Ekumenický1. Samuelova26

1. Samuelova

Ďalšie prenasledovanie Dávida1 Zífania prišli k Saulovi do Gibey so správou: Dávid sa skrýva na kop­ci Chakíla oproti Ješimónu. 2 Saul sa vy­bral na púšť Zíf. Sprevádzalo ho tritisíc vy­braných iz­rael­ských mužov, ktorí tam mali vy­hľadať Dávida. 3 Saul sa utáboril na kop­ci Chakíla pri ces­te oproti Ješimónu. Dávid sa zdržiaval na púšti, keď zbadal, že Saul prišiel za ním na púšť. 4 Dávid vy­slal mužov na výz­vedy a pre­svedčil sa, že Saul je na­ozaj tam. 5 Nato sa Dávid odo­bral na mies­to, kde táboril Saul. Uvidel mies­to, kde sa uložil Saul a veliteľ jeho voj­ska Ab­nér, syn Nérov. Saul ležal upro­stred tábora a ľud táboril vôkol neho. 6 Dávid oslovil Chetitu Achímeleka a Cerújin­ho syna a Jóabov­ho brata Abíšaja: Kto zíde so mnou k Saulovi do tábora? Abíšaj od­povedal: Ja pôj­dem s tebou. 7 Keď Dávid s Abíšajom vnik­li v noci k ľudu, Saul ležal a spal upro­stred tábora, kopiju mal za­bod­nutú do zeme blíz­ko hlavy. Ab­nér a ľud ležali vôkol neho. 8 Abíšaj po­vedal Dávidovi: Boh ti dnes vy­dal do moci tvoj­ho ne­priateľa. Do­voľ teda, aby som ho jed­nou ranou pri­bodol kopijou na zem, druhý úder ne­musím dať. 9 Dávid však od­vetil Abíšajovi: Ne­ub­ližuj mu! Kto smie bez­trest­ne na­pad­núť Hos­podinov­ho po­mazaného? 10 Dávid do­dal: Akože žije Hos­podin, len Hos­podin ho môže za­siah­nuť, a to tak, že zo­mrie prirodzenou sm­rťou alebo vy­tiah­ne do boja a v ňom za­hynie. 11 Nech ma chráni Hos­podin, aby som na­padol jeho po­mazaného. Vez­mi mu teraz kopiju, čo má pri hlave, i poľnú fľašu a odíďme! 12 Dávid vzal kopiju a poľnú fľašu, čo mal Saul pri hlave, a od­išli. Ni­kto nič ne­videl, ni­kto o tom ne­vedel a ni­kto sa nezobudil. Všet­ci spali, lebo Hos­podin zo­slal na nich tvr­dý spánok. Dávidova veľkodušnosť13 Po­tom prešiel Dávid na druhú stranu, za­stal si na končiari vr­chu v dostatočnej vzdialenos­ti od nich 14 a za­volal na ľud a na Ab­néra, syna Nérov­ho: Ab­nér, od­povieš mi? Ab­nér od­vetil: Kto si, že voláš na kráľa? 15 Dávid po­vedal Ab­nérovi: Si pred­sa muž, ktorému sa v Izraeli ni­kto ne­vyrov­ná! Prečo si neb­del nad svojím pánom, kráľom, keď ho ktosi z ľudu prišiel za­biť? 16 Čo si urobil, to nie je dob­ré. Akože žije Hos­podin, za­slúžite si sm­rť, lebo ste neb­deli nad svojím pánom, Hos­podinovým po­mazaným. Len sa po­zri, kde je kráľova kopija a poľná fľaša, čo mal pri hlave! 17 Saul spoz­nal Dávida po hlase a spýtal sa: Je to tvoj hlas, syn môj Dávid? Od­povedal: Áno, môj hlas, môj pán a kráľ! 18 Po­kračoval: Prečo môj pán prena­sleduje svoj­ho služob­níka? Čoho som sa do­pus­til a čo zlé som spáchal? 19 Nech si teraz môj pán a kráľ vy­počuje slová svoj­ho služob­níka. Ak ťa proti mne popudil Hos­podin, nech prij­me lás­kavo vôňu obety. Ak to však boli ľudia, nech sú pre­kliati pred Hos­podinom, lebo ma dnes vy­lúčili z účasti na Hos­podinovom dedičs­tve, čím naz­načili: Choď si slúžiť iným bohom! 20 Nech moja krv teda ne­skropí zem ďaleko od Hos­podina. Kráľ Iz­raela sa vy­bral hľadať jed­nu bl­chu tak, ako sa poľuje v horách na jarabicu. 21 Saul po­vedal: Zhrešil som. Vráť sa, syn môj Dávid! Už ti ne­ub­lížim, lebo si si dnes vážil môj život. Veru neroz­vážne som konal a veľmi som sa mýlil. 22 Dávid po­vedal: Tu je kráľova kopija! Nech si nie­kto z mládencov príde po ňu. 23 Hos­podin od­platí každému za jeho spravod­livosť a ver­nosť. On ťa dnes vy­dal do mojej moci, no nech­cel som na­pad­núť Hos­podinov­ho po­mazaného. 24 Vedz, že ako som si dnes vážil tvoj život, tak si aj môj život váži Hos­podin, ktorý ma vy­slobodí z každej ties­ne. 25 Saul po­vedal Dávidovi: Buď požeh­naný, syn môj Dávid! Svoj cieľ is­tot­ne do­siah­neš. Dávid šiel po­tom svojou ces­tou a Saul sa vrátil domov.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček