Ekumenický1. Samuelova7

1. Samuelova

1 Muži Kir­jat-Jearíma prišli a Hos­podinovu ar­chu si od­nies­li. Do­viez­li ju na vŕšok do domu Abínadaba a jeho syna Eleazára po­svätili, aby ju strážil. Pokánie Izraela2 Od­vtedy, čo zo­stala ar­cha v Kirjat-Jearíme, uplynul dl­hý čas, dvad­sať rokov. Celému domu Iz­raela sa cnelo po Hos­podinovi. 3 Vtedy vy­zval Samuel celý dom Iz­raela: Ak sa celým srd­com ob­rátite k Hospodinovi, ak od­stránite spomedzi seba cudzie božs­tvá a aštar­ty, ak sa úp­rim­ne odo­vzdáte Hos­podinovi a budete slúžiť výlučne jemu, vy­slobodí vás z moci Filištín­cov. 4 Nato Iz­raeliti od­stránili baálov i aštar­ty a slúžili len Hos­podinovi. 5 Samuel pri­kázal: Zhromaždite celý Iz­rael do Mic­py a ja sa budem za vás mod­liť k Hospodinovi. 6 Keď sa zhromaždili do Mic­py, čer­pali vodu, vy­lievali ju pred Hos­podinom, v ten deň sa tam pos­tili a vy­znávali: Zhrešili sme proti Hos­podinovi. Samuel v Micpe súdil Iz­raelitov. Víťazstvo nad Filištíncami7 Keď sa Filištín­ci do­zvedeli, že sa Iz­raeliti zhromaždili do Mic­py, ich kniežatá na­pad­li Iz­rael. Keď to Iz­raeliti počuli, do­stali z nich strach. 8 Prosili Samuela: Ne­pres­taň za nás volať o pomoc k Hospodinovi, nášmu Bohu, aby nás vy­slobodil z moci Filištín­cov. 9 Samuel vzal mladé jahňa a obetoval ho ako spaľovanú celo­st­nú obetu Hos­podinovi. Volal o pomoc pre Iz­rael a Hos­podin mu dal od­poveď. 10 Keď Samuel prinášal Hos­podinovi spaľovanú obetu, Filištín­ci na­pad­li Iz­rael. V ten deň Hos­podin spus­til na Filištín­cov veľké hromobitie a tak ich zmiatol, že Iz­raelu podľah­li. 11 Nato Iz­raeliti vy­razili z Micpy, prena­sledovali Filištín­cov a porážali ich až po mies­to poniže Bét-Káru. 12 Vtedy vzal Samuel kameň, po­stavil ho medzi Mic­pu a Šén, na­zval ho Eben-Ezer a po­vedal: Až po­tiaľto nám po­máhal Hos­podin. 13 Filištín­ci boli takí po­korení, že sa už ne­od­vážili vtrh­núť na územie Iz­raela. Kým Samuel žil, doliehala na Filištín­cov Hos­podinova ruka. 14 Mes­tá, ktoré Filištín­ci za­brali Iz­raelu od Ek­rónu po Gát, sa vrátili späť. Túto ob­lasť vy­slobodil Iz­rael z područia Filištín­cov. Medzi Iz­raelom a Amorejčan­mi vládol po­koj. 15 Samuel spravoval Iz­rael po celý svoj život. 16 Každoročne sa vy­dával na okružnú ces­tu do Bételu, Gil­gálu a Mic­py a na všet­kých tých­to mies­tach súdil Iz­rael. 17 Po­tom sa vracal späť do Rámy, kde mal svoj dom, kde tiež súdil Iz­rael. Aj tam po­stavil ol­tár Hos­podinovi.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček