Ekumenický1. Samuelova18

1. Samuelova

Jonatánovo priateľstvo s Dávidom1 Keď Dávid skončil roz­hovor so Sau­lom, Jonatán prilipol celou dušou k Dávidovi. Jonatán ho miloval ako samého seba. 2 V ten deň si ho vzal Saul k sebe a znemožnil mu ná­vrat k rodine. 3 Jonatán uzav­rel s Dávidom zmluvu, pre­tože ho miloval ako samého seba. 4 Jonatán vy­zliekol zo seba plášť a dal ho Dávidovi, podob­ne i svoj výs­troj: meč, luk a opasok. 5 Všade na svojich výp­ravách, kam ho vy­sielal Saul, mal Dávid ús­pech. Pre­to ho Saul po­stavil na čelo svojich bojov­níkov. To sa páčilo všet­kému ľudu i Sau­lovým služob­níkom. Saulova žiarlivosť6 Pri ich ná­vrate, keď sa po víťazs­tve nad Filištín­com Dávid vracal, vy­šli ženy zo všet­kých iz­rael­ských miest za spevu a tan­cov oproti Sau­lovi s bubnami, s radostným spevom a hrou na hudob­ných nás­trojoch. 7 Ženy pri tan­ci spievali: Saul porazil svoje tisíce, Dávid však svoje desaťtisíce! 8 Saul sa pre­to veľmi roz­hneval. Ten­to popevok sa mu vôbec ne­páčil. Po­vedal si: Dávidovi pri­súdili desaťtisíce a mne len tisíce. Už mu len kráľov­stvo chýba! 9 Od toh­to dňa Saul stále za­zeral na Dávida. 10 Na druhý deň pre­padol Sau­la zlý duch od Boha, takže vy­strájal vo svojom dome. Dávid ako ob­vyk­le hral na citare a Saul držal kopiju. 11 Saul si po­vedal: Pri­bod­nem Dávida k stene; a hodil kopiju. Dávid sa však dva razy uhol. 12 Saul do­stal z Dávida strach. S Dávidom bol totiž Hos­podin, za­tiaľ čo od Sau­la sa od­vrátil. 13 Pre­to ho Saul od­stránil zo svoj­ho kruhu a ustanovil ho za tisíc­nika. Vy­chádzal teda a vracal sa na čele ľudu. 14 Na všet­kých výp­ravách sa Dávidovi darilo a Hos­podin bol s ním. 15 Keď Saul videl, že Dávid do­siahol veľký ús­pech, bál sa ho. 16 Všet­ci Iz­raeliti a Júdov­ci mali Dávida radi, lebo im bol vod­com pri výp­ravách a ná­vratoch. Dávid Saulovým zaťom17 Saul po­vedal Dávidovi: Tu je moja naj­staršia dcéra Mérab. Dám ti ju za ženu, len mi statočne slúž a veď Hos­podinove boje. Pri­tom si však mys­lel: Nech ne­pad­ne mojou rukou, ale rukou Filištín­cov. 18 Dávid od­povedal Sau­lovi: Kto som ja a čo je môj rod, rodina môj­ho otca v Izraeli, aby som sa mohol stať kráľovým zaťom? 19 No keď už mali vy­dať Sau­lovu dcéru Mérab za Dávida, dali ju za ženu Ad­rielovi Mecholát­skemu. 20 Do Dávida sa za­milovala Sau­lova dcéra Míkal. Keď to oznámili Sau­lovi, sú­hlasil s tým. 21 Po­vedal si totiž: Vy­dám ju zaňho, as­poň mu bude osíd­lom a za­siah­ne ho ruka Filištín­cov. Saul zopakoval Dávidovi ponuku: Dnes máš možnosť stať sa mojím zaťom. 22 Saul pri­kázal svojim služob­níkom: Pre­hovor­te nenápad­ne Dávida: Kráľ si ťa iste obľúbil a všet­ci jeho služob­níci ťa majú radi. Mal by si sa stať kráľovým zaťom. 23 Keď to Sau­lovi služob­níci pred­nies­li Dávidovi, ten na­mietal: Mys­líte si, že sa len tak možno stať kráľovým zaťom? Veď som len chudob­ný a bez­výz­nam­ný človek. 24 Služob­níci oznámili Sau­lovi všet­ko, čo po­vedal Dávid. 25 Saul po­znamenal: Od­kážte Dávidovi, že kráľ od neho nežiada veno, ale sto pred­kožiek Filištín­cov, aby sa tak po­mstil na svojich ne­priateľoch. Saul sa naz­dával, že pro­stred­níc­tvom Filištín­cov za­siah­ne Dávida. 26 Jeho služob­níci podali o tom Dávidovi správu. Dávid uvítal ná­vrh, ako sa stať kráľovým zaťom. Ešte pred uplynutím stanoveného času 27 sa Dávid so svojím mužs­tvom vy­dal na ces­tu. Medzi Filištín­cami po­bil dve­sto mužov a ich pred­kožky v požadovanom počte pred­ložil kráľovi, aby sa tak mohol stať jeho zaťom. Saul mu dal svoju dcéru Míkal za ženu. 28 Saul sa pre­svedčil, že Hos­podin je s Dávidom a že jeho dcéra Míkal Dávida miluje. 29 Saul sa pre­to ešte viac bál Dávida a stal sa mu na­trvalo ne­priateľom. 30 Filištín­ski velitelia naďalej pod­nikali bojové výp­ravy. Keď však vy­razili, bol Dávid ús­pešnejší, než os­tat­ní Sau­lovi služob­níci. Tým sa Dávidovo meno veľmi pre­slávilo.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček