Ekumenický1. Samuelova5

1. Samuelova

Božia archa u Filištíncov1 Filištín­ci vzali Božiu ar­chu a prenies­li ju z Eben-Ezeru do Ašdódu. 2 Po­tom ju vzali, zanies­li ju do chrámu Dágona a po­stavili ju k nemu. 3 Keď na druhý deň Ašdóďania včas­ráno vstali, Dágon ležal pred Hos­podinovou ar­chou zvalený tvárou na zem. Dágona vzali a po­stavili ho na pôvod­né mies­to. 4 Keď na­sledujúceho dňa včas­ráno vstali, Dágon znova ležal zvalený tvárou na zem pred Hos­podinovou ar­chou. Jeho hlava i obe od­lomené ruky ležali na prahu a zo­stal z neho iba trup. 5 Pre­to až do­dnes Dágonovi kňazi a všet­ci návštev­níci jeho chrámu v Ašdóde ne­stúpajú na Dágonov prah. 6 Ruka Hos­podina ťažko doliehala na Ašdóďanov. Pus­tošil ich a Ašdód aj s okolím ranil vred­mi. 7 Keď muži Ašdódu videli, čo sa deje, po­vedali: Ar­cha iz­rael­ského Boha ne­smie zo­stať u nás, lebo jeho ruka tvrdo pos­tih­la nás i nášho boha Dágona. 8 Zvolali a zhromaždili k sebe všet­ky filištín­ske kniežatá a spýtali sa ich: Čo urobíme s archou iz­rael­ského Boha? Od­povedali: Treba ju do­praviť do Gátu. Tak ju prenies­li. 9 Len čo ju do­pravili, dal Hos­podin pocítiť mes­tu svoju moc. Vy­volal úžas­ný zmätok a bez výnim­ky po­tres­tal vred­mi všet­kých mužov mes­ta. 10 Nato po­slali Božiu ar­chu do Ek­rónu. Keď ta prišla, Ek­rónčania skrík­li: Prinies­li k nám ar­chu iz­rael­ského Boha, aby usmr­tili nás i náš ľud. 11 Zvolali na stret­nutie všet­ky filištín­ske kniežatá a po­vedali: Odošlite ar­chu iz­rael­ského Boha na jej mies­to, aby ne­u­smr­tila nás ani náš ľud. Smr­teľná úz­kosť totiž za­chvátila celé mes­to, kde dal Boh dôraz­ne pocítiť svoju moc. 12 Mužov, ktorí ne­pom­reli, pos­tih­li vredy. Volanie mes­ta o pomoc vy­stupovalo k nebesiam.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček