Ekumenický1. Samuelova23

1. Samuelova

Dávid v Keíle1 Dávidovi prinies­li správu: Filištín­ci bojujú proti Keíle a plienia hum­ná. 2 Dávid si žiadal radu od Hos­podina: Mám ísť a po­biť tých­to Filištín­cov? Hos­podin Dávidovi od­povedal: Choď, po­biješ Filištín­cov a za­chrániš Keílu. 3 Dávidovi muži však na­mietali: Už tu v Judsku tŕp­neme strachom, a čo v Keíle, keď na­stúpime proti bojovým út­varom Filištín­cov? 4 Dávid sa znovu utiekal o radu u Hospodina. Hos­podin mu od­povedal: Vstaň, zo­stúp do Keíly, lebo ti Filištín­cov vy­dám do rúk. 5 Dávid od­išiel s mužmi do Keíly, zaútočil na Filištín­cov, odo­hnal im dobytok a pri­pravil im zdr­vujúcu porážku. Tak Dávid oslobodil obyvateľov Keíly. 6 Keď Achímelekov syn Eb­jatár utekal k Dávidovi do Keíly, niesol so sebou aj efód. 7 Sau­lovi hlásili, že Dávid vstúpil do Keíly. Saul po­vedal: Hos­podin mi ho vy­dal do moci. Tým, že vošiel do mes­ta, ktoré má bránu a závory, sám sa za­tvoril. 8 Saul vy­zval všetok ľud na bojovú výp­ravu proti Keíle, aby Dávida i jeho družinu obľah­li. 9 Keď sa Dávid do­zvedel, že Saul mu chys­tá záker­ný úder, pri­kázal kňazovi Eb­jatárovi: Prines efód. 10 Dávid po­vedal: Hos­podin, Bože Iz­raela! Tvoj služob­ník počul, že Saul hod­lá vstúpiť do Keíly a pre neho chce zničiť mes­to. 11 Vy­dajú ma Keílčania do jeho rúk? Príde sem Saul, ako to počul tvoj služob­ník? Hos­podin, Bože Iz­raela, oznám to svoj­mu služob­níkovi. Hos­podin od­povedal: On príde. 12 Dávid sa spytoval: Vy­dali by Keílčania mňa i moju družinu Sau­lovi do rúk? Hos­podin od­povedal: Vy­dali. 13 Po­tom Dávid a jeho šesťs­to mužov od­išli z Keíly a po­tulovali sa z miesta na mies­to. Keď Saul do­stal správu, že sa Dávid stiahol z Keíly, výp­ravu zrušil. 14 Dávid sa spočiat­ku zdržiaval na ťažko prí­stup­ných mies­tach na púšti; po­tom aj v pohorí na púšti Zíf. Hoci Saul po celý ten čas sliedil za ním, Boh mu ho ne­vydal do rúk. 15 Dávid si uvedomil, že cieľom Sau­lovej výp­ravy bolo pri­praviť ho o život, a pre­to bol v Chórši na púšti Zíf. 16 Vtedy sa Sau­lov syn Jonatán vy­bral za Dávidom do Chórše, aby ho v Božom mene po­vzbudil. 17 Po­vedal mu: Neboj sa, lebo ruka môj­ho otca Sau­la ťa nedos­tih­ne. Staneš sa kráľom nad Iz­raelom a ja budem tvojím zá­stup­com. Vie to i môj otec Saul. 18 Obaja uzav­reli zmluvu pred Hos­podinom. Dávid zo­stal v Chórši a Jonatán od­išiel domov. 19 Zífania prišli k Saulovi do Gibey so správou: Dávid sa skrýva u nás v Chórši v ťažko prí­stup­ných pev­nos­tiach, a to na kop­ci Chakíla, južne od Ješimóna. 20 Ak teda, kráľ, sa ti tak veľmi žiada ta ísť, choď. My sa už po­staráme, aby sa do­stal do rúk kráľa. 21 Saul po­vedal: Ste požeh­naní od Hos­podina, lebo ste mali so mnou súcit. 22 Len choďte a vy­trvalo po­kračuj­te ďalej. Zis­tite pres­né mies­to, kde sa zdržiava a osobu, ktorá ho tam videla. Počul som, že je veľmi ľs­tivý. 23 Po­zor­ne pre­hľadaj­te všet­ky skrýše, kde by sa mohol skryť, a vráťte sa ku mne so spoľah­livými údaj­mi. Po­tom pôj­dem s vami, a ak bude v krajine, budem po ňom pát­rať medzi všet­kými jud­skými rodinami. 24 Zífania od­išli od Sau­la domov. Dávid sa vtedy so svojimi mužmi na­chádzal na púšti Maón v Arábe, južne od Ješimóna. 25 Saul so svojimi mužmi od­išiel na pries­kum. Keď to hlásili Dávidovi, zišiel nižšie ku skale a zdržiaval sa na púšti Maón. Do­počul sa o tom Saul a tam prena­sledoval Dávida. 26 Pri­tom Saul po­stupoval po jed­nom úbočí vr­chu, Dávid a jeho muži po druhom. Dávid musel urých­lene uj­sť Sau­lovi. Saul a jeho muži ob­kľučovali Dávida a jeho mužov a chceli ich zajať. 27 Vtom prišiel k Saulovi po­sol s odkazom: Ponáhľaj sa, lebo do krajiny vtrh­li Filištín­ci. 28 Saul pre­stal prena­sledovať Dávida a šiel proti Filištín­com. Pre­to na­zvali to mies­to: Skala roz­delenia.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček