Roháček4. Mojžišova3,51

4. Mojžišova 3:51

Numeri

A tedy dal Mojžiš peniaze výkupu Áronovi a jeho synom na roz­kaz Hos­podinov, tak ako pri­kázal Hos­podin Mojžišovi.


Verš v kontexte

49 Vtedy vzal Mojžiš peniaze výkupu od tých, ktorí zbývali nad počet vykúpených Levit­mi, 50 od pr­vorodených zo synov Iz­raelových vzal tie peniaze, tisíc tri­sto a šesťdesiat­päť šek­lov v šek­le svätyne. 51 A tedy dal Mojžiš peniaze výkupu Áronovi a jeho synom na roz­kaz Hos­podinov, tak ako pri­kázal Hos­podin Mojžišovi.

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

51 A tedy dal Mojžiš peniaze výkupu Áronovi a jeho synom na roz­kaz Hos­podinov, tak ako pri­kázal Hos­podin Mojžišovi.

Evanjelický

51 Po­tom Mojžiš odo­vzdal výkup­né Áronovi a jeho synom podľa roz­kazu Hos­podinov­ho, ako pri­kázal Hos­podin Mojžišovi.

Ekumenický

51 Mojžiš odo­vzdal výkup­né Áronovi a jeho synom, ako mu pri­kázal Hos­podin.

Bible21

51 Pod­le Hos­po­di­nova roz­ka­zu pak Mo­jžíš předal výplatné stříbro Áro­novi a jeho synům, jak mu Hos­po­din přikázal.