Roháček4. Mojžišova3,47

4. Mojžišova 3:47

Numeri

vez­meš po päť šek­lov od hlavy, v šek­le svätyne to vezmeš. Taký šekel je dvad­sať gér.


Verš v kontexte

46 A čo do tých dve­sto sedem­desiatt­ri vy­kúpených, zbývajúcich nad Levitov, z pr­vorodených zo synov Iz­raelových, 47 vez­meš po päť šek­lov od hlavy, v šek­le svätyne to vezmeš. Taký šekel je dvad­sať gér. 48 A dáš peniaze Áronovi a jeho synom, výkup­né to vykúpených, ktorí zbývajú medzi nimi nad ich počet.

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

47 vez­meš po päť šek­lov od hlavy, v šek­le svätyne to vezmeš. Taký šekel je dvad­sať gér.

Evanjelický

47 vy­ber po päť šekelov za hlavu. Vy­beraj v šekeloch svätyne: šekel je dvad­sať gér.

Ekumenický

47 vy­ber po päť šekelov strieb­ra na hlavu. Vy­beraj ich podľa váhy svätyne; šekel je dvad­sať gér.

Bible21

47 vy­be­reš po pě­ti še­ke­lech za hlavu (měřeno pod­le še­ke­lu sva­tyně; še­kel je 20 ger).