Ekumenický1. Samuelova11

1. Samuelova

Víťazstvo nad Amónčanmi1 Amón­sky Náchaš pri­tiahol a utáboril sa oproti Jábešu v Gileáde. Všet­ci muži z Jábeša na­vrh­li Náchašovi: Uzav­ri s nami zmluvu a budeme ti slúžiť. 2 Amón­sky Náchaš však od­povedal: Uzav­riem s vami zmluvu pod pod­mien­kou, že každému z vás vy­lúpim pravé oko. Tým po­tupím celý Iz­rael. 3 Starší Jábeša mu po­vedali: Po­zhovej nám sedem dní, aby sme rozo­slali po­slov po celom území Iz­raela, a ak sa nenáj­de ni­kto, čo by nám po­mohol, vzdáme sa. 4 Keď prišli po­slovia do Sau­lovej Gibey, vy­rozp­rávali ľudu, čo sa stalo. Ľud sa pus­til do žalost­ného náreku. 5 Vtom práve pri­chádzal z poľa Saul so svojimi vol­mi. Spýtal sa: Čo sa stalo ľudu? Prečo narieka? Vy­rozp­rávali mu o položení mužov Jábeša. 6 Keď o tom Saul počul, prenikol ho Boží Duch a veľmi sa rozčúlil. 7 Vzal pár volov, roz­sekal ich na kusy a po po­sloch rozo­slal po celom území Iz­raela s výstrahou: Tak­to sa stane s dobytkom toho, kto ne­vytiah­ne do boja za Sau­lom a Samuelom. Vtedy padol na ľud strach pred Hos­podinom a vy­tiahol do boja ako jeden muž. 8 Keď vy­konal v Bezeku pre­hliad­ku, bolo tam tri­stotisíc Iz­raelitov a trid­saťtisíc Júdov­cov. 9 Po­slovia, ktorí prišli, do­stali správu: Od­kážte mužom z Jábeš-Gileádu, že zaj­tra za sl­nečnej páľavy príde zá­chrana. Po­slovia to šli oznámiť mužom z Jábeša a tí sa za­radovali. 10 Muži z Jábeša mu od­kázali: Zaj­tra sa vám vzdáme. Po­tom môžete s nami urobiť, čo len chcete. 11 Saul na druhý deň roz­delil ľud do troch skupín, ktoré v čase ran­nej stráže vtrh­li do­pro­stred tábora a bili Amónčanov až do poludňajšej páľavy. Zvyšok voj­ska sa roz­pŕchol, takže ani dvaja nezos­tali po­spolu. 12 Vtedy po­vedal ľud Samuelovi: Kto sa to spýtal, či nám kráľom má byť Saul? Vy­daj­te tých mužov, nech ich za­bijeme. 13 Saul však od­vetil: V takýto deň ne­slobod­no ni­koho za­biť, lebo dnes Hos­podin za­chránil Iz­rael. 14 Nato Samuel vy­zval ľud: Vy­ber­me sa do Gil­gálu a ob­nov­me tam kráľov­stvo. 15 Všetok ľud od­išiel do Gil­gálu a Sau­la tam vy­hlásili za kráľa. V Gilgále prinies­li pred Hos­podina obety spoločen­stva. Saul a všet­ci muži Iz­raela sa tam veľmi radovali.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček