Ekumenický1. Samuelova31

1. Samuelova

Saulova smrť1 Filištín­ci bojovali proti Iz­raelu. Iz­rael­skí muži zutekali pred nimi a po­bití padali na po­horí Gil­bóa. 2 Filištín­ci prena­sledovali Sau­la a jeho synov. Filištín­ci za­bili Sau­lových synov Jonatána, Abínadaba a Mal­kíšuu. 3 Boj proti Sau­lovi sa zo­sil­nil. Do­stih­li ho luko­strel­ci a ťažko ho zranili. 4 Saul pri­kázal svoj­mu zbroj­nošovi: Vy­tas meč a pre­bod­ni ma, aby ne­prišli tí ne­ob­rezan­ci, ne­prebod­li ma a ne­zne­uc­tili. Zbroj­noš však nech­cel, lebo sa veľmi bál. Saul teda vzal svoj meč a hodil sa naň. 5 Keď zbroj­noš videl, že je Saul mŕt­vy, aj on sa vr­hol na svoj meč a za­hynul s ním. 6 V ten deň spolu so Sau­lom za­hynuli jeho traja synovia, jeho zbroj­noš a všet­ci jeho muži. 7 Keď iz­rael­skí muži, ktorí boli na druhej strane údolia a za Jor­dánom, videli, že sa iz­rael­skí muži dali na útek a že Saul i jeho synovia za­hynuli, opus­tili mes­tá a utiek­li. Prišli Filištín­ci a usadili sa v nich. 8 Na druhý deň prišli Filištín­ci olúpiť po­bitých, našli Sau­la a jeho troch synov na po­horí Gil­bóa. 9 Sau­lovi odťali hlavu a vzali jeho výzb­roj. Oboje dali nosiť po krajine Filištín­cov. Túto dob­rú správu dali oznamovať v ich mod­lár­skom chráme a medzi ľudom. 10 Jeho výzb­roj uložili v Aštartinom chráme a jeho mŕt­ve telo za­vesili na hrad­by Bét-Šeánu. 11 Keď sa obyvatelia Jábeš-Gileádu do­zvedeli, čo urobili Filištín­ci Sau­lovi, 12 vy­brali sa všet­ci bojov­níci a po celonočnom po­chode sňali mŕt­ve telo Sau­la a jeho synov z hradieb Bét-Šeánu. Keď prišli do Jábeša, tam ich spálili. 13 Po­tom vzali ich kos­ti, po­chovali ich v Jábeši pod tamariškou a sedem dní sa pos­tili.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček