Ekumenický1. Samuelova13

1. Samuelova

Povstanie proti Filištíncom1 Saul bol už rok kráľom. V druhom roku vlády nad Iz­raelom 2 si zvolil spomedzi Iz­raela tritisíc mužov: dvetisíc ich bolo so Sau­lom v Michmase a v Bételskom po­horí, tisíc s Jonatánom v Benjamínovej Gibei. Zvyšok ľudu po­slal domov. 3 Jonatán po­bil filištín­sku hliad­ku v Gebe a Filištín­ci sa to do­zvedeli. Saul dal trúbiť na roh po celej krajine a po­vedal: Nech počujú Heb­reji! 4 Celý Iz­rael sa do­počul správu, že Saul po­bil filištín­sku hliad­ku. Tým sa do­stal Iz­rael u Filištíncov do ne­príjem­ného po­stavenia. Ľud do­stal výz­vu ísť za Sau­lom do Gil­gálu. 5 Filištín­ci sa zhromaždili do boja proti Iz­raelu. Mali trid­saťtisíc vozov, šesťtisíc jazd­cov a ľudu toľko ako pies­ku na mor­skom po­breží. Tí pri­tiah­li a utáborili sa v Michmase, východ­ne od Bét-Ávenu. 6 Keď iz­rael­skí muži videli, že sú v tiesni a že sa k nim blíži ne­priateľ, po­uk­rývali sa do jas­kýň, do skal­ných trh­lín, do dutín a jám. 7 Heb­reji prešli cez Jor­dán do krajiny Gádu a Gileádu. Saul zo­stával v Gilgále a ľud, čo prišiel za ním, sa chvel strachom. 8 Vy­čkával ešte sedem dní do času, ktorý určil Samuel. Samuel však do Gil­gálu ne­prichádzal a ľud sa začal roz­chádzať. 9 Saul pri­kázal: Prines­te mi spaľovanú obetu a obetu spoločen­stva. Tak obetoval spaľovanú obetu. 10 Po jej skončení prišiel Samuel. Saul mu vy­šiel v ústrety, aby ho po­zdravil. 11 Samuel sa spýtal: Čo si to urobil? Saul od­vetil: Videl som, že ľud odo mňa od­chádza, ty si na stanovený čas ne­prišiel a Filištín­ci sa zhromaždili v Michmase. 12 Po­mys­lel som si: Filištín­ci zídu teraz ku mne do Gil­gálu a do­siaľ som si ne­na­klonil Hos­podinovu tvár. Tak som sa od­hod­lal priniesť spaľovanú obetu sám. 13 Samuel po­vedal Sau­lovi: To bolo od teba neroz­vážne. Nezachoval si príkaz, čo ti dal Hos­podin, tvoj Boh. Hos­podin by bol teraz na­trvalo upev­nil tvoju kráľov­skú moc nad Iz­raelom. 14 Tak­to tvoje kráľov­stvo ne­ob­stojí. Hos­podin si už našiel muža podľa svoj­ho srd­ca a ustanovil ho za voj­vod­cu svoj­ho ľudu, pre­tože si ne­spl­nil jeho príkaz. 15 Nato Samuel vstal a od­išiel z Gilgálu do Ben­jamínovej Gibey. Saul spočítal tých, čo zo­stali pri ňom; bolo ich asi šesťs­to mužov. 16 Saul, jeho syn Jonatán a ľud, čo zo­stal s nimi, sa usadil v Benjamínovej Gebe, kým Filištín­ci táborili v Michmase. 17 Z tábora Filištín­cov vy­razila skupina záškod­níkov v troch od­dieloch. Jeden od­diel za­mieril k Ofre a do kraja Šúal, 18 druhý sa vy­dal smerom k Bét-Chorónu a tretí k územiu s výhľadom na Cebójim­ské údolie, ob­rátené k púšti. 19 V celej iz­rael­skej krajine sa nenašiel nijaký kováč. Filištín­ci si totiž po­vedali: Heb­reji si ne­smú zhotovovať meče ani kopije. 20 Pre­to všet­ci Iz­raeliti chodili k Filištíncom na­os­triť si pluh, motyku, sekeru alebo kosák. 21 Na­os­trenie pluhu a motyky stálo jeden pím, na­os­trenie sekery a hrotu tretinu šekela. 22 Keď došlo k boju, ni­kto z ľudu, čo bol so Sau­lom a Jonatánom, ne­mal pri sebe meč alebo kopiju. Mal ich len Saul a jeho syn Jonatán. 23 Hliad­ka Filištín­cov vy­šla k michmaskému pries­myku.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček