Ekumenický1. Samuelova3

1. Samuelova

Povolanie Samuela1 Mladý Samuel slúžil Hos­podinovi pod do­zorom Éliho. Slovo Hos­podina bolo v tých časoch vzác­ne a proroc­ké videnie zried­kavé. 2 Jed­ného dňa ležal Éli na svojom mies­te. Zrak ho opúšťal, takže už dob­re ne­videl. 3 Božia lam­pa ešte svietila a Samuel ležal v Hospodinovom chráme, kde bola Božia ar­cha. 4 Tu Hos­podin za­volal na Samuela. Ten po­vedal: Tu som. 5 Za­behol k Élimu a po­vedal: Tu som. Volal si ma. On však od­povedal: Ne­volal som ťa. Choď si ľah­núť. Šiel si teda ľah­núť. 6 Hos­podin znova za­volal na Samuela. Ten vstal, zašiel k Élimu a po­vedal: Tu som, lebo si ma volal. Od­vetil: Ne­volal som ťa, syn môj. Choď si len ľah­núť. 7 Samuel ešte Hos­podina ne­poz­nal, Hos­podinovo slovo mu ešte nebolo zjavené. 8 Hos­podin znova, po tretí raz, za­volal na Samuela. Ten vstal, šiel k Élimu a po­vedal mu: Tu som, veď si ma volal. Vtedy Éli po­chopil, že chlap­ca volal Hos­podin. 9 Éli po­vedal Samuelovi: Choď si ľah­núť, no ak by ťa zase volal, po­vedz: Hovor, Hos­podin, tvoj služob­ník počúva. Samuel nato od­išiel a ľahol si na svoje mies­to. 10 Hos­podin prišiel, za­stal si a zvolal ako pred­tým: Samuel, Samuel. Ten od­povedal: Hovor, tvoj služob­ník počúva. 11 Hos­podin po­vedal Samuelovi: V Izraeli urobím také niečo, že kto o tom počuje, bude mu zunieť v oboch ušiach. 12 V ten deň do­pus­tím na Éliho všet­ko, čím som kedy hrozil jeho domu. 13 Chcem mu oznámiť, že som pre jeho vinu vy­riekol nad jeho domom ne­od­volateľný roz­sudok. Vedel totiž, že jeho synovia si za­sluhujú od­súdenie, no on ich nekar­hal. 14 Pre­to som pri­sahal Éliho domu, že jeho vinu nebude možné ni­kdy od­strániť ani obetami, ani dar­mi. 15 Samuel zo­stal ležať až do rána. Po­tom ot­voril dvere Hos­podinov­ho domu. Bál sa však to videnie oznámiť Élimu. 16 Éli za­volal na Samuela: Samuel, syn môj! Ten od­vetil: Tu som. 17 Éli sa spýtal: Čo ti po­vedal? Nič mi, prosím, nezatajuj. Nech ťa Boh prís­ne po­kar­há, ak by si mi za­tajil niečo z toho, čo ti hovoril. 18 Samuel mu teda vy­rozp­rával všet­ko, nič mu nezatajil. Éli po­vedal: On je Hos­podin. Nech urobí, čo uzná za dob­ré. 19 Samuel doras­tal, Hos­podin bol s ním a žiad­ne z jeho slov nezos­talo bez úžit­ku. 20 Celý Iz­rael od Dánu až po Beér-Šebu si uvedomil, že Samuel bol ustanovený za Hos­podinov­ho proroka. 21 Hos­podin sa ďalej zjavoval v Šíle. Tam sa zjavoval Samuelovi vo svojom slove.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček