Ekumenický1. Samuelova8

1. Samuelova

Izrael si žiada kráľa1 Keď Samuel zo­starol, ustanovil svojich synov za sud­cov Iz­raela. 2 Jeho pr­vorodený syn sa volal Jo­el, druhý sa volal Abija. Boli sud­cami v Beér-Šebe. 3 Synovia však ne­na­sledovali jeho prí­klad, boli cham­tiví, brali ú­plat­ky a pre­krúcali právo. 4 Vtedy sa zhromaždili všet­ci starší Iz­raela, prišli k Samuelovi do Rámy 5 a po­vedali mu: Už si starý a tvoji synovia nechodia po tvojich ces­tách. Ustanov nám teda kráľa, ktorý by nás spravoval, ako to majú všet­ky národy. 6 Samuelovi sa však ne­páčilo, keď hovorili: Daj nám kráľa, ktorý by nás spravoval. Samuel sa mod­lil k Hospodinovi. 7 Hos­podin po­vedal Samuelovi: Po­slúch­ni ľud vo všet­kom, čo si žiada. Keď ma nech­cú za kráľa, ne­po­hrd­li tebou, ale mnou. 8 Svedčia o tom všet­ky ich skut­ky, ktoré konali od­vtedy, čo som ich vy­viedol z Egypta, až do­dnes, keď ma opus­tili a slúžili iným bohom. Podob­ne sa správajú aj voči tebe. 9 Po­slúch­ni ich teda, no najprv ich upozor­ni a oznám im, aké bude mať ich budúci kráľ práva. 10 Samuel oznámil všet­ky Hos­podinove slová ľudu, ktorý od neho žiadal kráľa. 11 Po­vedal: Kráľ, ktorý vám bude vlád­nuť, do­stane právo po­brať vám synov a po­staviť ich k svojim vozom a medzi jazd­cov, aby bežali pred jeho vozom. 12 Do­sadí ich za veliteľov tisícčlen­ných alebo päťdesiatčlen­ných út­varov, iní mu budú ob­rábať pôdu, konať žatev­né práce, vy­rábať zbrane a výs­troj pre jeho vozy. 13 Vez­me vaše dcéry za mas­tičkár­ky, kuchár­ky a pekár­ky. 14 Za­berie vám naj­lepšie polia, vinice i olivové sady a dá ich svojim služob­níkom. 15 Z obilia a viníc bude vy­máhať desiat­ky a po­užije ich pre svojich dvoranov a sluhov. 16 Vez­me vám sluhov a slúžky, naj­lepší dobytok, ako aj os­ly, a za­radí ich do svojich služieb. 17 Desiat­ky bude brať aj z vašich stád, aj vy sami mu budete slúžiť. 18 Keď budete raz pre svoj­ho kráľa, ktorého si zvolíte, volať o pomoc, Hos­podin sa vám vtedy ne­oz­ve. 19 Ľud však nech­cel po­slúch­nuť Samuela, lež vravel: Nie, nech nám vlád­ne kráľ! 20 Chceme byť ako os­tat­né národy. Nech nás spravuje kráľ. Pôj­de pred nami a po­vedie nás do boja. 21 Samuel si vy­počul všet­ky slová ľudu a pred­niesol ich Hos­podinovi. 22 Hos­podin po­vedal Samuelovi: Po­slúch­ni ich a ustanov im kráľa. Nato po­vedal Samuel mužom Iz­raela: Choďte každý do svoj­ho mes­ta!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček