Ekumenický1. Samuelova28

1. Samuelova

Prípravy na boj proti Izraelitom1 V tom čase zhromaždili Filištín­ci svoje voj­ská do boja proti Iz­raelu. Akíš po­vedal Dávidovi: Iste vieš, že sa musíš so mnou i so svojimi mužmi zúčast­niť na vojen­skej výp­rave. 2 Dávid od­povedal Akíšovi: Určite sám spoz­náš, čo do­káže tvoj služob­ník! Akíš po­vedal Dávidovi: Doživot­ne ťa ustanovujem za svoj­ho teles­ného strážcu. Saul v Én-Dóre3 Samuel zo­mrel a celý Iz­rael ho oplakával. Po­chovali ho v jeho mes­te, v Ráme. Saul od­stránil z krajiny vy­volávačov duchov zo­mrelých a vešt­cov. 4 Keď sa Filištín­ci zhromaždili, utáborili sa v Šunéme. Saul zhromaždil celý Iz­rael a s ním sa utáboril v Gilbóe. 5 Keď Saul uvidel tábor Filištín­cov, zľakol sa a srd­ce sa mu veľmi roz­búšilo. 6 Saul hľadal radu u Hospodina, ale ten mu ne­od­povedal ani v snoch, ani pro­stred­níc­tvom urímu, ani pro­stred­níc­tvom prorokov. 7 Svojim služob­níkom po­vedal: Vy­hľadaj­te mi nejakú vy­volávačku duchov, záj­dem k nej a jej sa spýtam. Služob­níci mu po­vedali: Jed­na z tých, čo vy­volávajú duchov, je v Én-Dóre. 8 Saul sa pre­strojil, ob­liekol si iné šaty, od­išiel spolu s dvoma mužmi a v noci prišli k tej žene. Po­vedal jej: Vešti mi po­mocou ducha mŕt­veho. Vy­volaj mi sem toho, koho ti označím. 9 Žena mu však od­povedala: Iste vieš, čo urobil Saul a ako vy­plienil z krajiny vy­volávačov duchov a vešt­cov. Prečo ma chceš pri­praviť o život? Chceš ma za­biť? 10 Saul jej musel pri­sahať na Hos­podina: Akože žije Hos­podin, za toto sa ti nič zlé ne­stane. 11 Žena sa spýtala: Koho ti mám vy­volať? Od­povedal: Vy­volaj mi Samuela. 12 Keď žena uzrela Samuela, prenikavo vy­krík­la a po­vedala Sau­lovi: Prečo si ma oklamal? Veď ty si Saul! 13 Kráľ jej po­vedal: Neboj sa! Čo vidíš? Žena od­povedala Sau­lovi: Akési božs­tvo vidím vy­stupovať zo zeme. 14 Ďalej sa jej spýtal: Ako vy­zerá? Od­povedala: Vy­stupuje akýsi starec za­halený do plášťa. Saul si uvedomil, že je to Samuel. Po­klonil sa tvárou po zem a vzdal mu poc­tu. 15 Samuel po­vedal Sau­lovi: Prečo ma znepokojuješ a vy­volávaš? Saul od­povedal: Som vo veľkej ties­ni. Filištín­ci útočia proti mne, Boh sa odo mňa od­vrátil a ne­od­povedá mi už ani pro­stred­níc­tvom prorokov a snov. Za­volal som ťa, aby si mi po­vedal, čo mám robiť. 16 Samuel nato od­vetil: Prečo sa pýtaš mňa, keď sám Hos­podin od teba od­stúpil a stal sa tvojím ne­priateľom? 17 Hos­podin iba koná, čo pro­stred­níc­tvom mňa pred­povedal. Vy­tr­hol ti z ruky kráľov­stvo a dal ho tvoj­mu blížnemu, Dávidovi. 18 Keďže si ne­pos­lúchol Hos­podina a ne­upokojil si jeho pálčivý hnev proti Amálekom, pre­to s tebou Hos­podin naloží dnes tak­to: 19 Spolu s tebou vy­dá Hos­podin do rúk Filištín­cov aj Iz­rael. Zaj­tra budeš i so svojimi syn­mi u mňa. Hos­podin vy­dá Filištín­com do rúk aj iz­rael­ské voj­sko. 20 Tu sa od­razu Saul, ako bol dl­hý, zvalil na zem. Samuelove slová ho vy­desili. Ok­rem toho bol zo­slab­nutý, lebo celý deň a celú noc nič nejedol. 21 Vtedy pri­stúpila k Saulovi žena a keď videla, že je veľmi zdesený, po­vedala: Po­zri, tvoja služob­nica ťa po­slúch­la a svoj život vy­stavila nebez­pečen­stvu, lebo som po­slúch­la slová, ktoré si mi po­vedal. 22 Teraz po­slúch­ni, prosím, aj ty svoju služob­nicu. Prinesiem ti kúsok chleba, zajedz si, aby si sa po­sil­nil a mohol sa vy­dať na ces­tu. 23 On sa však zdráhal a po­vedal: Nebudem jesť. Jeho služob­níci i tá žena ho však vy­trvalo ponúkali, kým ich ne­pos­lúchol. Po­tom vstal zo zeme a sadol si na po­steľ. 24 Žena mala doma vy­kŕmené teľa. Hneď ho za­bila, vzala aj múku, za­miesila ju a na­piek­la z nej nek­vasené chleby. 25 Pred­ložila to Sau­lovi a jeho služob­níkom. Tí sa najed­li, vstali a ešte v tú noc od­išli.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček