúda pre­hl­cujete! Farizejská čistota. Obielené hroby.25 Beda vám, zákon­níci a farize­ovia, po­kryt­ci, pre­tože čis­títe vonok po­hára a misy, ale zvnút­ra sú pl­né lúpeže a ne­zdržan­livos­ti! 26 Farizee, slepče, vy­čis­ti najprv vnút­ro po­hára a misy, aby bol čis­tý aj ich vonok! 27 Beda vám, zákon­níci a farize­ovia, po­kryt­ci, pre­tože sa podobáte hrobom, obieleným váp­nom, ktoré sa síce zvon­ku zdajú byť krás­nymi, ale vnút­ri sú pl­né umr­lčích kos­tí a každej nečis­toty. 28 Tak aj vy, zvon­ku síce zdáte sa ľuďom, že ste spraved­liví, ale vnút­ri ste pl­ní po­krytec­tva a ne­právos­ti. Vrahovia prorokov.29 Beda vám, zákon­níci a farize­ovia, po­kryt­ci, že staviate hroby prorokov a oz­dobujete po­mníky spraved­livých 30 a hovoríte: Keby sme boli žili za dní našich ot­cov, neboli by sme bývali ich spolu­účast­ník­mi na krvi prorokov. 31 A tak sami si vy­dávate svedoc­tvo, že ste synovia tých, ktorí po­v­raždili prorokov. 32 Na­plňte aj vy mieru svojich ot­cov! 33 Hadi! Plemä vreteníc, ako by ste vy utiekli odsúdeniu do pekla?! 34 Pre­to hľa, ja po­sielam k vám prorokov a múd­rych a učených v zákone, a niek­torých z nich za­bijete a ukrižujete a niek­torých z nich zbičujete vo svojich synagógach a budete ich prenasledovať z mes­ta do mes­ta, 35 aby prišla na vás všet­ka krv spraved­livá, vy­lievaná na zemi, od krvi spraved­livého Ábela až po krv Za­chariáša, syna Barachiášov­ho, ktorého ste za­vraždili medzi chrámom a ol­tárom. 36 Ameň vám hovorím, že prijde toto všet­ko na toto po­kolenie. Beda vražedlnému mestu.37 Jeruzaleme, Jeruzaleme, ty, ktorý vraždíš prorokov a kameňuješ tých, ktorí sú kedy po­slaní k tebe, koľko ráz som chcel shromaždiť tvoje deti, tak ako sliep­ka shromažďuje svoje kuriat­ka pod s­voje krýdla, ale nech­celi ste! 38 Hľa, zanecháva sa vám váš dom pus­tý! 39 Lebo vám hovorím, že ma už od­teraz ni­kdy ne­uvidíte, až po­viete: Požeh­naný, ktorý pri­chádza v mene Pánovom!

RoháčekMatúš23