Ekumenický1. Samuelova27

1. Samuelova

Dávid u gátskeho kráľa Akíša1 Dávid uvažoval: Možno ma Saul pred­sa len raz za­bije. Naj­lepšie teda bude, keď sa hneď uchýlim do krajiny Filištín­cov. Po­tom bude Saul már­ne po mne pát­rať po celom území Iz­raela, a tak unik­nem jeho ruke. 2 Dávid sa vy­dal na ces­tu a prešiel so šesťs­to mužmi, ktorí boli s ním, ku gát­skemu kráľovi Akíšovi, synovi Maóka. 3 V Gáte pri Akíšovi sa usadil Dávid i jeho muži, každý so svojou rodinou, Dávid so svojimi dvoma ženami, s Achínoam z Jezreela a s Abígajil z Karmela, ženou po Nábalovi. 4 Keď Sau­lovi oznámili, že Dávid utiekol do Gátu, pre­stal po ňom pát­rať. 5 Dávid po­vedal Akíšovi: Ak som si zís­kal tvoju priazeň, nech ma umiest­nia nie­kde na vidieku, kde by som sa usadil. Tvoj služob­ník ne­musí bývať pri tebe v kráľovskom mes­te. 6 V ten deň mu dal Akíš Cik­lag. Pre­to Cik­lag do­dnes pat­rí jud­ským kráľom. 7 Dávidov po­byt na území Filištín­cov trval vcel­ku rok a štyri mesiace. Dávidove vpády do Negevu8 Dávid so svojou družinou pre­padával Gešúrejov, Gir­zejov a Amálekov, ktorí od­pradáv­na obývali územie, cez ktoré sa ide do Šúru a Egyp­ta. 9 Dávid tú krajinu pus­tošil, ne­ponechával nažive muža ani ženu, brával ovce i dobytok, os­ly, ťavy i šat­stvo a po­tom sa vracal k Akíšovi. 10 Na Akíšovu otáz­ku: Koho ste dnes pre­pad­li? Dávid od­povedal: Južnú časť Jud­ska, južnú časť Jerach­meela a južnú časť Kénij­cov. 11 Dávid nenechal nažive muža ani ženu. Ne­vodieval ich do Gátu, lebo si po­vedal: Moh­li by o nás podať správu o tom, čo po­vy­strájal a ako sa správal Dávid po celý čas svoj­ho po­bytu na území Filištín­cov. 12 Akíš však dôveroval Dávidovi, lebo si mys­lel: Dávid si zís­kal takú zlú po­vesť u svojho iz­rael­ského ľudu, že navždy zo­stane mojím služob­níkom.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček