Ekumenický1. Samuelova21

1. Samuelova

Dávid v Nóbe1 Nato sa Dávid po­bral preč a Jonatán sa vrátil do mes­ta. 2 Dávid prišiel do Nóbu ku kňazovi Achímelekovi. Achímelek vy­šiel ustráchaný v ústrety Dávidovi a spýtal sa ho: Prečo si sám a ni­kto nie je s tebou? 3 Dávid od­vetil kňazovi Achímelekovi: Kráľ ma niečím po­veril. Po­vedal mi: Ni­kto sa ne­smie do­zvedieť o tvojom po­slaní, ktorým som ťa po­veril. Mláden­cov som obo­známil s miestom, kde sa so mnou stret­nú. 4 Máš teda dačo poruke? Daj mi päť chlebov alebo čo náj­deš. 5 Kňaz od­vetil Dávidovi: Obyčaj­ný chlieb ne­mám poruke, mám iba po­svät­ný chlieb. Vy­varovali sa však mláden­ci as­poň styku so ženou? 6 Dávid od­povedal kňazovi: Už dáv­nejšie ne­máme možnosť stýkať sa so ženou. Keď sme od­chádzali na výp­ravu, telá mláden­cov boli sväté. Toto je síce iba bežná výp­rava, ale v tomto ohľade sú i dnes čis­tí. 7 Nato mu kňaz dal po­svät­ný chlieb. Iného chleba tam totiž nebolo, ok­rem chlebov pred­kladaných pred Hos­podina, ktoré sa v deň výmeny na­hrádzali čer­stvými. 8 V ten deň tam bol v istej veci pred Hos­podinom jeden zo Sau­lových služob­níkov, Doég Edóm­sky, vedúci spomedzi Sau­lových pas­tierov. 9 Dávid sa ešte spýtal Achímeleka: Ne­máš poruke nejakú kopiju alebo meč? Ne­vzal som si ani meč, ani nijakú zbraň, lebo kráľova záležitosť bola súr­na. 10 Kňaz po­vedal: Je tu meč Filištín­ca Goliáša, ktorého si za­bil v údolí Éla. Je za­vinutý do plášťa za efódom. Ak chceš, vez­mi si ho, lebo iného ok­rem neho tu niet. Dávid po­vedal: Tomu sa nič ne­vyrov­ná. Daj mi ho! Dávid u kráľa Akíša11 Dávid sa v ten deň dal pred Sau­lom na útek a prišiel ku gát­skemu kráľovi Akíšovi. 12 Akíšovi služob­níci však po­vedali: Je to pred­sa Dávid, kráľ krajiny. To jemu spievali pri tan­ci: Saul porazil svoje tisíce, ale Dávid svoje desaťtisíce. 13 Dávid si za­pamätal tie slová a do­stal strach z gátskeho kráľa Akíša. 14 Zmenil pred nimi svoje správanie, a keď ho chceli chytiť, v ich rukách pred­stieral po­mätenosť, čmáral na dvere brány a púšťal po brade sliny. 15 Akíš po­vedal svojim služob­níkom: Vidíte pred­sa, že je po­mätený. Prečo ste mi ho pri­vied­li? 16 Ne­mám azda do­sť po­mäten­cov, že mi pri­vádzate toh­to, aby tu vy­strájal? Ten má voj­sť do môj­ho domu?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček