Ekumenický1. Samuelova12

1. Samuelova

Samuelova rozlúčka1 Samuel po­vedal celému Iz­raelu: Vy­hovel som vám vo všet­kom, o čo ste ma žiadali, a ustanovil som nad vami kráľa. 2 Od­teraz vás po­vedie kráľ. Ja som zo­starel a ošedivel. Moji synovia však, ako vid­no, sú medzi vami. Viedol som vás od svojej mlados­ti až do­dnes. 3 Som tu. Od­povedz­te mi pred Hos­podinom a jeho po­mazaným: Vzal som nie­komu vola alebo os­la? Utláčal som nie­koho alebo som mu ukriv­dil? Vzal som od nie­koho ú­platok, aby som prižmúril oči? Ak áno, na­hradím vám to! 4 Od­povedali mu: Ne­ut­láčal si nás, nek­riv­dil si nám ani si od ni­koho nič ne­vzal. 5 Po­vedal im: Hos­podin je sved­kom proti vám a dnes je sved­kom aj jeho po­mazaný, že ste pri mne nič také nenašli. Od­povedali: Je sved­kom. 6 Samuel po­vedal ľudu: Hos­podin, ktorý ustanovil Mojžiša a Árona, vy­viedol vašich ot­cov z Egypta, je sved­kom. 7 Teraz sa po­stav­te, aby som vás súdil pred Hos­podinom podľa všet­kých jeho spás­nych skut­kov, ktoré pre­ukázal vám i vašim ot­com. 8 Keď Jákob prišiel do Egyp­ta a vaši ot­covia volali k Hospodinovi o pomoc, po­slal Mojžiša a Árona. Tí vy­vied­li od­tiaľ vašich ot­cov a usadili ich na tom­to mies­te. 9 Oni však za­bud­li na Hos­podina, svoj­ho Boha, pre­to ich vy­dal do moci Síseru, veliteľa chacór­skeho voj­ska, do moci Filištín­cov a moáb­skeho kráľa, ktorí proti nim bojovali. 10 Vtedy sa do­volávali po­moci u Hospodina: Zhrešili sme, lebo sme opus­tili Hos­podina a slúžili sme baálom a aštar­tám. Teraz nás vy­sloboď z područia našich ne­priateľov a budeme ti slúžiť. 11 Hos­podin po­slal Jerub­baála, Bedána, Jef­teho a Samuela, vy­slobodzoval vás z moci okolitých ne­priateľov, takže ste moh­li bývať v bezpečí. 12 Keď ste videli, že vás ohrozuje amón­sky kráľ Náchaš, po­vedali ste mi: Nie! Nech nám vlád­ne kráľ! Vaším kráľom je pred­sa Hos­podin, váš Boh. 13 Teraz tu máte kráľa, ktorého ste si zvolili a žiadali. Hos­podin vám teda ustanovil kráľa. 14 Ak sa budete báť Hos­podina, ak mu budete slúžiť a po­slúchať ho, ak nebudete od­porovať jeho príkazom, stanete sa aj so svojím kráľom, ktorý vám bude vlád­nuť, na­sledov­ník­mi Hos­podina, svoj­ho Boha. 15 Ak ho však nebudete po­slúchať, ak budete od­porovať jeho príkazom, Hos­podinova ruka za­siah­ne proti vám i vašim ot­com. 16 Ešte raz sa po­stav­te a sleduj­te veľký div, ktorý vy­koná Hos­podin pred vami. 17 Práve pre­bieha žat­va pšenice. Budem vzývať Hos­podina, aby zo­slal hromobitie a dážď. Sami sa pre­svedčíte, že žiadať si kráľa je Hos­podinovi ob­zvlášť protiv­né. 18 Samuel vzýval Hos­podina a on v ten deň zo­slal hromobitie a dážď. Všetok ľud sa veľmi bál Hos­podina a Samuela. 19 Všet­ci naliehali na Samuela: Pros Hos­podina, svoj­ho Boha, za svojich služob­níkov, aby sme ne­pom­reli. Ku všet­kým svojim hriechom sme totiž pri­dali ďalšie zlo: Žiadali sme si kráľa. 20 Samuel od­povedal ľudu: Neboj­te sa! Spáchali ste síce všet­ko to zlo, len sa ne­od­vracaj­te od Hos­podina, ale slúžte mu celým srd­com. 21 Ne­ob­racaj­te sa k ničotám, ktoré ne­osožia, ani nezach­raňujú; sú to len ničoty. 22 Hos­podin neza­vrh­ne svoj ľud pre svoje veľké meno, lebo z vás chce mať svoj ľud. 23 Nech sa to ne­stane, aby som zhrešil proti Hos­podinovi a pre­stal sa za vás mod­liť. Chcem vás i ďalej učiť dob­rej a pravej ces­te. 24 Len sa boj­te Hos­podina a celým srd­com mu ver­ne slúžte. Po­vážte, čo všet­ko pre vás urobil! 25 No ak by ste páchali zlo, za­hyniete aj so svojím kráľom.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček