Ekumenický1. Samuelova29

1. Samuelova

Dávidov odchod od Filištíncov1 Filištín­ci zhromaždili všet­ky svoje voj­ská do Aféku, kým Iz­raeliti táborili pri prameni v Jezreeli. 2 Filištín­ske kniežatá po­stupovali na čele stočlen­ných a tisícčlen­ných jed­notiek, ale Dávid a jeho družina spolu s Akíšom šli po­sled­ní. 3 Filištín­ski velitelia sa pýtali: Čo sú to za Heb­reji? Akíš im od­povedal: Je to pred­sa Dávid, služob­ník iz­rael­ského kráľa Sau­la, ktorý je už dl­hší čas, ba roky mojím stúpen­com. Od­kedy pre­behol ku mne, až do­dnes mu ne­môžem nič vy­čítať. 4 Velitelia Filištín­cov sa na neho roz­hnevali a roz­kázali mu: Pošli toho muža preč, nech sa vráti na mies­to, ktoré si mu určil. Nech nej­de s nami do boja, mohol by sa v boji ob­rátiť proti nám. Veď čím by si zís­kal priazeň svoj­ho pána, ak nie hlavami našich mužov? 5 Je to ten is­tý Dávid, ktorého ospevovali pri tan­ci: Saul po­bil svoje tisíce, Dávid však svoje desaťtisíce. 6 Akíš si za­volal Dávida a po­vedal mu: Akože žije Hos­podin, si statočný a bol by som rád, keby si sa so mnou zúčas­tňoval na vojen­ských výp­ravách. Od­vtedy, ako si prišiel ku mne, až do­dnes som totiž nenašiel na tebe nič zlé. Lenže kniežatám sa ne­poz­dávaš. 7 Vráť sa teda a choď v pokoji. Nerob nič proti filištín­skym kniežatám. 8 Dávid po­vedal Akíšovi: Čo som urobil a čo môžeš vy­čítať svoj­mu služob­níkovi od ná­stupu do tvojich služieb do­dnes, že ne­smiem ísť do boja proti ne­priateľom svoj­ho pána, kráľa? 9 Akíš Dávidovi od­vetil: Viem to. Páčiš sa mi, si ako Boží an­jel. No filištín­ski velitelia trvali na tom, že ne­smieš ísť s nami do boja. 10 Vstaň teda za­včasu ráno, ty i služob­níci tvoj­ho pána, čo prišli s tebou, a za brieždenia odíďte. 11 Dávid so svojimi mužmi včas­ne vstal a vy­dal sa na spiatočnú ces­tu do krajiny Filištín­cov. Filištín­ci však vy­stupovali do Jez­reela.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček