Roháček4. Mojžišova31

4. Mojžišova

Numeri

Porážka Madianov.1 A Hos­podin hovoril Mojžišovi a riekol: 2 Po­msti synov Iz­raelových na Madianoch. Po­tom budeš pri­pojený k svoj­mu ľudu. 3 Vtedy hovoril Mojžiš ľudu a riekol: Vy­zb­roj­te si zpomedzi seba mužov do voj­ny, a poj­dú na Madiana dať na neho po­mstu Hos­podinovu. 4 Po tisíci mužov z po­kolenia, zo všet­kých po­kolení Iz­raelových, vy­šlete do voj­ny. 5 A tak boli vy­daní z tisícov Iz­raela po tisíci z každého pokolenia, ­spolu dvanásť tisíc vy­zb­rojených do voj­ny. 6 A tedy ich vy­slal Mojžiš, tisíc mužov na jed­no po­kolenie, do voj­ny, ich a Pin­chasa, syna Eleazára, kňaza, do voj­ny, a sväté nádoby i trúby na trúbenie v jeho ruke. 7 A vied­li voj­nu proti Madianovi, tak ako pri­kázal Hos­podin Mojžišovi, a po­bili všet­kých mužs­kého po­hlavia. 8 Po­bili aj madian­ských kráľov medzi inými ich po­bitými, Eviho, Re­kema, Cúra, Chúra a Rebu, piatich madian­ských kráľov, aj Baláma, syna Be­orov­ho, za­bili mečom. 9 A synovia Iz­raelovi zajali ženy Madianov aj ich drob­né deti a všet­ky ich hovädá aj všetok ich dobytok aj všetok ich majetok ulúpili. 10 A všet­ky ich mes­tá, v ktorých bývali, i všet­ky ich hrady popálili ohňom. 11 A po­brali všet­ku korisť i všet­ko, čo sa dalo vziať na ľuďoch i na hovädách. 12 A do­vied­li zajatých k Mojžišovi a Eleazárovi, kňazovi, a k obci synov Iz­raelových dop­raviac i po­brané i korisť do tábora, do Ar­bót-moába, ktoré je pri Jor­dáne, nap­roti Jerichu. Zvodné ženy modlárske pobité. Očistenie sa.13 A vy­šli, Mojžiš a Eleazár, kňaz, i všet­ky kniežatá obce oproti nim von za tábor. 14 Ale Mojžiš sa roz­hneval na vod­cov voj­ska, na tisícnikov a stot­níkov, ktorí pri­chádzali z bor­by toho boja. 15 A Mojžiš im po­vedal: Či ste za­chovali všet­ky ženy živé? 16 Hľa, veď ony boly synom Iz­raelovým na radu Balámovu pokušením, aby ich zviedly do hriechu proti Hos­podinovi, pre vec mod­ly Peora, pre ktorú príčinu po­tom prišla tá porážka na obec Hos­podinovu! 17 Pre­to teraz po­bite všet­ko mužs­kého po­hlavia medzi deťmi a za­bite aj každú ženu, ktorá po­znala muža čo do súlože s mužs­kým po­hlavím. 18 A všet­ky deti medzi ženami, ktoré ne­poz­naly súlože mužs­kého po­hlavia, za­chovaj­te si živé. 19 A vy tábor­te von­ku za táborom sedem dní. Každý, ktorý s­te niekoho zabili, jako i každý, ktorý s­te sa dot­kli zabitého, očis­tovať sa budete od hriechu tretieho dňa i sied­meho dňa, vy i vaše zajaté. 20 Tak­tiež očis­títe od hriechu i každé rúcho i každú vec z kože i všet­ko, čo je spravené z kozej srsti, jako i každú vec z dreva. 21 A Eleazár, kňaz, po­vedal vojakom, ktorí boli išli do boja: Toto je ustanovenie zákona, ktoré pri­kázal Hos­podin Mojžišovi: 22 Avšak zlato, strieb­ro, meď, železo, cín a olovo, 23 každú vec, ktorá voj­de bez škody do ohňa, pre­pus­títe cez oheň, a bude čis­tá, len že vodou od­delenia na očisťovanie očistí sa od hriechu; a všet­ko, čo ne­znesie ohňa, pre­pus­títe cez vodu. 24 A sied­meho dňa operiete svoje rúcha a budete čis­tí, a po­tom voj­dete do tábora. Korisť spočítaná a rozdelená.25 A Hos­podin riekol Mojžišovi: 26 Spočítaj sumu vzatého do zajatia z ľudí aj z hoviad, ty a Eleazár, kňaz, i hlavy ot­cov, ob­ce. 27 A roz­delíš korisť na poly medzi tých, ktorí sa boli chopili boja, ktorí boli vy­šli do voj­ny, a medzi celú os­tat­nú obec. 28 Potom vyzdvihneš dáv­ku pre Hos­podina od bojov­níkov, ktorí boli vy­šli do voj­ny: jed­nu dušu z päťs­to, z ľudí, z rožného stat­ku, z oslov i z drobného dobyt­ka. 29 Z ich polo­vice to vezmete, a dáš to Eleazárovi, kňazovi, obeť po­z­dvi­hnutia Hos­podinovu. 30 A z polo­vice koris­ti synov Iz­raelových vez­meš jed­no zajaté z päťdesiatich, z ľudí, z rožného stat­ku, z oslov a z drob­ného dobyt­ka, zo všet­kých hoviad, a dáš ich Levitom, ktorí strážia stráž príbyt­ku Hos­podinov­ho. 31 A Mojžiš a Eleazár, kňaz, urobili tak, ako pri­kázal Hos­podin Mojžišovi. 32 A bolo koris­ti, zvýšenej z lúpeže, ktorú ulúpil ľud čaty: drob­ného dobyt­ka šesťs­to sedem­desiat­päť tisíc, 33 rožného stat­ku sedem­desiatd­va tisíc, 34 oslov šesťdesiat­jeden tisíc 35 a ľud­ských duší, zo žien, ktoré ne­poz­naly súlože s mužským po­hlavím, všet­kých duší bolo tridsaťdva tisíc. 36 A polo­vice, podielu tých, ktorí boli vy­šli do voj­ny, bolo, čo do počtu drob­ného dobyt­ka, tri­sto trid­saťsedem tisíc päťs­to. 37 A dáv­ky pre Hos­podina bolo z drob­ného dobyt­ka šesťs­to sedem­desiat­päť, 38 a rožného stat­ku bolo tridsaťšesť tisíc a ich dáv­ka pre Hos­podina sedem­desiatd­va kusov, 39 oslov trid­sať tisíc päťs­to a ich dáv­ka pre Hos­podina šesťdesiat­jeden kusov. 40 Ľud­ských duší bolo šestnásť tisíc a ich dáv­ka pre Hos­podina trid­saťd­va duší. 41 A Mojžiš dal dáv­ku, obeť to pozdvihnutia Hos­podinovu, Eleazárovi, kňazovi, tak ako pri­kázal Hos­podin Mojžišovi. 42 A z polo­vice synov Iz­raelových, ktorú vzal Mojžiš od mužov, ktorí bojovali.- 43 A polo­vice koris­ti obce bolo z drob­ného dobyt­ka tri­sto trid­sať sedem tisíc päťs­to, 44 rožného stat­ku trid­saťšesť tisíc, 45 oslov trid­sať tisíc päťs­to 46 a ľud­ských duší šest­násť tisíc - 47 a tedy Mojžiš vzal z polo­vice synov Iz­raelových jed­no zajaté z päťdesiatich, z ľudí i z hoviad, a dal ich Levitom, ktorí strážili stráž príbyt­ku Hos­podinov­ho, tak ako pri­kázal Hos­podin Mojžišovi. Obeť vojevodcov, z vďaky.48 Po­tom pri­stúpili k Mojžišovi vod­covia, ktorí boli ustanovení nad tisícami voj­ska, tisíc­nici a stot­níci, 49 a riek­li Mojžišovi: Tvoji služob­níci spočítali sumu bojov­níkov, ktorí boli v našej ruke, a nechýba z nás ani jeden. 50 Pre­to obetujeme obet­ný dar Hos­podinovi, každý z toho, čo ktorý do­stal, už či zlatú nádobu či záponu na nohu či náramok či prsteň či náušnice a či retiazku, po­kryť h­riech na našich dušiach pred Hos­podinom. 51 A Mojžiš a Eleazár, kňaz, vzali od nich zlato, všelijaké klenoty, umele vypracované. 52 A bolo všet­kého zlata tej obeti po­z­dvi­hnutia, ktorú obetovali Hos­podinovi, šest­násť tisíc sedem­sto päťdesiat šek­lov, od tisíc­nikov a stot­níkov. 53 Mužovia voj­ska totiž ulúpili každý sebe. 54 A tedy vzal Mojžiš a Eleazár, kňaz, zlato od tisíc­nikov a stot­níkov a vnies­li ho do stánu shromaždenia na pamiat­ku synom Iz­raelovým pred Hos­podinom.