Ekumenický1. Samuelova16

1. Samuelova

Pomazanie Dávida1 Hos­podin po­vedal Samuelovi: Do­kedy budeš smútiť za Sau­lom? Ja som ho zbavil vlády nad Iz­raelom. Na­plň si roh olejom a choď. Po­sielam ťa k Izajovi Bet­lehem­skému, lebo medzi jeho syn­mi som si vy­hliadol kráľa. 2 Samuel sa však vy­hováral: Ako by som ta mohol ísť? Do­zvie sa to Saul a za­bije ma. Hos­podin po­vedal: Vez­mi si so sebou jalovicu a vy­hovoríš sa: Prišiel som obetovať Hos­podinovi. 3 K obete pri­zveš aj Izaja. Dám ti vedieť, čo máš robiť. Za kráľa po­mažeš toho, o ktorom ti po­viem. 4 Samuel urobil, ako mu pri­kázal Hos­podin. Keď prišiel do Bet­lehema, starší mes­ta mu vy­ľakaní vy­šli v ústrety s otázkou: Znamená tvoj príchod niečo dob­ré? 5 Od­vetil: Všet­ko je v poriadku. Prinášam obetu Hos­podinovi. Po­sväťte sa a poďte so mnou k obete s hostinou. Po­tom po­svätil Izaja i jeho synov a po­zval ich k obete s hostinou. 6 Keď ta prišli a Samuel uzrel Elíaba, po­mys­lel si: Pred Hos­podinom stojí iste jeho po­mazaný. 7 Hos­podin však po­vedal Samuelovi: Nehľaď na jeho zo­vňajšok a vy­sokú po­stavu. To nie je ten pravý. Ja ne­posudzujem tak ako človek. Ten si všíma zo­vňajšok, Hos­podin si však všíma srd­ce. 8 Po­tom za­volal Izaj Abínadaba a pred­stavil ho Samuelovi. Ten však po­vedal: Ani toho si Hos­podin ne­zvolil. 9 Ďalej pred­stavil Izaj Šam­mu. Do­stal od­poveď: Ani toho si Hos­podin ne­zvolil. 10 Tak pred­stavil Izaj Samuelovi sedem svojich synov. Samuel však po­vedal Izajovi: Z nich si Hos­podin ne­vyvolil ani jed­ného. 11 Samuel sa spýtal Izaja: Sú to už všet­ci tvoji chlap­ci? Od­povedal: Chýba ešte najm­ladší, ale ten pasie ov­ce. Samuel nato po­vedal Izajovi: Pošli poňho a pri­veď ho, lebo skôr si ne­sad­neme, kým sem ne­príde. 12 Po­slal teda poňho. Bol ryšavý, mal bys­tré oči a príjem­ný vzhľad. Hos­podin po­vedal: To je on, môžeš ho po­mazať za kráľa. 13 Samuel vzal roh s olejom a po­mazal ho v prítomnosti jeho bratov. Počnúc tým­to dňom spočíval na Dávidovi Hos­podinov Duch. Samuel po­tom vstal a od­išiel do Rámy. Dávid na kráľovskom dvore14 Hos­podinov Duch sa od­vrátil od Sau­la a začal ho desiť zlý duch, ktorého po­slal Hos­podin. 15 Vtedy mu vraveli jeho služob­níci: Vid­no, že ťa trápi zlý duch od Boha. 16 Nech náš pán dá príkaz svojim služob­níkom, čo ťa ob­sluhujú, aby vy­hľadali nie­koho, čo ov­láda hru na citare. Ak by ťa nie­kedy pre­padol zlý duch od Boha, za­hrá ti na nej a uľaví sa ti. 17 Saul po­vedal svojim služob­níkom: Ob­zrite sa mi po nejakom dob­rom hudob­níkovi a pri­veďte mi ho. 18 Jeden z mládencov od­povedal: Videl som ktoréhosi syna Izaja Bet­lehem­ského; ten vie hrať. Je to udat­ný bojov­ník, roz­vážny v reči, uras­tený a Hos­podin je s ním. 19 Saul od­kázal po po­sloch Izajovi: Pošli mi svoj­ho syna Dávida, ktorý je pri ov­ciach. 20 Izaj vzal os­la, naložil naňho chlieb, mech vína, jed­no koz­liat­ko a po­slal to Sau­lovi po svojom synovi Dávidovi. 21 Dávid prišiel k Saulovi a vstúpil do jeho služieb. Saul si ho veľmi obľúbil a tak sa stal jeho zbroj­nošom. 22 Po­tom od­kázal Saul Izajovi: Nech Dávid zo­stane u mňa, lebo som si ho obľúbil. 23 Vždy, keď Sau­la pre­padol zlý duch od Boha, vzal si Dávid citaru a hral na nej. Sau­lovi sa uľavilo, cítil sa lepšie a zlý duch ho opus­til.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček