Ekumenický1. Samuelova9

1. Samuelova

Saul a stratené oslice1 Z kmeňa Ben­jamínov­ho po­chádzal is­tý muž menom Kíš. Bol synom Abíela, syna Ceróra, syna Bekórata, syna Afíacha. Ten­to zámožný Ben­jamínovec 2 mal krás­neho a stat­ného syna Sau­la. Ni­kto z Izraelitov sa mu v kráse ne­vyrov­nal, každého totiž pre­vyšoval o hlavu. 3 Sau­lov­mu ot­covi Kíšovi sa raz stratili os­lice. Kíš po­vedal synovi Sau­lovi: Vez­mi so sebou nie­ktorého z mládencov a choď tie os­lice po­hľadať. 4 Tí po­chodili Ef­rajim­ské po­horie i kraj Šáliša, no nenašli ich. Prešli kraj Šaalím, ale bez­vý­sled­ne. Po­tom prešli územím Ben­jamína, ale már­ne. 5 Keď sa do­stali na územie Cúf, Saul po­vedal svoj­mu mladému sluhovi, ktorý ho sprevádzal: Mali by sme sa vrátiť, aby sa môj otec ne­strachoval o nás viac ako o tie os­lice. 6 Ten mu však od­vetil: V tomto mes­te sa práve zdržiava Boží muž. Je to muž vážený a všet­ko, čo pred­povie, sa určite spl­ní. Záj­dime ta, možno nás usmer­ní, kam máme ísť. 7 Saul po­vedal mláden­covi: Poďme teda! Čo prinesieme tomu mužovi? Chlieb z kapsy sa nám minul a Božiemu mužovi ne­máme čo ponúk­nuť. Máme niečo pri sebe? 8 Mládenec od­povedal Sau­lovi: Mám pri sebe štvr­tinu striebor­ného šekela. Keď ju dám Božiemu mužovi, usmer­ní nás, kam máme ísť. 9 Keď kedysi šiel nie­kto z Izraela hľadať Božie roz­hod­nutie, po­užíval výraz: Poďme k vidcovi! Dnešného proroka volali pred­tým videc. 10 Saul po­vedal svoj­mu mláden­covi: Dob­re hovoríš, poďme k nemu. Tak prišli do mes­ta, kde býval Boží muž. 11 Keď vy­stupovali po svahu do mes­ta, stret­li dievčatá, ktoré šli po vodu. Spýtali sa ich: Je tu videc? 12 Od­povedali im: Áno, je pred tebou. Len sa poponáhľaj, lebo práve dnes prišiel do mes­ta. Dnes má totiž ľud na výšine obetu s hostinou. 13 Keď voj­dete do mes­ta, musíte ho za­stih­núť prv, než sa odo­berie na výšinu k jedlu. Ľud totiž nebude jesť, kým on ne­príde. Po­zvaní budú jesť až po­tom, keď on požeh­ná obetu. Len choďte, práve ho za­stih­nete. 14 Tak vy­stúpili do mes­ta. Keď vchádzali do jeho stredu, šiel proti nim Samuel, ktorý sa po­beral na výšinu. 15 Deň pred príchodom Sau­la zjavil Hos­podin Samuelovi: 16 Zaj­tra o tomto čase pošlem k tebe muža z Benjamínovho územia. Toho po­mažeš za voj­vod­cu nad mojím iz­rael­ským ľudom. On ho vy­slobodí z moci Filištín­cov, lebo som zhliadol na svoj ľud a jeho volanie o pomoc prenik­lo až ku mne. 17 Keď Samuel uvidel Sau­la, naz­načil mu Hos­podin: To je ten muž, o ktorom som sa zmienil, že bude vlád­nuť môj­mu ľudu. 18 Saul pri­stúpil upro­stred brány k Samuelovi a spýtal sa: Po­vedz mi, prosím, kde tu býva videc? 19 Samuel od­povedal Sau­lovi: Ja som videc. Vy­stúp predo mnou na výšinu. Dnes budete so mnou jesť, ráno ťa pre­pus­tím a oznámim ti všet­ko, čo máš na srd­ci. 20 O oslice, čo sa ti pred tromi dňami stratili, sa už ne­strachuj, lebo sa našli. Na koho však upiera Iz­rael všet­ky svoje túžby? Či nie na teba a na celý dom tvoj­ho ot­ca? 21 Saul však od­vetil: Som len Ben­jamínovec. Po­chádzam z najmenšieho iz­rael­ského kmeňa a môj rod je naj­chatr­nejší zo všet­kých rodov Ben­jamínov­ho kmeňa. Ako len môžeš niečo také po­vedať? 22 Po­tom Samuel pri­viedol Sau­la i jeho sluhu, za­viedol ich do siene a usadil na čel­né mies­to. Po­zvaných bolo okolo trid­sať mužov. 23 Samuel po­vedal kuchárovi: Daj mi ten kus, čo som ti včera kázal od­ložiť u seba. 24 Kuchár vy­tiahol steh­no i s chvostom a pred­ložil to Sau­lovi. Samuel po­vedal: Po­slúž si tým, čo zo­stalo a jedz. To bolo schované pre teba na túto príležitosť od­vtedy, ako som po­vedal: Po­zval som ľudí. V ten deň jedol Saul so Samuelom. 25 Keď zo­stúpili z výšiny do mes­ta, zhováral sa Samuel so Sau­lom na streche. 26 Včas­ráno za brieždenia za­volal Samuel Sau­lovi na strechu: Vstaň, vy­prevadím ťa. Nato Saul vstal a obaja, on i Samuel, vy­šli von. 27 Keď došli na koniec mes­ta, po­vedal Samuel Sau­lovi: Pošli svoj­ho sluhu pred nás. Ty však po­stoj na chvíľu, mám ti oznámiť Božie slovo.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček