Roháček4. Mojžišova3,9

4. Mojžišova 3:9

Numeri

A oddáš Levitov Áronovi a jeho synom; jemu sú cele daní od synov Iz­raelových.


Verš v kontexte

8 A budú strážiť všet­ko náradie stánu shromaždenia a stráž synov Iz­raelových, aby konali službu príbyt­ku. 9 A oddáš Levitov Áronovi a jeho synom; jemu sú cele daní od synov Iz­raelových. 10 A ustanovíš Árona a jeho synov k službe v stáne, a budú os­tríhať svoje kňazs­tvo. A cudzí, kto by sa pri­blížil, zo­mrie.

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

9 A oddáš Levitov Áronovi a jeho synom; jemu sú cele daní od synov Iz­raelových.

Evanjelický

9 Levítov odo­vzdaj Áronovi a jeho synom ako darovaných. Jemu sú odo­vzdaní spomedzi Iz­rael­cov.

Ekumenický

9 Léviho kmeň dáš Áronovi a jeho synom; do­stane ich spomedzi Iz­raelitov ako dar.

Bible21

9 Ode­vzdej tedy levi­ty Áro­novi a jeho synům, ať mu jsou z řad Iz­rae­li­tů zce­la ode­vzdáni.