Ekumenický1. Samuelova1

1. Samuelova

Elkána a jeho rodina1 Bol akýsi muž z Ramátajim-Cófimu, z Efrajimského po­horia, menom El­kána. Bol synom Jerocháma, syna Elíhua, syna Tochúa, syna Ef­raťana Cúfa. 2 El­kána mal dve ženy. Jed­na sa volala An­na, druhá Penin­na. Penin­na mala deti, Anna však bola bez­det­ná. 3 El­kána chodieval každoročne zo svoj­ho mes­ta do Šíla klaňať sa a obetovať Hos­podinovi zá­stupov. Tam boli Hos­podinovými kňaz­mi Éliho synovia Chof­ni a Pin­chás. 4 Keď raz El­kána prinášal obet­ný dar, dal z neho po kuse svojej žene Penin­ne i všet­kým jej synom a dcéram. 5 Anne však dal mimoriad­ny diel, lebo ju miloval, hoci jej Hos­podin uzav­rel lono. 6 Jej sokyňa ju ustavične urážala a trápila, lebo Hos­podin jej uzav­rel lono. 7 Tak to bývalo rok čo rok, kedykoľvek Anna putovala do Hos­podinov­ho domu. Penin­na ju do­háňala až k slzám, takže ani nejedávala. 8 Jej muž El­kána sa spýtal: An­na, prečo plačeš a neješ? Prečo sa tak trápiš? Nie som ti vzác­nejší než desať synov? Modlitba Anny9 Keď sa raz v Šíle najed­li a na­pili, Anna vstala. Kým kňaz Éli sedel na stol­ci pri dverách Hos­podinov­ho chrámu, 10 ona sa v žalostnom plači mod­lila k Hospodinovi. 11 Pri­tom zložila ten­to sľub: Hos­podin zá­stupov, ak milos­tivo po­zrieš na trápenie svojej služob­nice a roz­pomenieš sa na mňa, ak na ňu nezabud­neš, ale jej dáš mužs­kého po­tom­ka, darujem ti ho, Hos­podin, na celý život a brit­va sa jeho hlavy nedot­kne. 12 Keď sa už dlho mod­lila pred Hos­podinom, Éli po­zoroval jej ús­ta. 13 Anna si však hovorila iba v srdci. Keďže sa jej po­hybovali len pery a hlas nebolo počuť, Éli ju po­kladal za opitú. 14 Éli sa jej spýtal: Do­kedy budeš opitá? Vy­triez­vi z opojenia! 15 Anna od­povedala: Nie je to tak, môj pane, som žena, ktorá má dušu pl­nú bôľu. Ne­pila som víno ani iný opoj­ný nápoj, iba dušu som si vy­lievala pred Hos­podinom. 16 Ne­po­kladaj svoju služob­nicu za ničom­nú ženu, lebo čo som doteraz hovorila, po­chádzalo z veľkého žiaľu a trápenia. 17 Éli na to po­vedal: Choď v pokoji. Boh Iz­raela nech spl­ní tvoju pros­bu. 18 Od­povedala: Kiež tvoja služob­nica náj­de u teba priazeň. Žena po­tom od­išla svojou ces­tou, zajed­la si a tvár už ne­mala smut­nú. Narodenie Samuela19 Včas­ráno vstali, vzdali Hos­podinovi poc­tu a vrátili sa domov do Rámy. Po­tom El­kána po­znal svoju ženu Annu a Hos­podin sa na ňu roz­pomenul. 20 Po nejakom čase Anna počala a porodila syna. Dala mu meno Samuel. Po­vedala totiž: Vy­prosila som si ho od Hos­podina. 21 Keď El­kána od­išiel s celou rodinou, aby Hos­podinovi priniesol výročnú obetu a spl­nil svoj sľub, 22 Anna však nešla s ním. Svoj­mu mužovi po­vedala: Až chlap­ca od­stavím, po­tom ho pri­vediem a pred­stavím Hos­podinovi, aby tam zo­stal na­trvalo. 23 Jej muž El­kána po­vedal: Urob, ako uznáš za správ­ne. Zo­staň doma, kým dieťa ne­od­stavíš. Kiež Hos­podin spl­ní svoje slovo! Žena teda zo­stala doma a pri­dájala syna, kým ho ne­od­stavila. 24 Keď ho od­stavila, vzala ho so sebou a pri­vied­la cel­kom mladého do Hos­podinov­ho domu v Šíle. Vzala i troj­ročného býka, éfu múky a mech vína. 25 Keď po­tom býka za­rezali a chlap­ca pri­vied­li k Élimu, 26 žena po­vedala: Prosím, pane môj, akože žiješ, pane môj, ja som tá žena, čo tu kedysi stála pri tebe a mod­lila sa k Hospodinovi. 27 Za toh­to chlap­ca som prosila a Hos­podin spl­nil moju pros­bu, ktorú som mu pred­ložila. 28 Vy­prosila som si ho od Hos­podina, aby mu pat­ril po celý život. Je od neho vy­prosený. Po­tom tam vzdali poc­tu Hos­podinovi.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček