Ekumenický1. Samuelova4

1. Samuelova

Porážka Izraela1 Samuelovo slovo sa týkalo celého Iz­raela. 2 Iz­rael šiel do boja proti Filištín­com. Utáboril sa pri Eben-Ezere, kým Filištín­ci táborili v Aféku. 3 Filištín­ci sa zoradili do šíkov proti Iz­raelu a po tvrdom boji im Iz­rael podľahol. Na bojis­ku po­bili okolo štyritisíc mužov. 4 Po ná­vrate ľudu do tábora sa starší Iz­raela pýtali: Prečo nás dnes Hos­podin pred Filištín­cami porazil? Vez­mime si zo Šíla ar­chu Hos­podinovej zmluvy. Nech príde medzi nás a vy­slobodí nás z moci našich ne­priateľov. 5 Ľud vy­slal do Šíla mužov, ktorí od­tiaľ prinies­li ar­chu zmluvy Hos­podina zá­stupov, tróniaceho nad cherub­mi. Sprevádzali ju dvaja Éliho synovia, Chof­ni a Pin­chás. 6 Keď ar­cha Hos­podinovej zmluvy vchádzala do tábora, pre­pukol celý Iz­rael do takého búr­livého kriku, až sa trias­la zem. 7 Keď to Filištín­ci počuli, pýtali sa: Čo je to za búr­livý krik v tábore Heb­rejov? Do­zvedeli sa, že do tábora prišla Hos­podinova ar­cha. 8 Filištín­ci sa preľak­li, lebo sa po­vrávalo: Božs­tvo prišlo do ich tábora. Volali: Beda nám! To sa pred­tým ešte ne­stalo. 9 Beda nám! Kto nás vy­slobodí z rúk toh­to moc­ného božs­tva? Veď je to božs­tvo, ktoré na púšti tres­talo Egypt rôz­nymi ranami. 10 Vzchop­te sa, vzmužte sa, Filištín­ci, aby ste ne­museli ot­ročiť Heb­rejom, ako oni ot­ročia vám. Od­vážne bojuj­te! 11 Filištín­ci sa pus­tili do boja, Iz­rael utr­pel porážku a každý utekal do svoj­ho stanu. Bola to zdr­vujúca porážka, v ktorej z Izraela pad­lo trid­saťtisíc pešiakov. Éliho smrť12 Korisťou sa stala aj Božia ar­cha a v boji za­hynuli aj obaja Éliho synovia, Chof­ni a Pin­chás. 13 Akýsi Ben­jamínovec zbehol z bojiska a ešte v ten deň dorazil do Šíla. Mal roz­tr­hnuté šaty a hlavu po­sypanú prachom. 14 Keď ten muž prišiel, Éli práve sedel na kraji ces­ty na stol­ci v napätom očakávaní, lebo sa znepokojoval pre Božiu ar­chu. Keď ten muž prišiel do mes­ta a oznámil, čo sa stalo, celé mes­to za­kvílilo. 15 Keď Éli počul kvílenie, spýtal sa: Čo je to za hluk? Muž pri­behol a podal Élimu správu. 16 Éli mal už deväťdesiatosem rokov. Oči mal za­kalené a ne­videl. 17 Muž po­vedal Élimu: Pri­chádzam priamo z bojiska, dnes som z neho ušiel. Éli sa ho spýtal: Čo sa stalo, syn môj? 18 Po­sol od­vetil: Iz­rael sa dal pred Filištín­cami na útek a ľud utr­pel ťažkú porážku. Obaja tvoji synovia, Chof­ni a Pin­chás za­hynuli a Božia ar­cha pad­la za korisť. 19 Len čo spomenul Božiu ar­chu, Éli sa zvalil zo stol­ca chrb­tom do brány, zlomil si šiju a skonal. Bol to muž starý a vážený. Spravoval Iz­rael štyrid­sať rokov. 20 Jeho ne­ves­ta, Pin­chásova žena, bola tehot­ná a blíz­ko pôrodu. Keď počula správu o ukoristení Božej ar­chy a o smrti svoj­ho svok­ra i muža, zo­hla sa a porodila, lebo ju za­stih­li kŕče. 21 Keď už zomierala, utešovali ju ženy, čo stáli nad ňou: Neboj sa, veď si porodila syna. Ona však ne­od­povedala, ani si to ne­všímala. 22 Chlap­covi dala meno Ikabód. Po­vedala: Sláva opus­tila Iz­rael. Vzali totiž Božiu ar­chu a zo­mrel jej svokor i muž. 23 Po­vedala: Sláva od­išla z Izraela, lebo ukoris­tili Božiu ar­chu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček