RoháčekMatúš25

Matúš

Evanjelium podľa Matúša

Podobenstvo o desiatich pannách.1 Vtedy bude podob­né nebes­ké kráľov­stvo desiatim pan­nám, ktoré vzaly svoje lam­py a vy­šly vús­trety ženíchovi. 2 Ale päť z nich bolo roz­um­ných a päť bláz­nivých. 3 Bláz­nivé vez­múc svoje lam­py ne­vzaly so sebou oleja; 4 ale roz­um­né vzaly oleja vo svojich nádobách so svojimi lam­pami. 5 A keď ne­prichádzal ženích, po­driemaly všet­ky a pospaly. 6 Ale o pol­noci po­vs­tal krik: Hľa, ženích ide! Vy­j­dite mu vús­trety! 7 Vtedy vstaly všet­ky tie pan­ny a oz­dobily svoje lam­py. 8 A bláz­nivé po­vedaly roz­um­ným: Daj­te nám zo svoj­ho oleja, lebo naše lam­py has­nú. 9 Ale roz­um­né od­povedaly a riek­ly: Aby snáď nebolo pre nás i pre vás málo, iďte radšej k predavačom a kúp­te si! 10 A keď od­išly kúpiť, prišiel ženích, a tie, k­toré boly hotové, vošly s ním na svad­bu, a za­vrely sa dvere. 11 Po­tom na koniec prišly aj tie os­tat­né pan­ny a hovorily: Pane, Pane, ot­vor nám! 12 Ale on od­povedal a riekol: Ameň vám hovorím, ne­znám vás! 13 Bdej­te tedy, lebo ne­viete dňa, ani hodiny, kedy prij­de Syn človeka. O hrivnách.14 Lebo bude tak, ako čo is­tý človek, ktorý od­chádzal na ces­tu, po­volal svojich vlast­ných sluhov a odo­vzdal im svoj majetok. 15 A jed­nému dal päť hrivien, jed­nému dve a jed­nému jed­nu, každému podľa jeho vlast­nej možnos­ti, a od­ces­toval. 16 A ten, ktorý do­stal päť hrivien, od­išiel hneď, za­rábal nimi a vy­robil druhých päť hrivien; 17 podob­ne i ten, ktorý dos­tal dve, zís­kal druhé dve. 18 Ale ten, ktorý do­stal jed­nu, od­išiel, vy­kopal jamu do zeme a skryl peniaze svoj­ho pána. 19 Po­tom po dl­hom čase prišiel pán tých sluhov a účtoval s nimi. 20 A pri­stúpil ten, ktorý bol do­stal päť hrivien, a doniesol iných päť hrivien a po­vedal: Pane, päť hrivien si mi odo­vzdal, hľa, iných päť hrivien som zís­kal nimi. 21 A jeho pán mu po­vedal: Dob­re sluha, dob­rý a ver­ný, nad málom si bol ver­ný, nad mnohom ťa ustanovím. Voj­di do rados­ti svoj­ho pána! 22 A pri­stúpil aj ten, ktorý bol do­stal dve hriv­ny, a po­vedal: Pane, dve hriv­ny si mi odo­vzdal; hľa, iné dve hriv­ny som zís­kal nimi. 23 A jeho pán mu po­vedal: Dob­re, sluha, dob­rý a ver­ný, nad málom si bol ver­ný, nad mnohom ťa ustanovím. Voj­di do rados­ti svoj­ho pána! 24 Potom pristúpil aj ten, ktorý bol do­stal jed­nu hriv­nu, a po­vedal: Pane, znal som ťa, že si prís­ny človek, ktorý žneš, kde si ne­sial, a shromažďuješ ztade, kde si neroz­sypal, 25 a bojac sa od­išiel som a skryl som tvoju hriv­nu v zemi; hľa, tu máš, čo je tvoje. 26 A jeho pán od­povedal a riekol mu: Zlý sluha a lenivý, vedel si, že žnem, kde som ne­sial, a shromažďujem ztade, kde som neroz­sypal. 27 Tak si mal hodiť moje peniaze peňazomen­com, a ja prij­dúc bol by som vzal svoje s úrokom. 28 Tedy vez­mite od neho hriv­nu a daj­te tomu, ktorý má desať hrivien. 29 Lebo každému, kto má, bude dané, a bude mať hoj­nosť; ale od toho, kto ne­má, bude vzaté i to, čo má. 30 A toho ne­užitočného sluhu vy­hoďte do von­kajšej tmy! Tam bude plač a šk­rípanie zubami. Súdny deň.31 A keď prij­de Syn človeka vo svojej sláve a všet­ci svätí an­jeli s ním, vtedy sa po­sadí na tróne svojej slávy, 32 a shromaždené budú pred neho všet­ky národy, a od­delí ich, jed­ných od druhých, ako pas­tier od­deľuje ovce od koz­lov, 33 a po­staví ovce po svojej pravici a koz­lov po ľavici. 34 Vtedy po­vie Kráľ tým, ktorí budú po jeho pravici: Poďte, požeh­naní môj­ho Ot­ca, vlád­nite dedične kráľov­stvom, vám pri­praveným od založenia sveta. 35 Lebo som bol hlad­ný, a dali ste mi jesť; smäd­ný som bol, a dali ste mi piť; hosťom-cudzin­com som bol, a prijali ste ma; 36 na­hý, a od­iali ste ma; ne­moc­ný som bol, a navštívili ste ma; v žalári som bol, a prišli ste za mnou. 37 Vtedy mu od­povedia spraved­liví a riek­nu: Pane, kedy sme ťa videli hlad­ného a na­kŕmili sme ťa, alebo smäd­ného a na­pojili sme ťa? 38 A kedyže sme ťa videli hosťa-cudzin­ca a prijali sme ťa, alebo na­hého a od­iali sme ťa? 39 A kedy sme ťa videli ne­moc­ného alebo v žalári a prišli sme za tebou? 40 A Kráľ od­povedajúc riek­ne im: Ameň vám hovorím, že nakoľko ste to učinili jed­nému z tých­to mojich naj­menších bratov, mne ste učinili. 41 Po­tom po­vie aj tým po ľavici: Iďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, pri­praveného diab­lovi a jeho an­jelom. 42 Lebo som bol hlad­ný, a nedali ste mi jesť; smäd­ný som bol, a nedali ste mi piť; 43 hosťom-cudzin­com som bol, a ne­prijali ste ma; na­hý, a ne­odiali ste ma; ne­moc­ný a v žalári a nenavštívili ste ma. 44 Vtedy mu aj oni od­povedia a riek­nu: Pane, kedy sme ťa videli hlad­ného alebo smäd­ného alebo jako hosťa-cudzin­ca alebo na­hého alebo ne­moc­ného alebo v žalári a ne­pos­lúžili sme ti? 45 Vtedy im od­povie a riek­ne: Ameň vám hovorím, že nakoľko ste toho neučinili jed­nému z tých­to naj­menších, ani mne ste ne­učinili. 46 A títo poj­dú do večného trápenia, ale spraved­liví do večného života.

RoháčekMatúš25