Ekumenický1. Samuelova10

1. Samuelova

Pomazanie Saula za kráľa1 Samuel vzal nádob­ku s olejom, vy­lial mu ho na hlavu, po­boz­kal ho a vy­hlásil: Tým­to ťa sám Hos­podin po­mazal za voj­vod­cu nad svojím dedičs­tvom. 2 Keď teraz odídeš odo mňa, stret­neš pri Ráchelinom hrobe v Celcachu na Ben­jamínovom území dvoch mužov, ktorí ti po­vedia, že hľadané os­lice sa už našli. Tvoj otec sa už ne­stará o ne, ale strachuje sa o vás. Kladie si otáz­ku: Čo môžem urobiť pre svoj­ho syna? 3 Keď od­tiaľ pôj­deš ďalej, do­staneš sa k dubu Tábor. Tam ťa stret­nú traja muži putujúci k Bohu do Bétela. Jeden ponesie tri kozľatá, druhý tri pec­ne chleba a tretí mech vína. 4 Po­zdravia ťa a dajú ti dva chleby. Tie od nich prij­meš. 5 Po­tom prídeš na Boží pahorok, kde majú Filištín­ci strážne stanovis­ko. Keď voj­deš do mes­ta, narazíš na zá­stup prorokov, ktorí budú schádzať z výšiny; pred nimi har­fa, bubon, flau­ta a citara a budú v prorockom vy­tržení. 6 Vtedy ťa nad­chne Hos­podinov duch, do­staneš sa s nimi do proroc­kého vy­trženia a pre­meníš sa na iného muža. 7 Keď sa u teba do­stavia tieto znamenia, za­chovaj sa podľa okol­nos­tí, lebo Boh bude s tebou. 8 Zo­stúpiš predo mnou do Gil­gálu, zídem ta aj ja, aby som priniesol spaľované obety a obety spoločen­stva. Vy­čkáš sedem dní, kým prídem k tebe. Po­tom ti po­viem, čo máš robiť. 9 Len čo sa Saul ob­rátil a od­chádzal od Samuela, Boh mu pre­menil srd­ce na iné. V ten deň sa do­stavili všet­ky tie znamenia. 10 Keď prišli od­tiaľ do Gibey, šla mu v ústrety skupina prorokov. Vtedy sa ho zmoc­nil Boží Duch a on tiež vy­stupoval medzi nimi v prorockom vy­tržení. 11 Všet­ci, ktorí ho pred­tým po­znali a uvideli ho v prorockom vy­tržení, si vzájom­ne klád­li otáz­ku: Čo sa stalo Kíšov­mu synovi? Či je aj Saul medzi prorok­mi? 12 Nie­kto z tamojších ľudí sa spýtal: Kto je ich otec? Tak vznik­lo prís­lovie: Či je aj Saul medzi prorok­mi? 13 Keď do­znelo proroc­ké vy­trženie, od­išiel na výšinu. 14 Vtedy sa Sau­lov strýc spýtal Sau­la i mláden­ca: Kadiaľ ste chodili? Do­stal od­poveď: Hľadali sme os­lice. Keď sme zis­tili, že ich niet, zašli sme k Samuelovi. 15 Strýc po­vedal Sau­lovi: Vy­rozp­rávaj mi, prosím, čo vám hovoril Samuel. 16 Saul od­povedal svoj­mu strýcovi: Uis­til nás o tom, že os­lice sa našli. Strýcovi však ne­oz­námil, čo mu Samuel vravel o kráľovstve. Saul sa stal kráľom17 Samuel zvolal k Hospodinovi do Mic­py ľud 18 a Iz­raelitom po­vedal: Toto hovorí Hos­podin, Boh Iz­raela: Ja som vy­viedol Iz­rael z Egypta a vy­slobodil vás z područia Egypťanov a všet­kých kráľovs­tiev, čo vás utláčali. 19 Vy ste však za­vr­h­li svoj­ho Boha, ktorý vás vy­slobodzoval z každej po­hromy a ties­ne, a po­vedali ste: Ustanov nad nami kráľa. Po­stav­te sa teraz pred Hos­podina podľa kmeňov a od­dielov. 20 Samuel pred­volal všet­ky kmene Iz­raela. Lós padol na Ben­jamínov kmeň. 21 Po­tom pred­volal Ben­jamínov kmeň po rodinách. Lós padol na rodinu Mat­riho. Na­koniec bol vy­losovaný Kíšov syn Saul. Keď ho však hľadali, ne­moh­li ho náj­sť. 22 Pýtali sa teda Hos­podina, či ten muž ešte príde. Hos­podin od­povedal: Tu sa skrýva medzi výzb­rojou. 23 Bežali teda a pri­vied­li ho. Keď sa po­stavil medzi ľud, každého pre­vyšoval o hlavu. 24 Samuel po­vedal všet­kému ľudu: Vidíte, koho si vy­volil Hos­podin? Spomedzi ľudu sa mu ni­kto ne­vyrov­ná. Všetok ľud jasal a volal: Nech žije kráľ! 25 Samuel po­tom oznámil ľudu práva kráľa, za­písal to do knihy a uložil pred Hos­podinom. Nato pre­pus­til všetok ľud, každého do svoj­ho domu. 26 Aj Saul od­išiel domov do Gibey. Sprevádzala ho družina bojov­níkov, ktorých srd­ca sa dot­kol Boh. 27 Nie­ktorí ničom­níci však vraveli: Ako nás môže on za­chrániť? Po­hrd­li ním a ne­prinies­li mu dar. Saul sa tváril, že to ne­počuje.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček