Ekumenický1. Samuelova15

1. Samuelova

Vojna proti Amálekom1 Samuel po­vedal Sau­lovi: Hos­podin ma po­slal, aby som ťa po­mazal za kráľa nad jeho ľudom, nad Iz­raelom. Vy­počuj si slová Hos­podina. 2 Tak­to vraví Hos­podin zá­stupov: Beriem na zod­poved­nosť Amálekov za to, čo vy­konali Iz­raelitom, keď sa im pri východe z Egypta po­stavili do ces­ty. 3 Choď teda, na­pad­ni Amálekov a vy­konaj na nich i na všet­kom, čo majú, hubiacu kliat­bu. Bez milos­ti pobi mužov i ženy, deti i dojčatá, dobytok i ov­ce, ťavy i os­ly! 4 Saul zvolal ľud a v Telaíme vy­konal jeho pre­hliad­ku. Bolo tam dve­stotisíc pešiakov a desaťtisíc mužov z Judska. 5 Saul prenikol k hlavnému mes­tu Amálekov a v údolí umiest­nil zálohu. 6 Kénij­com po­vedal: Odíďte spomedzi Amálekov a vzdiaľte sa, aby som vás spolu s nimi ne­zničil. Vy ste sa správali ohľadu­pl­ne ku všet­kým Iz­raelitom pri ich východe z Egypta. Nato sa Kénij­ci od­pútali od Amálekov. 7 Saul zaútočil na Amáleka v úseku od Chavíly po Šúr, ktorý je východ­ne od Egyp­ta. 8 Agaga, kráľa Amálekov, zajal živého a na všetok ľud zeme uvalil hubiacu kliat­bu mečom. 9 Saul a ľud ušet­rili Agaga i naj­lepšie kusy stáda, dobyt­ka, tučného stat­ku a baranov. Čo malo nejakú cenu, ušet­rili od kliat­by. Nech­celi to zničiť. Kliat­bu vy­konali len na tom, čo bolo bez­cen­né a bez­výz­nam­né. 10 Hos­podin oslovil Samuela: 11 Ľutujem, že som Sau­la ustanovil za kráľa, lebo sa odo mňa od­vrátil a moje príkazy ne­spl­nil. Samuela to trápilo a celú noc volal k Hospodinovi. 12 Včas­ráno sa vy­bral Samuel na stret­nutie so Sau­lom. Samuel do­stal správu: Saul od­išiel na Kar­mel, aby si tam po­stavil pamät­ník a po­tom sa ob­rátil a zišiel do Gil­gálu. 13 Keď Samuel prišiel, Saul ho po­zdravil: Nech ťa požeh­ná Hos­podin! Jeho príkaz som spl­nil. 14 Samuel však na­mietol: A čo to bľačanie oviec, ktoré ku mne dolieha? A čo to bučanie dobyt­ka, ktoré počujem? 15 Saul od­povedal: Pri­vied­li ich od Amálekov. Ľud totiž ušet­ril naj­lepšie kusy oviec a dobyt­ka, aby to obetoval Hos­podinovi, tvoj­mu Bohu. Na os­tat­nom sme však vy­konali hubiacu kliat­bu. 16 Samuel prerušil Sau­la: Pre­staň! Chcem ti oznámiť, čo mi dnes v noci oznámil Hos­podin. On na to: Hovor. 17 Samuel po­kračoval: Hoci si o sebe zmýšľal skrom­ne, stal si sa hlavou iz­rael­ských kmeňov a Hos­podin ťa po­mazal za kráľa nad Iz­raelom. 18 Hos­podin ťa vy­slal na ces­tu, aby si na hriešnych Amálekov vy­konal hubiacu kliat­bu a bojoval proti nim, kým ich cel­kom ne­vyhubíš. 19 Prečo si ne­pos­lúchol Hos­podina, ale si sa vr­hol na korisť a urobil si, čo sa prieči Hos­podinovi? 20 Saul od­povedal Samuelovi: Hos­podina som pred­sa po­slúchol. Dal som sa na výp­ravu, ktorou ma po­veril, pri­viedol som kráľa Amálekov Agaga a na Amálekovi som vy­konal hubiacu kliat­bu. 21 No ľud si ponechal z koristi naj­lepšie kusy z oviec a dobyt­ka pod­liehajúceho kliat­be, aby to v Gilgále obetoval Hos­podinovi, tvoj­mu Bohu. 22 Samuel však po­vedal: Vari si Hos­podin obľúbil viac spaľované obety a obety s hostinou ako po­slušnosť vlast­nému slovu? Po­slušnosť je lepšia než obeta, pod­daj­nosť lepšia než tuk baranov. 23 Vzdorovitosť je ako hriech čarodej­níc­tva a vzbura ako kúz­lo a úc­ta k terafom. Pre­tože si za­vr­hol slovo Hos­podina, i on ťa za­vr­hol, aby si už nebol kráľom. 24 Nato Saul po­vedal Samuelovi: Zhrešil som, lebo som pre­stúpil príkaz Hos­podina i tvoje slová. Bál som sa ľudu, a pre­to som ho po­slúchol. 25 Od­pusť mi teda môj hriech a vráť sa so mnou, chcem sa klaňať Hos­podinovi. 26 Samuel však od­vetil Sau­lovi: Ne­vrátim sa s tebou. Za­vr­hol si Hos­podinovo slovo a Hos­podin za­vr­hol teba, aby si nebol kráľom nad Iz­raelom. 27 Keď sa Samuel chys­tal odísť, Saul ho chytil za okraj plášťa a ten sa od­tr­hol. 28 Samuel mu po­vedal: Tak­to dnes Hos­podin od­tr­hol Iz­rael­ské kráľov­stvo od teba a dáva ho tvoj­mu blížnemu, lepšiemu než si ty. 29 On, Sláva Iz­raela, pred­sa ne­klame a neľutuje. On nie je človek, aby ľutoval. 30 Saul po­vedal: Zhrešil som. Teraz mi však pre­ukáž úc­tu pred staršími môj­ho ľudu a pred Iz­raelom. Vráť sa so mnou, aby som sa šiel klaňať Hos­podinovi, tvoj­mu Bohu. 31 Samuel sa vrátil, sprevádzal Sau­la a ten sa klaňal Hos­podinovi. 32 Samuel pri­kázal: Pri­veďte mi kráľa Amálekov Agaga. Ten prišiel po­koj­ne, po­mys­lel si totiž: Určite mi ne­hrozí nebez­pečen­stvo tr­p­kej smr­ti. 33 Samuel však po­vedal: Ako tvoj meč pri­pravoval ženy o ich deti, tak sa medzi ženami aj tvoja mat­ka stane bez­det­nou. Nato Samuel roz­sekal Agaga pred Hos­podinom v Gilgále. 34 Po­tom Samuel od­išiel do Rámy a Saul sa odo­bral domov do Gibey. 35 Samuel až do dňa svojej smr­ti Sau­la už ne­uvidel, no žialil za ním. Hos­podin ľutoval, že ho urobil kráľom nad Iz­raelom.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček