Roháček4. Mojžišova3

4. Mojžišova

Numeri

Rody Áronove.1 Toto rody Áronove a Mojžišove v deň, v ktorý hovoril Hos­podin s Mojžišom na vr­chu Sinai. 2 A toto mená synov Áronových: pr­vorodený Nádab a Abíhu, Eleazár a Itamár. 3 Toto teda mená synov Áronových, po­mazaných kňazov, ktorým na­pl­nili ich ruku, aby konali kňaz­skú službu. 4 A Nádab a Abíhu zo­mreli pred Hos­podinom, keď obetovali cudzí oheň pred Hos­podinom na púšti Sinai. A ne­mali synov. Pre­to konal kňaz­skú službu Eleazár a Itamár pred tvárou Árona, svoj­ho ot­ca. Stráž Levitov. Levitovia daní Áronovi.5 A Hos­podin hovoril Mojžišovi a riekol: 6 Pri­veď po­kolenie Léviho a po­stav ho pred Árona, kňaza, aby mu po­sluhovali. 7 A budú strážiť jeho stráž a stráž celej obce pred stánom shromaždenia, aby konali službu príbyt­ku. 8 A budú strážiť všet­ko náradie stánu shromaždenia a stráž synov Iz­raelových, aby konali službu príbyt­ku. 9 A oddáš Levitov Áronovi a jeho synom; jemu sú cele daní od synov Iz­raelových. 10 A ustanovíš Árona a jeho synov k službe v stáne, a budú os­tríhať svoje kňazs­tvo. A cudzí, kto by sa pri­blížil, zo­mrie. 11 A Hos­podin hovoril Mojžišovi a riekol: 12 Hľa, ja som si vzal Levitov zpomedzi synov Iz­raelových na­mies­to všet­kých pr­vorodených, ot­várajúcich život, zo synov Iz­raelových, a tedy Levitovia sú moji, 13 pre­tože je mojím všet­ko pr­vorodené. Toho dňa, keď som bil všet­ko pr­vorodené v Egypt­skej zemi, po­svätil som si všet­ko pr­vorodené v Iz­raelovi od človeka až do hoväda. Mojimi budú. Ja som Hospodin. Sčítanie Levitov.14 A Hos­podin hovoril Mojžišovi na púšti Sinai a riekol: 15 Spočítaj synov Léviho podľa domu ich ot­cov, podľa ich čeľadí; všet­kých mužs­kého po­hlavia vo veku od jed­ného mesiaca a vy­še ich spočítaš. 16 Vtedy ich spočítal Mojžiš na roz­kaz Hos­podinov, tak ako mu bolo roz­kázané. 17 A toto boli synovia Léviho po svojich menách: Geršon, Kehát a Merári. 18 A toto sú mená synov Geršonových podľa svojich čeľadí: Lib­ni a Šimei. 19 A synovia Kehátovi podľa svojich čeľadí: Am­ram a Jis­hár, Heb­ron a Uzziel. 20 A synovia Meráriho podľa svojich čeľadí: Mach­li a Múši. To sú čeľade Léviho podľa domu svojich ot­cov. Geršonova čeľaď a jej úloha.21 Geršonove čeľade boly: čeľaď Lib­niho a čeľaď Šimeiho. To sú čeľade Geršonov­cov. 22 Ich spočítaných v počte všet­kých mužs­kého po­hlavia vo veku od jed­ného mesiaca a vy­še, teda ich spočítaných bolo sedem tisíc päťs­to. 23 Čeľade Geršonov­cov táborily za príbyt­kom na strane k moru. 24 A kniežaťom domu otca Geršonov­cov bol Eliasaf, syn Laelov. 25 A to, čo mali strážiť synovia Geršonovi v stáne shromaždenia, bol príbytok a stán, jeho po­krov a zác­lona dverí stánu shromaždenia, 26 a kober­ce dvora a zác­lona dverí dvora, ktorý je pri príbyt­ku a pri ol­tári do­okola a jeho po­v­razy na všelijakú jeho po­trebu. Kehátova čeľaď a jej úloha.27 Kehátove čeľade boly: čeľaď Am­rámov­cov, čeľaď Jis­hárov­cov, čeľaď Heb­ronov­cov a čeľaď Uzzielov­cov. To sú čeľade Kehátov­cov. 28 V počte všet­kých mužs­kého po­hlavia vo veku od jed­ného mesiaca a vy­še ich bolo osem tisíc šesťs­to, ktorí strážili stráž svätyne. 29 Čeľade synov Kehátových táborily po strane príbyt­ku na juh. 30 A kniežaťom domu otca čeľadí Kehátov­cov bol Elicafán, syn Uzzielov. 31 A to, čo im bolo sverené strážiť, bola truhla, stôl, sviet­nik, ol­táre a nádoby svätyne, ktorými konali s­vätú službu, a zác­lona a všet­ka jej služba, s­lužba svätyne. 32 A kniežaťom kniežat Levitov bol Eleazár, syn Árona, kňaza, ustanovený nad tými, ktorí strážili stráž svätyne. Meráriho čeľaď a jej úloha.33 Meráriho čeľade boly: čeľaď Mach­liho a čeľaď Múšiho. To sú čeľade Meráriho. 34 Ich spočítaných v počte všet­kých mužs­kého po­hlavia vo veku od jed­ného mesiaca a vy­še bolo šesť tisíc dve­sto. 35 A kniežaťom domu otca čeľadí Meráriho bol Cúriel, syn Abichai­lov. Po strane príbyt­ku táborili na sever. 36 Úlohou synov Meráriho bolo strážiť do­sky príbyt­ku, jeho zásuv­ky, jeho stĺpy, jeho pod­stav­ce a všet­ko jeho náradie a všet­ku jeho službu 37 i stĺpy dvora do­okola a ich pod­stav­ce, ich kolíky aj ich po­v­razy. 38 A tí, ktorí táborili pred príbyt­kom, na­pred­ku pred stánom shromaždenia na východ, boli Mojžiš, Áron a jeho synovia, ktorí strážili stráž svätyne, za stráž synov Iz­raelových. A v­raj cudzí, kto by sa pri­blížil, zo­mrie. 39 Všet­kých spočítaných z Levitov, ktorých spočítal Mojžiš a Áron na roz­kaz Hos­podinov podľa ich čeľadí, teda všet­kých mužs­kého po­hlavia vo veku od jed­ného mesiaca a vy­še bolo dvadsaťdva tisíc. Prvorodení od jedného mesiaca a vyše.40 A Hos­podin riekol Mojžišovi: Spočítaj všet­kých pr­vorodených mužs­kého po­hlavia zo synov Iz­raelových vo veku od jed­ného mesiaca a vy­še a spočítaj počet ich mien. 41 A vez­meš Levitov mne - Ja som Hospodin - na­mies­to všet­kých pr­vorodených zo synov Iz­raelových. I dobytok Levitov vez­meš namiesto všet­kého pr­vorodeného z dobyt­ka synov Iz­raelových. 42 Vtedy spočítal Mojžiš tak, ako mu pri­kázal Hos­podin, všet­kých pr­vorodených medzi syn­mi Iz­raelovými. 43 A bolo všet­kých pr­vorodených mužs­kého po­hlavia v počte mien vo veku od jed­ného mesiaca a vy­še, ich spočítaných, dvad­saťd­va tisíc dve­sto sedem­desiatt­ri. Levitovia za prvorodených. Šekel svätyne.44 A Hos­podin hovoril Mojžišovi a riekol: 45 Vez­mi Levitov na­mies­to všet­kých pr­vorodených medzi syn­mi Iz­raelovými i dobytok Levitov na­mies­to ich dobyt­ka, a Levitovia budú moji. Ja som Hospodin. 46 A čo do tých dve­sto sedem­desiatt­ri vy­kúpených, zbývajúcich nad Levitov, z pr­vorodených zo synov Iz­raelových, 47 vez­meš po päť šek­lov od hlavy, v šek­le svätyne to vezmeš. Taký šekel je dvad­sať gér. 48 A dáš peniaze Áronovi a jeho synom, výkup­né to vykúpených, ktorí zbývajú medzi nimi nad ich počet. 49 Vtedy vzal Mojžiš peniaze výkupu od tých, ktorí zbývali nad počet vykúpených Levit­mi, 50 od pr­vorodených zo synov Iz­raelových vzal tie peniaze, tisíc tri­sto a šesťdesiat­päť šek­lov v šek­le svätyne. 51 A tedy dal Mojžiš peniaze výkupu Áronovi a jeho synom na roz­kaz Hos­podinov, tak ako pri­kázal Hos­podin Mojžišovi.