Ekumenický1. Samuelova22

1. Samuelova

Dávidov potulný život1 Dávid od­tiaľ ušiel a uchýlil sa do jas­kyne v Adulláme. Keď sa o tom do­zvedeli jeho bratia a celá rodina, zašli za ním. 2 Pri­pojili sa k nemu všet­ci prena­sledovaní, všet­ci za­dlžení a všet­ci ne­spokoj­ní ľudia. Spolu ich bolo asi štyris­to a on sa stal ich vod­com. 3 Od­tiaľ od­išiel Dávid do moáb­skej Mic­py a moáb­skeho kráľa požiadal: Do­voľ, aby môj otec a moja mat­ka zo­stali u vás, kým nezis­tím, ako so mnou naloží Boh. 4 Dávid ich pri­viedol k moábskemu kráľovi a bývali s ním, kým sa on zdržiaval v pevnosti. 5 Prorok Gád po­vedal Dávidovi: Ne­zdržiavaj sa v pevnosti, ale choď do Jud­ska. Dávid šiel a prišiel do lesa Cheret. Vyvraždenie kňazov v Nóbe6 Saul sa do­počul, že Dávida videli aj s mužmi, čo boli s ním. Saul vtedy sedel pod tamariškou na kop­ci v Gibei. V ruke mal kopiju a všet­ci jeho služob­níci stáli okolo neho. 7 Saul po­vedal služob­níkom, čo boli okolo neho: Dob­re počúvaj­te, Ben­jamínov­ci. Ne­ponúkal aj vám všet­kým Izajov syn polia a vinice? Ne­us­tanovil aj vás všet­kých za tisíc­nikov a stot­níkov? 8 Všet­ci ste sa sprisahali proti mne. Nebolo ni­koho, kto by ma upozor­nil, že môj syn uzav­rel zmluvu s Izajovým synom. Ni­kto z vás ne­mal so mnou súcit a ne­prez­radil, že môj syn pod­nietil môj­ho služob­níka k vzbure, aby sliedil za mnou, ako je to do­dnes. 9 Vtom sa oz­val Doég Edóm­sky, ktorý stál medzi Sau­lovými služob­ník­mi: Videl som Izajov­ho syna, keď prišiel do Nóbu k Achítubovmu synovi Achímelekovi. 10 Pre neho žiadal radu od Hos­podina a Dávidovi dal aj po­traviny i meč Filištín­ca Goliáša. 11 Nato si dal kráľ pred­volať Achítubov­ho syna, kňaza Achímeleka, i celú jeho rodinu, kňazov z Nóbu a tí všet­ci prišli ku kráľovi. 12 Saul po­vedal: Syn Achítubov, dob­re počúvaj. Ten od­vetil: Tu som, pane. 13 Saul mu po­vedal: Prečo ste sa sprisahali proti mne, ty aj Izajov syn tým, že ste dali Dávidovi chlieb i meč a pre neho ste žiadali radu od Hos­podina, aby po­vs­tal proti mne a chys­tal mi ú­klady, ako je to dnes? 14 Achímelek od­vetil kráľovi: Máš medzi služob­ník­mi spoľah­livejšieho než je Dávid, kráľov zať a veliteľ tvojej teles­nej stráže, ktorý požíva úc­tu v celom tvojom dome? 15 Či som sa iba dnes pr­výk­rát pre neho utiekal k Bohu o radu? Veru nie! Nech ne­upodoz­rieva kráľ svoj­ho služob­níka a celú moju rodinu. Veď tvoj služob­ník ne­mal o tom všet­kom ani po­tuchy. 16 Kráľ mu však po­vedal: Achímelek, ty i celá tvoja rodina musíte zo­mrieť. 17 Kráľ pri­kázal bežcom, ktorí ho ob­klopovali: Ob­kľúčte a po­bite Hos­podinových kňazov, lebo držia s Dávidom. Hoci vedeli, že je na úteku, ne­oz­námili mi to. No služob­níci kráľovi nech­celi vy­strieť ruku proti Hos­podinovým kňazom a po­zabíjať ich. 18 Kráľ po­vedal Doégovi: Pri­stúp teda sám a pobi kňazov! Doég Edóm­sky pri­stúpil a sám ich po­bil. V ten deň usmr­til osem­desiat­päť mužov, čo nosili ľanový efód. 19 Mečom vy­hubil i kňaz­ské mes­to Nób, mužov i ženy, deti i dojčatá, voly, osly i ov­ce. 20 Za­chránil sa iba jeden syn Achímeleka, syna Achítubov­ho, menom Eb­jatár, ktorý ušiel k Dávidovi. 21 Eb­jatár priniesol Dávidovi správu o tom, že Saul po­v­raždil Hos­podinových kňazov. 22 Dávid po­vedal Eb­jatárovi: Už vtedy, keď tam bol Doég Edóm­sky, som vedel, že to určite udá Sau­lovi. Ne­siem zod­poved­nosť za všet­kých členov tvojej rodiny. 23 Zo­staň pri mne a neboj sa! Každý, kto ohrozuje môj život, ohrozuje aj tvoj život. Pri mne budeš v bezpečí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček