Roháček4. Mojžišova3,13

4. Mojžišova 3:13

Numeri

pre­tože je mojím všet­ko pr­vorodené. Toho dňa, keď som bil všet­ko pr­vorodené v Egypt­skej zemi, po­svätil som si všet­ko pr­vorodené v Iz­raelovi od človeka až do hoväda. Mojimi budú. Ja som Hospodin.


Verš v kontexte

12 Hľa, ja som si vzal Levitov zpomedzi synov Iz­raelových na­mies­to všet­kých pr­vorodených, ot­várajúcich život, zo synov Iz­raelových, a tedy Levitovia sú moji, 13 pre­tože je mojím všet­ko pr­vorodené. Toho dňa, keď som bil všet­ko pr­vorodené v Egypt­skej zemi, po­svätil som si všet­ko pr­vorodené v Iz­raelovi od človeka až do hoväda. Mojimi budú. Ja som Hospodin. 14 A Hos­podin hovoril Mojžišovi na púšti Sinai a riekol:

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

13 pre­tože je mojím všet­ko pr­vorodené. Toho dňa, keď som bil všet­ko pr­vorodené v Egypt­skej zemi, po­svätil som si všet­ko pr­vorodené v Iz­raelovi od človeka až do hoväda. Mojimi budú. Ja som Hospodin.

Evanjelický

13 lebo mne pat­rí všet­ko pr­vorodené; v deň, keď som po­bil všet­ko pr­vorodené v Egyp­te, za­svätil som si všet­ko pr­vorodené z Iz­raela od človeka po zvieratá. Mne to pat­rí! Ja som Hos­podin!

Ekumenický

13 Mne pat­rí všet­ko pr­vorodené. Keď som v Egypte usmr­til všet­ko pr­vorodené, od­delil som si ako sväté všet­ko pr­vorodené v Izraeli z ľudí i z dobytka. Sú moji. Ja som Hos­podin.

Bible21

13 ne­boť všich­ni prvo­ro­zení jsou mo­ji. V den, kdy jsem po­bil všech­ny prvo­ro­zené v Egyptě, jsem za­svě­til všech­ny prvo­ro­zené v Iz­rae­li, jak li­di, tak zvířa­ta, sobě. Jsou mo­ji. Já jsem Hospodin.“