Ekumenický1. Samuelova30

1. Samuelova

Dávidova výprava proti Amálekom1 Na tretí deň došiel Dávid so svojimi mužmi do Cik­lagu. Amálekovia pred­tým vtrh­li do Negevu a Cik­lagu; Cik­lag dobyli a vy­pálili. 2 Ženy, čo tam boli, i všet­kých bez výnim­ky od­vliek­li do zajatia a po­kračovali v ceste. Ni­koho však nezabili, len ich hnali. 3 Keď prišiel Dávid so svojimi mužmi k mestu, zis­til, že je vy­pálené a že ich ženy, synovia a dcéry boli od­vlečení. 4 Dávid a ľud, čo ho sprevádzal, sa pus­tili do prenikavého náreku; plakali až do ú­pl­ného vy­čer­pania. 5 Aj obe Dávidove ženy, Achíno­am z Jezreela a ženu po Nábalovi Abígajil z Karmela, od­vliek­li do zajatia. 6 Dávid sa tým do­stal do ties­nivého položenia, lebo sa mu ľud vy­hrážal ukameňovaním. Všet­ci boli totiž roz­tr­pčení, každý pre svoj­ho syna a dcéru. Dávid však našiel od­vahu v Hospodinovi, svojom Bohu. 7 Dávid po­vedal kňazovi Eb­jatárovi, synovi Achímelekov­mu: Prines mi efód! Eb­jatár mu ho teda priniesol. 8 Dávid si pýtal od­poveď od Hos­podina na otáz­ku: Ak budem prena­sledovať tú hor­du, do­honím ju? Od­poveď znela: Prena­sleduj ich, iste ich do­honíš a svojich vy­slobodíš. 9 Dávid nato od­išiel a s ním aj šesťs­to mužov, ktorí ho sprevádzali; prišli k potoku Besór, kde sa nie­ktorí za­stavili. 10 Dávid po­kračoval v prenasledovaní Amálekov so štyris­to mužmi; dve­sto príliš unavených mužov tam však zo­stalo. Tí sa ne­vládali pre­brodiť cez po­tok Besór. 11 V poli našli nejakého Egypťana a pri­vied­li ho k Dávidovi. Dali sa mu najesť chleba a na­piť vody. 12 Dali mu aj trochu lisovaných fíg a dva hrozien­kové koláče. Keď si zajedol, po­ok­rial, lebo už tri dni a tri noci ne­okúsil ani chlieb, ani vodu. 13 Dávid sa ho spýtal: Komu pat­ríš a od­kiaľ si? Od­povedal mu: Som mladý Egypťan, sluha is­tého Amáleka. Keď som pred tromi dňami ochorel, môj pán ma pre­pus­til. 14 Robili sme vpády do južnej ob­las­ti Kereťanov, do južnej ob­las­ti Jud­ska i do južnej ob­las­ti Kálebov­cov a vy­pálili sme Cik­lag. 15 Dávid sa spýtal: Mohol by si ma k tej hor­de za­viesť? On od­vetil: Pri­sahaj mi na Boha, že ma nezabiješ a ne­vydáš môj­mu pánovi, po­tom ťa k tej zber­be pri­vediem. 16 Keď ho ta pri­viedol, Amálekovia boli rozt­rúsení po celom kraji. Jed­li, pili a hodovali z celej tej veľkej koris­ti, ktorú po­brali z krajiny Filištín­cov a z Judska. 17 Dávid ich za­bíjal od rána do večera na­sledujúceho dňa. Ni­kto z nich ne­ušiel ok­rem štyris­to mláden­cov, ktorí na­sad­li na ťavy a ušli. 18 Dávid za­chránil všet­ko, čo Amálekovia po­brali, a vy­slobodil i svoje dve ženy. 19 Ni­kto z nich nechýbal, ani deti, ani do­spelí, ani synovia, ani dcéry. Korisť a všet­ko, čo im po­brali, pri­viedol Dávid späť. 20 Dávid po­bral všet­ky ovce a dobytok. Tí, čo ich hnali, a boli pred stádom, volali: To je Dávidova korisť! 21 Po­tom prišiel Dávid k tým dve­sto mužom, ktorí pre vy­čer­panosť nešli za ním a ktorých zanechal pri po­toku Besór. Tí vy­šli oproti Dávidovi a jeho mužom. Keď sa Dávid pri­blížil k ľuďom, spýtal sa, ako sa majú. 22 No všet­ci zlí a naničhod­ní ľudia spomedzi tých, čo sprevádzali Dávida, sa oz­vali: Tí, čo nešli s nami, nedos­tanú z koristi, ktorú sme zís­kali. Každý do­stane svoju ženu a svoj­ho syna. Nech si ich od­vedú a odídu. 23 Dávid však po­vedal: Bratia moji, nerob­te tak s tým, čo nám dal Hos­podin. On nás za­chránil a hor­du, čo sa na nás vy­rútila, nám vy­dal do rúk. 24 S tým ne­možno sú­hlasiť. Rov­naký podiel pat­rí bojov­níkovi ako strážcovi výs­troja. Spoločne sa podelia. 25 To platilo od­vtedy i ďalej a ustanovil to za právo­plat­ný poriadok, plat­ný v Izraeli do­dnes. 26 Keď prišiel Dávid do Cik­lagu, po­slal z tej koris­ti starším Jud­ska, svojim priateľom a od­kázal: Tu máte podiel z koristi od Hos­podinových ne­priateľov. 27 Určený je pre tých, čo bývajú v Bételi, v Rámot-Negeve, v Jattíre, 28 v Aróeri, v Sifmóte, v Eštemóe, 29 v Rákale, v mestách Jerach­meelov­cov, v mestách Kénij­cov, 30 v Chorme, v Bór-Ašáne, v Atáku, 31 v Hebrone a na všet­kých mies­tach, ktoré Dávid navštevoval so svojimi mužmi.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček