Roháček4. Mojžišova3,44

4. Mojžišova 3:44

Numeri

A Hos­podin hovoril Mojžišovi a riekol:


Verš v kontexte

43 A bolo všet­kých pr­vorodených mužs­kého po­hlavia v počte mien vo veku od jed­ného mesiaca a vy­še, ich spočítaných, dvad­saťd­va tisíc dve­sto sedem­desiatt­ri. 44 A Hos­podin hovoril Mojžišovi a riekol: 45 Vez­mi Levitov na­mies­to všet­kých pr­vorodených medzi syn­mi Iz­raelovými i dobytok Levitov na­mies­to ich dobyt­ka, a Levitovia budú moji. Ja som Hospodin.

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

44 A Hos­podin hovoril Mojžišovi a riekol:

Evanjelický

44 Hos­podin hovoril Mojžišovi:

Ekumenický

44 Hos­podin po­vedal Mojžišovi:

Bible21

44 Hos­po­din pro­mlu­vil k Mo­jžíšovi: