Ekumenický1. Samuelova19

1. Samuelova

Saulove útoky proti Dávidovi1 Saul oznámil synovi Jonatánovi a všet­kým svojim služob­níkom, že hod­lá za­biť Dávida. Sau­lov syn Jonatán si však Dávida veľmi obľúbil, 2 pre­to ho varoval: Môj otec Saul ťa chce za­biť. Maj sa teda ráno na po­zore. Zo­staň v úkryte. 3 Ja vy­j­dem na pole, kde budeš skrytý a po­stavím sa vedľa môj­ho ot­ca. Budem sa s ním zhovárať o tebe. Ak niečo zis­tím, dám ti to vedieť. 4 Jonatán sa pred svojím ot­com Sau­lom za­stával Dávida a hovoril: Nech sa kráľ nedopus­tí hriechu na svojom služob­níkovi Dávidovi, veď ani on sa proti tebe ne­preh­rešil, na­opak, urobil ti veľmi užitočnú službu. 5 S nasadením vlast­ného života za­bil Filištín­ca a tak do­pomohol Hos­podin celému Iz­raelu k veľkému víťazs­tvu. Sám si to videl a radoval si sa. Prečo by si sa mal pre­hrešiť vraždou ne­vin­ného a bez­dôvod­ne za­biť Dávida? 6 Saul sa pod­volil Jonatánovi a pri­sahal: Akože žije Hos­podin, Dávida ne­slobod­no za­biť. 7 Jonatán si za­volal Dávida a obo­známil ho s celým roz­hovorom. Po­tom ho pri­viedol k Saulovi a Dávid mu slúžil ako pred­tým. 8 Keď znovu vy­puk­la voj­na, Dávid na­stúpil do boja proti Filištín­com a pri­pravil im ťažkú porážku, takže sa pred ním dali na útek. 9 Sau­la však znova pre­padol zlý duch od Hos­podina. Ako tak sedel vo svojom dome s kopijou v ruke, Dávid hral na citare. 10 Saul sa po­kúsil pri­bod­núť Dávida o stenu. Ten sa mu však uhol a Saul za­siahol kopijou stenu. Dávid sa v tú noc za­chránil útekom. 11 Saul po­slal mužov do domu Dávida, aby ho strážili a ráno za­bili. Míkal, žena Dávida, ho varovala: Ak ešte tej­to noci ne­uj­deš do bez­pečia, zaj­tra bude po tebe. 12 Míkal spus­tila Dávida ok­nom von a ten sa útekom za­chránil. 13 Míkal vzala domáceho bôžika, uložila ho do po­stele, na hlavu mu dala pletenec z kozej srs­ti a dala na to pri­krýv­ku. 14 Keď Saul po­slal po­slov, ktorí mali za­tknúť Dávida, po­vedala: Je chorý. 15 Saul však znova po­slal po­slov, aby sa šli podívať na Dávida. Do­stali príkaz: Prines­te mi ho na po­steli, aby som ho za­bil. 16 Keď po­slovia prišli, na po­steli našli len domáceho bôžika. Vôkol hlavy mal pletenec z kozej srs­ti. 17 Saul do­hováral Míkal: Prečo si ma pod­vied­la a môj­ho ne­priateľa nechala uj­sť? Míkal od­vetila Sau­lovi: Vy­hrážal sa mi sm­rťou, ak ho ne­pus­tím. Dávid u Samuela18 Dávid sa za­chránil útekom. Prišiel k Samuelovi do Rámy a rozp­rával o všetkom, čo mu urobil Saul. On a Samuel od­išli a bývali v Nájote. 19 Saul do­stal správu: Dávid je v Nájote v Ráme. 20 Saul nato vy­slal po­slov, aby Dávida chytili. Keď uvideli skupinu prorokov vo vy­tržení v popredí so Samuelom, Sau­lových po­slov prenikol Boží duch a oni sa tiež do­stali do vy­trženia. 21 Hlásili to Sau­lovi a on po­slal iných po­slov. No aj tí sa do­stali do vy­trženia. Ešte tretí raz po­slal po­slov, ale aj oni prišli do vy­trženia. 22 Na­pokon sa do Rámy vy­bral sám. Keď prišiel k vodnej nád­rži, ktorá je v Seku, vy­zvedal sa, kde je Samuel a Dávid. Do­stal od­poveď: Sú v Nájote v Ráme. 23 Šiel teda do Nájotu v Ráme. No aj jeho prenikol Boží duch, takže šiel v prorockom vy­tržení ďalej, kým ne­prišiel do Nájotu v Ráme. 24 Aj on sa po­vy­zliekal a bol v prorockom vy­tržení pred Samuelom. Celý deň a celú noc ležal na­hý. Pre­to sa hovorí: Je aj Saul medzi prorok­mi?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček