Ekumenický1. Samuelova6

1. Samuelova

Vrátenie Božej archy1 Hos­podinova ar­cha zo­stala na území Filištín­cov sedem mesiacov. 2 Filištín­ci zvolali kňazov i vešt­cov a pýtali sa: Čo máme robiť s Hospodinovou ar­chou? Poraďte nám, ako ju po­slať na jej mies­to. 3 Tí od­povedali: Keď pošlete ar­chu iz­rael­ského Boha späť, ne­posielaj­te len samot­nú ar­chu, ale musíte ju po­slať aj s obetným darom za vinu. Po­tom sa uzdravíte a po­chopíte, prečo sa jeho tres­tajúca ruka od vás ne­od­vrátila. 4 Spýtali sa: Aký obet­ný dar za vinu máme po­slať? Od­povedali: Päť zlatých vredov a päť zlatých myší, pre každé filištín­ske knieža po jed­nom, lebo rov­naká po­hroma pos­tih­la vás všet­kých i vaše kniežatá. 5 Zhotov­te na­podobeniny svojich vredov a na­podobeniny svojich myší, ktoré nivočia krajinu, a vzdaj­te česť Bohu Iz­raela. Možno uvoľní tlak svojej ruky na vás, na vašich bohov a na vašu krajinu. 6 Prečo chcete vzdorovať, ako to robili Egypťania a faraón? Hoci s nimi na­kladal tvrdo, musel ich pre­pus­tiť a nechať odísť. 7 Zhotov­te teraz nový voz a vez­mite dve otelené kravy, ktoré ešte ne­mali na sebe jar­mo. Za­priah­nite ich do voza a teľce zažeňte do staj­ne. 8 Po­tom vez­mite Hos­podinovu ar­chu a naložte ju na voz. Zlaté pred­mety, ktoré prinesiete ako obet­ný dar za vinu, položíte do skrin­ky vedľa ar­chy a necháte ju odísť. 9 Ak uvidíte, že za­mierila k svojmu územiu na Bét-Šemeš, bol to on, kto spôsobil túto našu veľkú po­hromu. No ak nie, spoz­náme, že nás nezasiah­la jeho ruka, ale bola to len náhoda. 10 Tí muži urobili tak: vzali dve otelené kravy, za­priah­li ich do voza a ich teľce za­vreli do staj­ne. 11 Na voz položili Hos­podinovu ar­chu i skrin­ku so zlatými myšami a na­podobeninami svojich vy­rážok. 12 Kravy za­mierili priamo k Bét-Šemešu, šli rov­no, ne­us­tále ručali, ne­od­chýlili sa na­pravo ani naľavo. Filištín­ske kniežatá šli za nimi až po chotár Bét-Šemeša. 13 Bét-Šemešania práve žali v údolí pšenicu. Keď sa po­zreli a za­hliad­li ar­chu, po­tešili sa, že ju vidia. 14 Voz prišiel až na pole Jehóšuu Bétšemešs­kého, pri ktorom sa za­stavil. Bol tam veľký kameň, voz porúbali na palivo a kravy obetovali Hos­podinovi ako spaľovanú obetu. 15 Leviti zložili Hos­podinovu ar­chu i skrin­ku so zlatými pred­met­mi na ten veľký kameň. V ten deň muži z Bét-Šemeša prinies­li Hos­podinovi spaľované obety a pri­pravili obetu s hostinou. 16 Päť filištín­skych kniežat sa pri­zeralo a ešte v ten deň sa vrátilo do Ek­rónu. 17 Toto sú zlaté vy­rážky, ktoré prinies­li Filištín­ci Hos­podinovi ako obet­ný dar za vinu: jed­na za Ašdód, jed­na za Gazu, jed­na za Aškalón, jed­na za Gát, jed­na za Ek­rón. 18 Počet zlatých myší zod­povedal cel­kovému počtu filištín­skych miest, ktoré pat­rili piatim kniežatám bez ohľadu, či ide o opevnené mes­to alebo nech­ránenú dedinu. Veľký kameň, na ktorý položili Hos­podinovu ar­chu, leží do­dnes na poli Jehóšuu Bétšemešs­kého. Prevezenie Hospodinovej archy do Kirjat-Jearíma19 Hos­podin po­tres­tal mužov Bét-Šemeša za to, že nazerali do Hos­podinovej ar­chy. Z päťdesiattisícového zá­stupu ich bolo sedem­desiat. Ľud smútil, že mu Hos­podin za­sadil taký úder. 20 Muži Bét-Šemeša sa pýtali: Kto môže ob­stáť pred Hos­podinom, tým­to svätým Bohom? Ku komu od nás odíde? 21 Obyvateľom Kir­jat-Jearíma od­kázali: Filištín­ci vrátili Hos­podinovu ar­chu. Príďte si po ňu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček